Дело за намаляване на издръжка

Дело за намаляване на издръжкаВ сравнение с делата за увеличаване на издръжка, дело за намаляване на издръжка се води относително рядко.

Типичната ситуация, в която се води дело за намаляване на издръжката е когато в предходно дело е определен съответен висок размер на същата. Под висок следва да се има предвид размер поне няколко пъти над минималния.

При предходното дело, по което е постановен този висок размер съдът е преценил, че от една страна детето има съответни нужди и от друга, че доходите на ответника, обикновено бащата, позволяват заплащане на тази по-висока сума.

Най-често, за да се стигне до осъждане на бащата на издръжка в размер значително над минималния в производството се доказват разходи на детето за негови специфични нужди, които го налагат – на първо място това са разходи за здравословното му състояние, такива свързани с образованието му или други важни причини.

И именно тези специфични нужди обикновено служат като основание съдът да приеме, че е нужна по-голяма парична сума от стандартно присъжданата с оглед възрастта на детето. Но тези обстоятелства обуславящи по-голям размер на издръжката могат с времето да отпаднат – детето да се излекува или съответната нужда да изчезне.

Тогава обаче присъденият размер на паричната сума не се коригира автоматично надолу, а следва да се води дело за намаляване на издръжка.

Друго основание освен отпадането или намаляването на размера на финансовата нужда на детето е трайното и съществено намаляване на възможностите на задълженото лице да я дава.

Не е рядкост в живота в един момент да имаш високи доходи и да си склонен доброволно да плащаш значителна сума за своето дете, а в следващия момент поради различни житейски катаклизми да се окажеш в ситуация едва да свързваш двата края.

Тогава логичният път към стабилизиране на финансовото положение е намаляването на разходите, като по отношение на издръжката на детето това намаление все пак трябва да бъде в размер, който да не го ощетява.

В случай, че е налице една от двете предпоставки, или както се случва често в практиката и двете едновременно, задълженото лице е в правото си да образува дело за намаляване на издръжка, и да иска корекция на размера.

Освен двете предпоставки на доказване в производството подлежат и други факти и обстоятелства като реалните нужди от пари на детето, доходите на другия родител и процентното разпределение на дължимата издръжка с оглед всички събрани доказателства за нужди и възможности.

Доколкото това не е по силите и възможностите на обикновения човек за успешното провеждане на такова дело е най-добре да се използват услугите на адвокат с опит в делата за издръжка.

Каква е цената на едно дело за намаляване на издръжка?

Доколкото всеки конкретен случай за това до колко е оправдано и са налице условията за водене на такова дело следва да бъде проведена предварителна консултация с адвокат като цената за същата е 100 лв.

Адвокатското възнаграждение за изготвяне на необходимите документи и процесуалното представителство в съдебно заседание е 600 лв.

В случай, че Ви предстои дело за намаляване на издръжка и искате да доверите този си проблем на специализирани адвокати с опит в този вид дела не се колебайте, а се обадете за насрочване на дата и час за консултация на професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“.

Ако искате да защитите интересите си пред съда по най-добрия начин, ви препоръчваме да се обърнете към адвокат. Той ще изясни всички обстоятелства и ще ви посъветва дали да започнете да водите такова дело и какво трябва да подготвите. Искът за намаляване на издръжка е подсъден и затова е важно да работите със специализирани адвокати.

Издръжката може да бъде спряна, когато дето навърши пълнолетие, при условие, че не продължава да учи. Други основания са осиновяване и сключване на брак.
За да намалите размера й, трябва да докажете по безспорен начин, че действително нямате възможност да плащате издръжката, която до момента сте плащали. Друг вариант е да докажете, че финансовите нужди на детето са намалели. Това може да се случи, ако то се е нуждаело от скъпо струващо лечение например, но вече е оздравяло.
Ако причината за неплащане на издръжка е невъзможност, поради болест или безработица и това бъде доказано по време на делото, държавата поема плащането. Ако причината за неплащане е нежелание от страна родителя, се предприемат различни мерки и се пристъпва към запор на трудови възнаграждения и друг мерки.
Когато се определя издръжката, се вземат предвид възможностите на родителя, който ще я изплаща и финансовите нужди на детето. Ако настъпи някаква промяна и е необходимо да се коригира сумата, трябва да се води отново дело.
Искате да редуцирате размера на издръжката?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon