Дело за увеличаване на издръжка

Дело за увеличаване на издръжкаДело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена по предходно съдебно производство такава. Обикновено основанието за увеличаване на изплащаните за детето парични суми е нарасналите му нужди.

Това обикновено е така защото децата растат, увеличават се нуждите им за храна, дрехи, тръгват на училище, започват да посещават курсове и да се занимават със спорт.

Ако родителите са в добри отношения няма пречка увеличението да бъде договорено на доброволен принцип, но за съжаление това не винаги е така и се налага водене на ново дело.

Кои са предпоставките за водене на дело за увеличаване на издръжка?

На първо място това са увеличените нужди на детето и съответно увеличената парична сума, която се изисква за покриването им. На второ място следва да се отчетат и доходите на двамата родители, за да се изчисли приблизителната сума, която следва да поеме всеки един от тях за издръжката.

На трето място, макар и второстепенно са възможностите на родителя, който не упражнява родителските права.

Самостоятелно основание за образуване на дело за издръжка е увеличаването на минималния размер на издръжката, ако присъдената преди това сума е под новия минимален размер.

Как да се подготвим за дело за увеличаване не издръжка?

За да бъде успешно проведено едно такова дело за увеличаване на размера на издръжката следва да се съберат необходимите доказателства за нуждите и разходите на детето.

Такива са фактури и касови бележки за дрехи, обувки, учебни помагала и т.н., квитанции за посещавани курсове и спортни клубове. Ако детето страда от хронични заболявания – касови бележки за закупувани ежемесечно лекарства, епикризи и др. медицински документи.

Родителят, при когото живее детето следва отлично да разбира, че негова е тежестта да докаже претенцията си и за да бъде постигнат максимален размер на претендираното увеличение, следва да се обърне към добър адвокат с опит в делата за издръжка, който да обоснове посредством наличните доказателства нуждата паричните средства за детето да бъдат увеличени.

Увеличаване на издръжка за минал период

Често задаван въпрос към адвокатите подготвящи образуване на дело за увеличаване на издръжка е „Може ли увеличението да се търси и за минал период?“.

Това за съжаление е невъзможно, доколкото за периода преди входирането на исковата молба за увеличение с друго съдебно решение вече има установен размер.

По тази причина и най-ранният момент, от който може да се търси увеличаване на издръжката е този на подаване на книжата за това в съда.

Какъв максимален размер на издръжката може да се претендира с иска за увеличаване?

В закона не съществува граница на максималния размер на издръжката, която може да бъде претендирана. Този максимален размер зависи както вече споменах от нуждите на конкретното дете и доказателствата в подкрепа на тези нужди, с които неговия родител разполага.

Именно по тази причина максималния размер на увеличение на необходимата издръжка е строго индивидуален и различен за всяко едно дете и може да бъде приблизително изчислен едва след като се съберат всички доказателства по делото.

Ако родителят желае да получи максимален размер на увеличението то той следва да се обърне към адвокат, който да заяви увеличение на издръжката в размер подкрепен от наличните доказателства и да бъде честен с клиента си, когато последния заявява нереално висока с оглед на документите парична сума.

Колко струва едно дело за увеличаване на издръжка?

Цената на дело за увеличаване на размера на присъдената по предходно дело издръжка е 450 лева, като по делото не се дължат държавни такси за образуването от страна на ищеца.

Когато искът бъде уважен за ответника възниква задължението да заплати пропорционална държавна такса върху увеличения размер на издръжката.

Често пъти когато хората не използват квалифицирани адвокати, не успяват да получат желаното увеличение на издръжката, тъй като не могат да се обосноват пред съда. Препоръчваме ви да потърсите юрист, които е специализиран в семейното право, и ще защити ващите интереси по-най добрия начин.

Съдът преценява дали увеличението е обосновано на базата на факторите, които взема предвид, и при определяне на първоначалния размер. За да се увеличи издръжката, е необходимо да докажете, че потребностите на детето са се увеличили, както и че родителят, който плаща, има възможност да покрива и увеличението.
Трябва да заведете искова молба и да предоставите съдебното решение за родителските права и издръжката, която е определена при разделянето на родителите. За да докажете, че се налага увеличение, трябва да предоставите и документи (като фактури например), с които да потвърдите, че нуждите на децата са нарастнали.
Можете да подадете иск за издръжка за минало време, но няма как да бъде увеличена издръжката за минали периоди. Ако родителите са запазили нормални взаимоотношения по между си, това може да се случи без намеса на съда, но за съжаление това се случва рядко.
Издръжката винаги е съобразно доходите на родителите и потребностите на детето, и съдът не определя максимален размер. В семейният кодекс е посочен минимален размер, който е една четвърт от минималната работна заплата.
Желаете корекция в размера на издръжката?
Ако считате, че издръжката, която получавате не е в адекватен размер, то ние от "Лазар Белев и партньори" ще ви помогнем да се справите с този казус.
call us icon