Отказ от наследство

За всеки родител смисълът на живота му са неговите деца. Родителят през целия си съзнателен живот е в помощ на децата си.

Много често в днешно време тази грижовност се изразява в закупуването на жилище от страна на родителя за своите деца, чрез теглене на кредит от банка, считайки че е изпълнил дълга си към тях.

Пристъпвайки към това действие родителят осъзнава, че ще му бъде трудно да погасява месечните вноски по кредита и доста често се принуждава да започне втора работа.

За съжаление винаги идва момент, в който Вашият роднина напуска този свят. Неговите деца са тези, които ще трябва да поемат и плащането на кредита към банката.

Точно тук възниква въпросът – да се откажа или не от оставеното ми наследство и ако реша да се откажа как бих могъл да го направя. Това е моментът, в който следва да бъде обмислен т.нар „отказ от наследство”.

Тази процедура в сферата на наследственото право, целяща освобождаване от задълженията оставени от наследодателя приживе, е уредена в Закона за наследството.

Отказ от наследство може да направите едва след като наследството е открито, т.е. след като наследодателят Ви е починал. Предварителен отказ от наследство е недействителен и не поражда никакви правни последици за в бъдеще.

Следва да имате предвид, че не може да се откажете от част от наследството (например да вземете частта си от къщата, но да се откажете от това, което Ви се полага от земеделските земи), тоест отказът е за всичко, което следва да премине към дадено лице като наследство.

Откажете ли се веднъж от наследство – няма връщане назад, както и не може да се откажете от наследство, след като вече сте го приели.

Отказът от наследство е едностранно формално неоттегляемо волеизявление, с което наследникът отказва да приеме полагащият му се по закон дял от наследствената маса в своята правна сфера.

За да е валидно волеизявлението, наследникът трябва да е дееспособен, т.е. е навършил 18 години, да може да ръководи поведението си и да разбира свойството и значението на постъпките си.

Ето и действията, които трябва да се предприемат, за да се откажете от наследство

Необходимо е да се подаде заявление за отказ от наследство до районния съд по мястото на откриване на наследството.

Това е мястото, където е постоянният адрес на наследодателя. В практиката е прието и се изисква от съда, заявлението да бъде нотариално заверено.

Въз основа на подаденото заявление и представените с него документи съдът издава удостоверение за отказ от наследство и отказът се вписва в особена книга на съда.

Именно това удостоверние за отказ от наследство е документът, който Ви дава защита срещу кредиторите на наследодателя, които имат право да потърсят задълженията си от Вас.

Ако например срещу наследодателят Ви има образувани изпълнителни дела, по които наследникът е привлечен, то законът дава възможност чрез прилагане на издаденото удостоверение за отказ от наследство с молба, адресирана до съответния съдебен изпълнител отказалият се да приеме наследството да се освободи от възможността срещу него да бъде изпълнявано принудително.

С какво може да помогне нашата кантора при отказ от наследство?

На първо място ще направим пълен правен анализ да това, дали е нужно да правите подобно нещо, и дали не е по-добре да заплатите незначителни като размер задълъжения в замяна да получите например имот на значителна стойност.

Наш адвокат ще Ви консултира относно необходимите документи, както и ще се ангажираме с изготвянето на молбите, тяхното подаване през съда, както и с получаването на удостоверението за отказ от наследство. По този начин ще спестим вашето време, нерви и пари от общуването със съдебната администрация.

Също така в случай, че срещу Вас като наследник има претенции по изпълнително дело то ще окажем нужното съдействие по сезиране на съдебния изпълнител със съответните книжа, които да Ви освободят от задълженията и да препятстват изпълнителни действия срещу Вшето лично имущество.

В случай, че не сте наясно с имотното състояние на Вашия наследодател и имате притеснения от това, че той Ви оставя освен своето имущество и съответни задължения не се колебайте, а се свържете за записване на дата и час за консултация със специалист от нашата адвокатска кантора.

Няма срок, в който трябва да приемете или да се откажете от наследството. Важното е отказа да се случи, преди да го приемете. Няма възможност да приемете наследство, да се възползвате от него и след това решите да се откажете.

Необходимите документи са:

  • Заявление за отказ от наследство;
  • Удостоверение за наследници;
  • Препис-извлечение от акт за смърт;
  • Бележка за платена държавна такса.
Ако починалият човек няма наследници или има, но всички те се откажат от наследство, то се получава от държавата. Имуществото става собственост на общината, в която се намира.

Наследството по опис дава възможност на наследниците да декларират активите и пасивите на наследството. Ако в последствие се окаже, че починалото лице има кредити, които са по-големи от размера на наследството, наследниците нямат отговорност за по-голям размер задължения.

Законът не предвижда възможност за частичен отказ. Няма как да приемете завещан имот и да откажете финансови задължения на починало лице.
Желаете съдействие за отказ от наследство?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon