Изготвяне на завещание

Какво е завещанието

Завещанието представлява едностранна формална сделка – волеизявление, с което завещателят се разпорежда със своето имущество за след смъртта си.

Завещането задължително следва да е писмено и отразено в документ, съдържащ приживе волята на завещателя, която ще се изпълни след неговата смърт.

Всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие, способно е да действа разумно, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание.

С него лицето /завещателят/ изразява своята последна воля относно това как ще се разпредели неговото имущество след смъртта му.

Подобно разпореждане обаче, за да породи действие , следва да спазва определени изисквания на закона.

Ето защо ако вие сте пълнолетни и желаете сами да определите какво ще се случи с вашето имущество след смъртта ви и кои да са вашите наследници, можете да се обърнете към Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ за консултация по наследствено право и помощ при изготвянето на Вашето завещание.

Какво може да се завещава

Завещателят може да се разпорежда с цялото си собствено имущество или отделни негови вещи и права. Това той може да прави това и под различно поставено от него условие и изсква волята му да бъде изпълнена от наследника по завещание.

Когато разпореждането касае цялото имущество, завещанието е универсално, а когато се завещава само част от притежаваното имущество, тогава имаме завет.

Налице е обаче запазена разполагаема част от имуществото, която се пада на наследниците по закон и с която завещателят не може да се разпореди свободно.

Завещанието ще е недействително ако завещателят е излязъл извън размерите на разполагаемата си част и е засегнал запазената част на наследник по закон.

Такава запазена част имат деца, внуци, правнуци на наследодателя, или пък неговите възходящи като родителите му.

Запазена и разполагаема част от наследството, която не следва да бъде нарушавана от завещанието, притежава също така съпругът или съпругата на завещателя.

На кого може да се завещава

Завещателят може да завещава и разпределя своето имущество за след смъртта си, както на своите роднини и наследници по закон, така и на други трети лица, които той предпочита и смята за подходящи да получат имуществото му.

Когато завещателят завещава цялото имущество или дробна част от цялото имущество придават качеството на наследник на лицето, в полза на което са направени.

Онези завещателни разпореждания, които се отнасят до определено имущество, са частни и придават качеството на заветник на лицето, в полза на което са направени.

Ако се двоумите как най-правилно да разпределите имуществото в своето завещание, как да съобразите разполагаемите части на наследниците по закон, как да формулирате условията си по завещанието, така че същото да е валидно, обърнете се към нас. Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ ще ви помогне да намерите подходящото за ваш решение.

Има ли завещанието форма

Да! Завещанието е винаги в писмена форма и за него се съставя специален документ. То може да бъде, както нотариално, така и саморъчно. Нотариалното завещание се извършва от нотариус в присъствието на двама свидетели.

Завещателят задължително трябва да се яви лично и да изрази устно волята си пред нотариуса, а нотариусът да я запише точно, както му е съобщена, след което да прочете завещанието на самия завещател и свидетелите.

Завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. Спазването на тази процедура е условие за валидност на нотариалното завещание.

Помнете обаче, че нотариусът единствено изпълнява процедурата по съставяне на нотариално завещание и ще запише онова, което завещателят му каже, стига то да не е явно престъпно.

Нотариусът по начало не следи и не носи отговорност за това, което е записано вътре в завещанието.

Ето защо самият факт на явяване пред нотариус не гарантира само по себе си валидност на завещанието, нито че завещателят правилно е изразил своята воля и ще постигне търсените последици.

При саморъчното завещание завещателните разпореждания също се извършват лично от завещателя, но по закон не е необходимо присъствие на други лица при изявяване волята на завещателя.

Ето защо то е по-лесно за изготвяне и предоставя изключително широки възможности, както за написването му, така и за неговата корекция, промяна или отмяна.

То трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено и да е подписано от него, като подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания.

Липсата на който и да е от тези елементи прави завещанието нищожно, тоест то не може да породи своите правни последици.

Именно защото начинът, по който правите своето завещание и документът, който съставяте за него, е най- важната и същинска част от неговото създаване, ние препоръчваме това да става винаги при консултация и в присъствието на адвокат.

Това ще ви гарантира избягването на грешки, прецизиране на вашия изказ и точно формулиране на вашата завещателна воля, а също така правилно и точно изпълнение на всички законови изисквания за формата и съдържанието на завещанието.

Къде да съхранявам завещанието си

Това може да стане, както при депозиране на завещанието за неговото пазене пред нотариус и адвокат, така и пред всяко трето лице, на което имате доверие. Това обаче не е задължително и вие сами можете да съхранявате и пазите своето завещание.

Практиката ни обаче показва, че за избягване на злоупотреби,евентуалното му унищожаване или подправяне е препоръчително завещанието да бъде предадено за съхранение на адвокат или нотариус като това бъде обявено от вас на вашите роднини или лица, които сте влючили в завещателните си разпоредби.

Така те ще знаят към кой да се обърнат след вашата смърт за неговото обявяване и привеждане в действие.

Депозирайки завещанието си за съхранение в Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Патньори“ вие гарантирате сигурността на неговото опазване, обявяване и точно изпълнение при консултация и съдействие за това и на вашите наследници.

Промяна и отмяна на завещанието

Завещанието може да бъде отменено с ново завещание или с нотариален акт, в който завещателят изрично заявява, че отменя изцяло или отчасти предишните си разпореждания.

