Дело за защита от дискриминация

Дело за защита от дискриминацияАдвокатска кантора „Шулев, Белев и Парньори“ предлага квалифицирани консултации и защита пред Комисия за защита от дискриминация и пред съд съгласно Закона за защита от дискриминация.

Горди сме да споделим, че нашите постижения в сферата на защита от дискриминация се основат не само на натрупания в годините професионален опит.

Екипът на кантората ни също така е инициатор на множество приети законодателни инициативи в областта. Бил е пряко ангажиран в структурите и органите по защита от дискриминация при тяхното формиране и функционално развитие.

Спечелил е множество знакови дела срещу Министерство на здравеопазването (МЗ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) , Агенция за социално подпомагане (ДСП) и нейни дирекции по места, както и множество дела срещу физически лица, фирми, държавни органи и длъжностни лица.

Кога е налице дискриминация?

Нужда за защита от дискриминация може да възникне , когато едно лице бъде подложено на дискриминационно отношение с оглед на проявено спрямо него пряко неблагоприятно третиране или тормоз на основание пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор или поставянето му в по-неблагоприятно положение на същите признаци в дадена разпоредба, акт, изградена практика или критерий на действие, изхождащи от държавен орган, обществени организации , физически и юридически лица.

Сексуалният тормоз , подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, както и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични/обществени места също са форма на дискриминация.

Спор за проявена дискриминация може да бъде повдигнат при наличие на достатъчно доказателства за обуславяне на основателно съмнение за наличие на дискриминация, преценено като достатъчно от калифициран в сферата адвокат.

Спорът може да бъде повдигнат не по-късно от 3 години от извършването, узнаването или установяването на нарушението или на деянието, за което се твърди, че съставлява дискриминация.

Спор за дискриминация може да бъде повдигнат и при нарушение на основни права и свободи, гарантирани от Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и протоколите към нея, или от международни и общностни актове, съдържащи антидискриминационни разпоредби.

Пример за това е повдигнат пред Комисията за защита от дискиминация спор за нарушение на правото на необезпокявано ползване на собствеността, гарантирано по чл.1, пар.1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ.

Къде се осъществява защитата от дискриминация?

Споровете по реда на Закона за защита от дискриминация могат да бъдат предявявани по избор на техния инициатор, пред гражданския съд или пред Комисията за защита от дикриминация, но не и пред двата органа за едно и също нещо и от едни и същи лица.

Какъв ще бъде резултът от успешно водено дело за защита от дискриминация?

В споровете за дискриминация, поставени за разглеждане пред съда може да се иска:

  • Установяване на твърдяната дискриминация и на нарушителя/ите;
  • Присъждане на обезщетения за нанесените от проявите на дискриминация вреди (обичайно неимуществени, които също подлежат на парична оценка и парично обезщетяване);
  • Присъждане на сторените по делата разноски за реализиране на защитата.

В спорове за дискриминация, поставени за разглеждане пред Комисията за защита от дискриминация може да се иска:

  • Установяване на твърдяната дискриминация и на нарушителя/ите;
  • Налагане на мерки (принудителни административни мерки или даване на препоръки) за преустановяване на дискриминацията или на дискриминационната практика, както и за предотвратяване на нарушения (превантивни мерки);
  • Налагане на наказания – глоби и/или имуществени санкции на нарушители: физически лица, работодатели, ръководители, юридически лица или органи (държавни, общински или обществени).

От Комисията за защита от дискриминация може да се иска също така издаване на Актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и Наказателни постановления (НП) при констатирани неизпълнения на влезли в сила решения, установяващи дискриминация, на Комисията или на съда, както и при други специфични нарушения на антидискриминационото законодателство.

Комисията не разполага с правомощия да присъжда разноски, но разходите на страните в произодствата пред Комисията (пътни и за становища от външни експерти) са за сметка на бюджета ?, което улеснява търсената защита и дава облекчен достъп до такава дори и на лица в затруднено материално положение.

При установена дискриминация Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Партньори“ осъществява защита на пострадалите лица за получаване на обезщетение за причинените им имуществени и неимуществени вреди от дискриминационното отношение към тях.

Иск за обезщетение от причинени вреди се предявява по гражданскоправен път пред съд по предвидения в закона общ исков ред или по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди , когато дискриминационното отношение и причинените от него вреди са резултат от действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица.

Най-често се среща дискриминация, основана на:

  • Пол;
  • Увреждания;
  • Сексуална ориентация;
  • Религиозни убеждения.

Случаите се наблюдават предимно при трудовите правоотношения, когато например жените биват дискриминирани, заради излизане в отпуск по майчинство или стават обект на сексуален тормоз от страна на работодателя си.

Ако сте били обект на дискриминация и решите да защитите правата си, можете да се обърнете към Комисията за защита срещу дискриминация или към съда. Имате право да получите обезщетение за причинените вреди.

Пряка дискриминация е, когато сте поставен в по-неблагоприятно положение спрямо други хора, заради вашата сексуална ориентация, убеждения, възраст, пол или други критерии.

При непряка дискриминация, обектите отново са поставени в по-неблагоприятно положение, чрез критерии и практики, които са привидно неутрални.

Всички словесни или физически действия, които имат за цел да накърнят достойнството на един човек, се определят като тормоз. Когато този тормоз е подбуден от расови, сексуални или други причини, той се смята за дискриминация.
Бременността и отглеждането на малко дете не може да бъдат фактор при подбора на персонал. Работодателите трябва да осигуряват равностойни, условия на труд и възнаграждение за всички служители, независимо от семейното им положение и броя на децата.
Желаете да заведете дело за дискриминация?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
call us icon