Съставяне на брачен договор

Съставяне на брачен договорБрачният договор е сравнително нова възможност за съпрузите да уредят отношенията си при един евентуален развод, бил той по взаимно съгласие или по исков ред. Макар сключването на брачен договор да е един разумен и логичен избор, мнозина се въздържат от подписването му опасявайки се от това, че ще обидят половинката си.

Това има своето основание, но предвид статистиката, според която бракът ви в България има около 60% вероятност да завърши с развод си заслужава тази възможност да бъде обмислена и реализирана докато страните са в добри отношения и да се застраховат от проблеми при един бъдещ процес.

За какво служи брачния договор?

С подписването на брачен договор страните предварително уреждат имуществените си отношения и тези за издръжката както по време на брака, така и в случай на развод, доколкото уговореният между страните по него договорен режим се ползва с предимство пред законовия режим.

По този начин страните при един бъдещ развод нямат спорни моменти по отношение на имуществото си и издръжката, което прави процедурата по раздяла много по-бърза, лесна и по-малко емоционално изтощаваща.

Какви въпроси се уреждат при съставяне на брачния договор?

На първо място това са тези касаещи режимът, според който ще се раздели придобитото по време на брака имущество. Това касае както придобито вече такова, било движими вещи, недвижими имоти и МПС-та, така и това, което ще се придобие за в бъдеще.

При съставяне на клаузите, касаещи разделянето на имуществото за всеки конкретен случай Вашият адвокат следва да се запознае изключително детайлно с настоящето Ви имуществено положение и да прогнозира с възможно най-голяма точност бъдещото Ви такова, да са може да Ви предложи възможно най-сигурният и удовлетворяващ клиента вариант.

Специфичен момент при режимите на ползване на имуществото е уговарянето на това кой и как ще ползва семейното жилище след развод.

На второ място това са въпросите отнасящи се до издръжката както между съпрузите така и на децата, като уговорките могат да се отнасят както за плащането на издръжка по време на брака, така и след неговото прекратяване.

Доколкото не може да се знае предварително кога ще настъпи развода, то посочването на суми следва да бъде или като абсолютна стойност или като част от предварително известна сума, каквато е например минималната работна заплата в България към момента на приключване на брака.

Какви въпроси не могат да се уредят с брачен договор?

В изготвяният между страните брачен договор не могат да намерят място въпросите касаещи родителски права, режим на лични отношения и местоживеене на децата от брака. Това е така, доколкото идеята на брачния договор е именно уреждане на имуществени отношения, но не и на лични такива.

Не могат също така да се правят уговорки в случай на смърт, доколкото за наследяването действат нормите на наследственото право.

Как се сключва брачен договор?

На първо място следва да посетите специализиран адвокат по семейно право, който да Ви консултира относно възможностите, да проучи Вашия казус и да предложи варианти за уреждане на отношенията, които да защитават във възможно най-голяма степен интересите и на двете страни.

Обръщането по такъв важен въпрос към адвокат с обща компетентност ще доведе само и единствено до това да не бъдат прецизирани уговорките между страните и да се създадат условия подписаният от Вас брачен договор да бъде атакуван, което ще доведе до излишни съдебни разходи, както и на много загубено време и нерви.

След изготвянето на Вашия брачен договор следва да се насрочи час при нотариус, който да завери подписите и съдържанието на документа, след което да впише договора в специален Регистър на имуществените отношения между съпрузите, който се води в Агенцията по вписванията.

Подписаният преди брака брачен договор поражда действие при сключването на брак, а този, който е подписан след сключване на брака – от деня на сключването му или ако страните желаят от друга дата.

Следва да се има предвид, че опитите да се засегнат права на трети лица, които са придобити преди сключването на договора не могат да бъдат накърнени, доколкото законодателят изрично е предвидил това в правна норма. Така че, честата практика да се правят опити с брачен договор да се заобикаля закона обикновено не се увенчават с успех.

Ако желаете Вашият брачен договор да бъде изготвен бързо, качествено и от адвокат с голям опит в тази област се свържете за насрочване на дата и час за консултация с професионалистите от Адвокатска кантора „Белев, Манчева и партньори“.

Цени на правните услуги свързани с изготвянето на брачен договор:

  • Устна консултация по въпроси касаещи изготвянето на брачен договор – 100 лв.
  • Брачен договор без поделяне над имущество – 400 лв.
  • Брачен договор с поделяне на имущество – от 600 и 800 лв.
С брачните договори се уреждат въпроси за разделяне на собственост. Изяснява се как ще бъде разделено имуществото, което е придобито преди и по време на брака.

Адвокатите по семейно право изготвят брачните договори и след това те трябва да се заверяват при нотариус. Адвокатите в SBKlaw.bg имат опит с изготвянето на такива договори и ще ви съдействат, ако желаете да уредите имуществените си отношения.

Все по-често хората започват да сключват брачни договори. Причината е, че регламентирайки имуществените си отношения преди брака, те избягват спорове, които могат да възникнат, ако евентуално се стигне до развод.
Подготовката по изготвянето на договорите изисква няколко дена, за да се опише детайлно имуществото. След като договорът се завери при нотариус и се впише в Агенцията по вписванията, той влиза в сила.
Можете да сключите по всяко време такъв договор. По-често се сключват преди брака и за това се наричат и предбрачни договори.
Имате нужда от брачен договор за имущество?
Ако желаете да се презастраховате чрез брачен договор, то нашият екип по семейно право е на ваше разположение.
call us icon