Дело за лекарска грешка

Дело за лекарска грешка

Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Партньори“ предлага калифицирани консултации и защита по дела за вреди от неправилно лечение, лекарски грешки, липса на здравна помощ и осигурен достъп до здравеопазване, както и при бездействия на здравните власти, включително дела срещу ИАЛ, ИА“МН“, НЗОК, РЗИ и др.

Кога трябва да водим дело да лекарска грешка?

Спор за медицински деликт (увреда) може да бъде повдигнат при всяко нарушение на права на пациент, в следствие на което той може да потърси защита пред съд или по административен ред чрез квалифициран адвокат при:

  • Възникнала нужда от лечение, на която здравните власти са отказали предоставяне или достъп до лечение;
  • Хоспитализация и/или лечение, вследствие на което е настъпила по-голяма вреда от обичайно допустимото или от обещаното от лекаря;
  • Отказ или липса на достъп до „състрадателно лечение“ или лекарствен продукт, преценен от лекуващ лекар като необходим за поддържане на болни с редки болести, хронично болни или онкоболни;
  • Лекарски грешки, неуспешни операции, погрешни диагнози, небрежност при лечението, неоказана медицинска помощ и породилите се от това вреди за здравето или настъпила смърт.

Защо трябва да заведем дело за лекарска грешка в случай, че не сме получили качествена медицинска грижа?

Защото животът и здравето на човек са най-висши ценности, опазването на които е намерила своята защита и правна регламентация не само за осигуряване лечението на пациентите, но и при липса на такова или при неправилно лечение.

Правата на пациента, на лица с редки болести и хора с увреждания са регламентирани в Конституцията на Република Българя, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и в редица Медицински стандарти, Наредби и правила за добра медицинска практика, както и в Кодекса за професионалната етика на лекарите в Република България, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и редица други конвенции, пактове, директиви и регламенти от европейското общностно и международно право.

Добрите познания и уменията, натрупани в годините, позволяват на правните специалисти от екипа на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Парньори“ оказването на бърза, адекватна и успешна правна помощ на нуждаещите се пациенти, чийто права и интереси са засегнати.

Какъв е очаквания рeзултат успешно воденото дело за лекарска грешка?

В споровете за медицински деликт (увреда) може да се претендират парични обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, свързани с причинените вреди на пациента, натъпили в резултат на неправилни и/или незаконосъобразни действия и засегнали неговото здраве и живот.

Чести случаи от практиката на адвокатската кантора в София са такива при които лечението на пациенти с определени заболявания изобщо не е предвидено , осигурено, субсидирано и провеждано в страната, поради което на същите незаконосъобразно не е осигурен достъп до здравеопазване.

В други случаи самият процес на лечение е неправилно проведен или изобщо не е проведен от което за пациента са настъпили вреди.

Такива случаи са, когато спрямо пациента са поставени погрешни диагнози или е изписано неправилно медикаментозно лечение, лечението му е било непълно , неправилно и неадекватно на заболяването му, когато по време на лечението на пациента са нанесени ненужни вреди в следствие на лекарска небрежност, ползване на неподходяща или остаряла медицинска апаратура, или получени каквито и да било травми или заболявани при самия престой на пациента в болница.

Обезщетение за вреди е търсено и получено от нашите клиенти не само при смърт на пациент, но и при различни увреди на здравето като инвалидизации, инфекции, алергиии, други последващи заболявания или при усложнения на вече съществуващи техни заболявания в следствие на неправилното им лечение.

Желаете да заведете дело за лекарска грешка?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
 
call us icon