Възражение срещу акт за административно нарушение

Възражение срещу акт за административно нарушениеВъзражението срещу акт за установяване на административно решение е средство за защита на твърдения нарушител, което същия следва да упражни в три дневен срок от връчване на акта.

Това възражение е отделен процесуален способ за защита от възраженията, които нарушителят може да впише при връчването на акта.

Типичната ситуация, в която се подава възражение срещу акт е, когато например в момента на проверката се твърди, че проверявано лице няма съответни документи, за извършване на определена дейност или изисквана по закон, каквито са различните лицензи или както е масово при актовете на КАТ – не носи шофьорска книжка или пък не е сключило задължителна застраховка гражданска отговорност.

В такива ситуации, за да се защити и да докаже, че не е нарушил съответен закон, твърдяното като нарушител лице следва да подаде възражение до административно-наказващия орган с приложени към него съответните доказателства, че това, което се твърди в акта за установяване на административно нарушение не е истина.

В това си възражение лицето, за което се твърди, че е нарушило дадена законова разпоредба може да поиска и служебно от наказващия орган да събере гласни и писмени доказателства относими към твърдяното нарушение, тоест да се снемат обяснения от очевидци например на ПТП, както и да се изискат писмени доказателства, които са на разположение на трети лица.

За да бъдат надлежно и ефективно упражнено правото на защита от твърдения нарушител то за изготвянето на възражение срещу акт за административно нарушение следва да се търси квалифицирана адвокатска помощ.

Писането на самостоятелни възражения от лица без съответното образование и опит, без да бъдат облечени в съответната правна форма и с посочване на конкретни законови постановки няма как да доведе до сериозно обръщане на внимание от страна на наказващия орган и като резултат това води до издаване на наказателно постановление.

Естествено наказващият орган може да не се съобрази с възраженията и да продължи с административно-наказателното производство, но събраните доказателства остават и имат своята тежест в съдебната фаза на обжалване.

Възражение срещу акт за административно нарушение – ползата от адвокат

На първо място ще изясни на клиента какъв е съставът на нарушението, и по какъв начин той може да оспори, че същият е осъществен.

Това е особено важно, доколкото хората без правни познания, често тълкуват написаното в закона по съвсем различен от предварително заложения в него смисъл и съответно не разбират как да оборят дадена констатация на наказващият орган.

На второ място съставеното от адвокат възражение срещу акт за установяване на административно нарушение винаги бива разглеждано със съответното внимание.

Всякакви ръкописни съчинения от граждани просто биват пренебрегвани от държавните органи дори без да бъдат четени.

На трето място правилно съставеното от грамотен юрист възражение позволява при последващо обжалване пред съда на наказателното постановление да има допълнителни доказателства в полза на твърдения нарушител.

Ако считате, че срещу вас неоснователно е образувано административно-наказателно производство, че желаете да получите квалифицирана адвокатска помощ за съставянето на възражение срещу акта и да упражните максимално ефективно правото си на защита се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за насрочване на дата и час за консултация.

Актовете за административни нарушения не подлежат на обжалване. Може да се обжалват наказателните постановления. Възражението се подава пред органа, който го е съставил.

Възражения се подават в 3 дневен срок от момента, в който ви е връчен акта. Ако решите да обжалвате наказателно постановление, разполагате със срок от седем дни, отново от момента на връчването.

Да, имате право да обжалвате. Възражението не е задължително и не пречи на обжалването на постановленията.
Ако нарушителят е известен, срокът за съставяне на акт е 3 месеца. Ако не е, актовете се съставят до една година от извършване на нарушението.
Да, имате право да обжалвате наказателно постановление, дори и ако глобата е платена. Важно е да спазите сроковете за обжалване. Ако спечелите делото, ще ви бъде възстановена сумата, която сте платили и няма да дължите такса. Ако загубите делото, трябва да платите разноските по него.
Не сте съгласни с акт за административно нарушение?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори", на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon