Дела срещу ЧЕЗ

В нашата адвокатска кантора не са рядкост случаите, при които на наши клиенти се налага да водят дела срещу ЧЕЗ.

На първо място потребителите следва да знаят, че има разлика между двете дружества – ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро.

Тази разлика е от съществено значение доколкото от естеството на проблема зависи към кое от тях следва да бъде насочена претенцията.

ЧЕЗ Електро има лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия, както и за търговия с електрическа енергия, тоест това е дружеството което продава тока.

ЧЕЗ Разпределение е дружеството което отговаря за доставката на енергията и в повечето случаи именно те са страна по спорове при нанесени щети в резултата на внезапно спиране/прекъсване на тока поради авария на електрическата мрежата, т.е. срещу тях се водят дела за обезщетения при повредени електроуреди.

ЧЕЗ Разпределение осъществява експлоатацията и поддръжката на електроразпределителните мрежи, осигурява преноса на ел. енергия, съответно отговаря за качеството на реализирания пренос в зависимост от това дали мрежата е за ниско/високо напрежение.

В същото време ЧЕЗ Електро продава ток на потребителите, които са присъединени към тези мрежи – собственост на ЧЕЗ Разпределение България.

И двете дружества осъществяват дейността си на обособена територия от страната, за която имат лицензия, като в тази територия попада и гр. София.

Преимуществено в практиката се водят съдебни дела срещу ЧЕЗ Електро, доколкото това е дружеството, което фактурира сметките. И именно срещу него се подават исковете на потребители, които оспорват сумите по фактури.

Видове дела срещу ЧЕЗ

Дело срещу ЧЕЗ за погасени по давност задължения. Факт е, че голяма част от завежданите искове са за погасени по давност вземания на дружеството.

При това положение – на основание чл. 124 ГПК или чл. 439 ГПК, когато са се сдобили с изпълнителен титул и е образувано изпълнително дело те масово биват перемирани.

Естествено клиентът има право да подаде в Центъра за обслужване на клиенти и искане да му бъдат отписани задълженията по давност, но ЧЕЗ практически не го прави и за да се случи така, обикновено искат влязло в сила съдебно решение. А за това следва да се води дело срещу ЧЕЗ.

Дела за задължения по фактури за редовен месечен отчет. Задълженията по тях са също за масово са погасени по давност задължения.

Но има и особености, като например случаите когато електромера не е годно измервателно средство, т.е. не е преминал през периодична метрологична проверка съобразно Закона за измерванията и това се установи с експертиза по делото срещу ЧЕЗ.

Също така специфика има и когато е начислено прекалено голямо количество ел. енергия, която според потребителя не могло да бъде потребено, като тогава се завеждат дела за неизправност на средствата за търговско измерване /когато примерно има повреден дисплей, тарифен превключвател и т.н./.

Eдин специализиран в делата срещу ЧЕЗ адвокат знае, че всъщност електромерът е собственост на самото дружество и то е отговорно за неговата изправност. С други думи, ако електромерът Ви не работи, отговорността за това е на ЧЕЗ, а не Ваша.

Дела срещу ЧЕЗ за корекция на сметки – такива корекции от 2019г. не се правят. Преди отмяната на ПИКЕЕ ЧЕЗ издава фактури за корекция на сметка за 3 месеца назад след констатирана манипулация на електромера.

От 2019г. тези фактури вече се издават от оператора на електроразпределителната мрежа – ЧЕЗ Разпределение.

Приети бяха нови ПИКЕЕ, които дават право само на ЧЕЗ Разпределение да прави корекции на сметки и само то ги издава. До месец ноември 2018г. всички фактури за корекции бяха издавани от ЧЕЗ Електро.

Дела срещу ЧЕЗ по чл. 79 ЗЗД за реално изпълнение – възстановяване на ел. захранване при оспорени задължения.

Често клиентите искат от ЧЕЗ да им пусне спряното електро подаване, но имат ли неизплатени задължения дружеството обикновено не го прави.

Това налага клиентите, да ги оспорят по съдебен ред, след което подават заявление с приложена исковата молба към него, за да докажат, че спорните сметки вече са предмет на дело и искат да им бъде възстановено ел. захранването.