Всяко последващо по дата завещание, което не отменя изрично предходното такова , има валидността и силата пред него в преуредените по нов начин завещателни разпореждания.

Когато едно завещание е отменено с последащо такова, остава отменено дори и ако последващото не произведе действие (например наследникът или заветникът се окаже недостоен или умре преди завещателя).

Ако една вещ бъде завещана, но след завета тя бъде променена или изгуби предишната си форма и предназначение, или пък вещта погине или бъде отчуждена, независимо от последващото и обратно придобиване, заветът за нея се счита отменен.

Промяната и отмяната на завещанието съдържат допълнителни специфики и изисквания над установените от закона такива за съставяне на самото завещание като се отчита фактът на вече налично завещание и действието му.

Ето защо препоръчваме , както при съставянето, така и при отмяната или промяната на завещание, да се обърнете към квалифициран адвокат.

Обявяване и изпълнение на завещанието

Обявяването на завещанието се извършва пред нотариус след смъртта на завещателя. Такова обявяване може да иска всеки заинтересован и всеки, на когото завещанието е оставено за пазене.

Нотариусът обявява завещанието като съставя протокол, в който описва какво е неговото състояние и отбелязва факта на неговото разпечатване.

Самият изпълнител на завещанието може да бъде всяко едно или повече лица, на които завещателят е възложил да изпълнят завещателните му разпореждания. Не е задължително това да бъде роднина или наследник.

Препоръчително е за изпълнител да бъде определен адвокат с нужните познания, участието на който ще гарантира точно изпълнение волята на завещателя и защита интересите на наследниците му по завещание.

Изпълнителят на завещанието съставя опис на наследственото имущество. Той може да влезе във владение на наследственото имущество и го управлява докато това е необходимо за изпълнение на завещателните разпореждания и приемане имуществото от наследниците по закон и завещание.

Ако вие желаете, специалисти от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партноьори“ могат да бъдат изпълнители на завещанието ви или това на вашия наследодател.

Препоръчително е за изпълнител на завещание да бъде определен адвокат при разнородност на имуществото, множество наследници на починалия и породени измежду тях спорове по повод на завещанието.

Недействителност на завещанието

Съществуват два вида недействителност на завещанието – нищожност и унищожаемост. Завещанието е нищожно, когато е направено в полза на лице, което няма право да получава по завещание (тези, които не са заченати при откриване на наследството, които са родени неспособни да живеят и недостойните), не е спазена процедурата по съставяне на нотариално завещание или изискванията за саморъчно завещание, завещателното разпореждане противоречи на закона и на добрите нрави.

Завещанието е унищожаемо, когато е направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава (лицата, които не са пълнолетни, поставени са под пълно запрещение или не могат да действат разумно) и е направено поради грешка, насилие или измама.

По начало такова завещание поражда действие и неговите правни последици ще настъпят и бъдат зачетени ако не се прогласи неговата унищожаемост.

Съдебни дела и съдебна намеса във връзка със завещателни разпореждания и мястото на адвоката

Когато става въпрос за намеса на съда в администриране на дадени отношения или за решаване на отнесен към него спор, присъствието и защитата от адвокат е повече от необходимо.

Препоръката на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ е задължително да ангажирате помощ от такъв.

Бъдете сигурни, че противната страна ще го стори, защото тя не по-малко от вас иска да спечели. А когато говорим за спорове относно завещание, то те са такива за имуществото , за което то е направено.

В тази връзка, на първо място, следва да отбележим, че всеки наследник, който счита че с определени завещателни разпореждания в полза на други лица е накърнена негова запазена част от наследството, той може да иска от съда намалянето им до възстановяване на обема от запазената му по закон част.

Наследник може да иска отмяна на отчужденията на недвижими имоти или учредяване на вещни права върху тях, извършени от заветниците или надарените, срещу които е постановено намалението на завещателните разпоредби, за да допълни своята запазена част от имуществото.

Пред съд в изричен съдебен процес става и обявяването на едно завещание за нищожно или за отмяната му като унищожаемо ако съществува спор за това.

По искане на всеки заинтересован районният съд по мястото на откриване на наследството може да определи срок за приемане на назначението „изпълнител на завещанието“, както е посочено в него.

Районният съдия може да освободи от длъжност и всеки изпълнител на завещание, ако той проявява небрежност или неспособност, или действия, които са несъвместими с нужното доверие.

Саморъчните завещания трябва да бъдат написани лично от завещателя и да имат дата и подпис, след описанието на разпорежданията. Завещанията се съхраняват от завещателя или се предават на нотариус, и единствено завещателя може да ги изиска от него.
Завещанията могат да се отменят с ново завещание или нотариален акт за отмяна. Промени могат да се правят само докато завещателят е дееспособен.
Можете да оспорвате завещания. Най-често се оспорват завещания на основание, че са фалшиви и не са написани лично от завещателя.

Може да оспорвате завещание в срок от 5 години. Има няколко случая, при които е основателно оспорването. Ако лицето, което получава наследството, няма право на завещание или не е спазена процедурата по изготвянето му, имате право да го оспорвате. Друга причина може да бъде, че завещанието е изготвено принудително или завещателят е бил жертва на измама.

Завещание може да направи лице, което е пълнолетно, не излежава присъда и е способно да действа разумно.
Имате нужда от професионално съдействие за изготвяне на завещание?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
call us icon