Дело за лекарска грешка

Дело за лекарска грешка

Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Партньори“ предлага калифицирани консултации и защита по дела за вреди от неправилно лечение, лекарски грешки, липса на здравна помощ и осигурен достъп до здравеопазване, както и при бездействия на здравните власти, включително дела срещу ИАЛ, ИА“МН“, НЗОК, РЗИ и др.

Кога трябва да водим дело да лекарска грешка?

Спор за медицински деликт (увреда) може да бъде повдигнат при всяко нарушение на права на пациент, в следствие на което той може да потърси защита пред съд или по административен ред чрез квалифициран адвокат при:

  • Възникнала нужда от лечение, на която здравните власти са отказали предоставяне или достъп до лечение;
  • Хоспитализация и/или лечение, вследствие на което е настъпила по-голяма вреда от обичайно допустимото или от обещаното от лекаря;
  • Отказ или липса на достъп до „състрадателно лечение“ или лекарствен продукт, преценен от лекуващ лекар като необходим за поддържане на болни с редки болести, хронично болни или онкоболни;
  • Лекарски грешки, неуспешни операции, погрешни диагнози, небрежност при лечението, неоказана медицинска помощ и породилите се от това вреди за здравето или настъпила смърт.

Защо трябва да заведем дело за лекарска грешка в случай, че не сме получили качествена медицинска грижа?

Защото животът и здравето на човек са най-висши ценности, опазването на които е намерила своята защита и правна регламентация не само за осигуряване лечението на пациентите, но и при липса на такова или при неправилно лечение.

Правата на пациента, на лица с редки болести и хора с увреждания са регламентирани в Конституцията на Република Българя, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и в редица Медицински стандарти, Наредби и правила за добра медицинска практика, както и в Кодекса за професионалната етика на лекарите в Република България, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и редица други конвенции, пактове, директиви и регламенти от европейското общностно и международно право.

Добрите познания и уменията, натрупани в годините, позволяват на правните специалисти от екипа на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Парньори“ оказването на бърза, адекватна и успешна правна помощ на нуждаещите се пациенти, чийто права и интереси са засегнати.

Какъв е очаквания рeзултат успешно воденото дело за лекарска грешка?

В споровете за медицински деликт (увреда) може да се претендират парични обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, свързани с причинените вреди на пациента, натъпили в резултат на неправилни и/или незаконосъобразни действия и засегнали неговото здраве и живот.

Чести случаи от практиката на адвокатската кантора в София са такива при които лечението на пациенти с определени заболявания изобщо не е предвидено , осигурено, субсидирано и провеждано в страната, поради което на същите незаконосъобразно не е осигурен достъп до здравеопазване.

В други случаи самият процес на лечение е неправилно проведен или изобщо не е проведен от което за пациента са настъпили вреди.

Такива случаи са, когато спрямо пациента са поставени погрешни диагнози или е изписано неправилно медикаментозно лечение, лечението му е било непълно , неправилно и неадекватно на заболяването му, когато по време на лечението на пациента са нанесени ненужни вреди в следствие на лекарска небрежност, ползване на неподходяща или остаряла медицинска апаратура, или получени каквито и да било травми или заболявани при самия престой на пациента в болница.

Обезщетение за вреди е търсено и получено от нашите клиенти не само при смърт на пациент, но и при различни увреди на здравето като инвалидизации, инфекции, алергиии, други последващи заболявания или при усложнения на вече съществуващи техни заболявания в следствие на неправилното им лечение.

Пациентите могат да съдят лекарите в много ситуации. Най-често това се случва, когато е проведено неправилно лечение. Ако лекарят ви е причинил вреда, поради некомпетентност или небрежност и това може да бъде доказано, вие сте в пълното си право да съдите този лекар.

Преди да се премине към дело за травми при раждане, трябва внимателно да се проучат причините за тях. Много голяма част от нараняванията, които се получават по време на раждания, са не заради небрежност или некомпетентност на лекарите, които водят раждането. Често пъти се оказва, че не е осигурено качествено медицинско лечение по време на бременността на майката и в резултат на това се случват и травмите при раждания.

Важно е внимателно да проучите вариантите, преди да вземете решение. В SBKlaw.bg имаме опит в работата по дела за лекарски грешки. Ако имате нужда от съдействие и се колебаете към кой да се обърнете, заповядайте за консултация в нашият офис.

Най-често срещаните лекарски грешки включват неправилна дозировка и предписване на грешни лекарства. Това се случва при грешно диагностициране на състоянието на пациента. В SBKlaw.bg имаме опит с такива дела, така че може да се обърнете към нас, ако сте пострадали, заради лекарска грешка.

Дела най-често се завеждат при поставени грешни диагнози. Ако едно сериозно заболяване не се диагностицира навреме, то може да доведе до сериозни вреди. Забавена или погрешна диагноза, травми при раждане, грешки при предписване на лекарства и хирургически грешки са едни от най–честите случаи, в които хората се обръщат към адвокат, за да потърсят правата си.

Желаете да заведете дело за лекарска грешка?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
call us icon