В този смисъл има съдебна практика – решение на ВКС № 303/2019 по г.д. 4081/2017г. в този смисъл, но то се прилага, само ако са оспорени всичките задължения на клиента, т.е. ако има и други, които не са предмет на дело, то тогава може и да не му бъде възстановено електрическото захранване. Затова и се завеждат осъдителните искове по чл. 79 ЗЗД за реално изпълнение.

Дела срещу ЧЕЗ за обезщетение за оставане без ток. Те са сравнително редки, доколкото клиентите не познават правата си и те са основно срещу ЧЕЗ Разпределение, заради които при променливо напрежение или токов удар, изгорят електроуреди.

Но ако по вина на ЧЕЗ Електро е останал потребителя без ток и това се докаже, както и че става въпрос за продължителен период от време, то може да си поиска обезщетение съгласно общите условия на дружеството.

Трябва да бъде доказана вина на ЧЕЗ, тъй като може прекъсването на електро подаването да е поради непреодолима сила, при ремонтни дейности на ел. мрежата и др.

Адвокатска помощ по дела срещу ЧЕЗ може да бъде нужна и в случаите, когато дружеството образува срещу клиентите си заповедни производства по чл. 410, налагащи възразяване и в последствие процесуално представителство по предявените установителни искове или по осъдителните искове за неплатени задължения.

С какво може да бъде полезна на своите клиенти Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ при вадене на дело срещу ЧЕЗ?

На първо място ще анализираме Вашия проблем и ще Ви дадем правилния вариант за действие.

На второ място ще получите разяснения за реалните ви права като потребители, за това което дължите и това което не дължите на ЧЕЗ.

От консултацията ще разберете какво обезщетение можете да претендирате за причинените Ви от действията на ЧЕЗ вреди.

Да разберете дължите ли или не плащане по Ваши стари задължения към ЧЕЗ, дали те са събираеми или правото да бъдат търсени от Вас е погасено по давност.

Ние ще се ангажираме с подготовката и завеждането на дело срещу ЧЕЗ да това, че не дължите дадена сума, за да получите обезщетение за вреди или да бъдат коригирани неправилно изчислените сметки.

След успешния край на съдебното производство ще се погрижим дължимите ви обезщетения и разноски по делото да Ви бъдат възстановени.

Ако Ви предстои да водите дело срещу ЧЕЗ и се нуждаете от опитни професионалисти с голям опит в съдебните производства срещу електроразпределителното дружество не се колебайте, а се свържете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем с Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори.

Да, имате право да изискате такова плащане. Когато плащате сметка, за да не ви спрат тока, това не означава автоматично, че сте съгласен с дължимата сума по фактура. 

Да, имате право да потърсите правата си и да изискате обезщетение. Преди да заведете дело е необходимо да подадете жалба и да уведомите писмено ЧЕЗ за електроуредите, които са били повредени. Най-вероятно ще получите отказ и следващата стъпка, която трябва да предприемете, е да се обърнете към адвокат. В SBKlaw.bg можем да ви съдействаме, за да заведете дело срещу ЧЕЗ или някое от другите електроразпределителни дружества.

Електромерите са собственост на електроразпределителните дружества и когато те са неизправни, вината не е ваша. Често пъти хората подават жалби, които не водят до възстановяване на заплатени фактури. Варианта е да заведете дело. В SBKlaw.bg можем да ви консултираме как да действате, според конкретния случаи.

За съжаление доста често се водят дела срещу монополните дружества, каквито са електроразпределителните. Доколко ще има усложнения и забавяния, се определя от сложността на казусите. Винаги е добре когато възникне проблем, потребителите да предприемат действия и да не отлагат дълго.

Винаги има смисъл да защитавате интересите си, независимо дали са срещу дружества с размери като ЧЕЗ, Топлофикация или мобилен оператор. Често пъти те допускат грешки и изискват от хората плащания, които не са дължими.

Препоръчваме ви да се консултирате с адвокати, когато са засегнати интересите ви, и да не им се доверявате като подписвате споразумения или други документи.

Желаете да заведете дело срещу ЧЕЗ?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon