Апортна вноска в дружество

Апортна вноска в дружествоКато съдружник или акционер в дружество, едно от основните Ви задължения е да направите вноска в дружеството, в което участвате. Вноските основно са парични, но има възможност да бъдат и непарични – т.нар. апорт.

Поради спецификите на процедурата по апорт на имущество в капитала на търговско дружество,  това е и по-честият случай, в който собствениците на фирми  се обръщат за съдействие и помощ от добър корпоративен адвокат от състава на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“

Каква може да бъде непаричната вноска в дружество?

Непаричната вноска, видно от наименованието ѝ, във всички случаи, представлява актив, различен от парична сума, който може да бъде внесен в дружество.

Варианти:

Вещни права върху недвижим имот и движими вещи ,собственост на съдружника, който ги внася  което ги внася.  Най – често това са земи, сгради, МПС, инсталации и съоръжения , но също така  и права на строеж и ползване върху имоти.

Парични вземания към трети лица, произтичащи от всякакъв вид сделки и основания – заеми, наеми,  вземанията за дължима цена за дадена стока или услуга и др.

Ценни книги – акции, облигации, менитенилци, записи на заповед  и др.

Права върху нематериални блага като търговски марки, патенти, лицензии и други , които имат парична оценка

Ако правите непарична вноска, дружественият договор, съответно уставът, трябва да съдържа Вашето име, пълно описание на непаричната вноска (например, ако е имот – идентификатор, граници, площ и т.н.; ако е МПС – данните от талона), паричната й оценка (т.е., апортът, при всички положения, трябва да може да бъде оценен в пари) и основанието на правата Ви. Всеки един имуществен обект по апорта съгласно вида си има собствен способ и специфика на извършването му в полза на дружеството с оглед различния правен режим на който той се подчинява и крайния ефект на апорта – превръщането на имуществото от лична собственост на внясящия го в капитала на фирмата в собственост на самата фирма/дружество.

ОГРАНИЧЕНИЕ : Законът забранява апортът да има за предмет бъдещ труд или услуги, порад което те не могат да послужат за увеличение на капитала на дружеството чрез апорт.

Процедура по „внасяне“ на апорта и други изисквания.

Когато за учредяването или за прехвърлянето на дадените права, се изисква нотариална форма (например при сделка с недвижим имот), вноската се извършва със самия дружествен договор, съответно с устава. Когато вноската се прави в ООД, АД  или командитно дружество с акции (КДА), към дружествения договор или устава се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му. Следователно, тук имаме облекчена форма – за апорт на невдижим имот, например, няма да Ви бъде необходим нотариален акт.

Вноската на други права се извършва в съответната форма и документ за това. Например, за апорт на МПС, формата е нотариална заверка на подписите.

Оценка на непаричната вноска

Какъвто и актив да внесете в дружеството като апорт, той задължително подлежи на оценка, която се прави по различен начин, в зависимост от вида на дружеството, често със задължителното участие на вещи лица специалисти от Търговския регистър  ( ТР и РЮЛНЦ ), които изготвят експертно заключение.

Ако не сте съгласни с паричната оценка на вноската, можете, все пак, да се включите в дружеството с парична вноска или пък изобщо да се откажете от участието си в него.

След изготвяне на всички необходими документи, се преминава към вписването на апорта в Търговския регистър, което е и финалният етап от процедурата. За целта е препоръчително управителят да упълномощи  добър адвокат, който да извърши тези действия.

Защо да се обърнем към адвокат при извършване на непарична вноска в дружество?

Препоръчително е да се доверите на добър адвокат както за изготвяне на необходимите документи, така и за вписването на апорта в Търговския регистър. На всеки етап от подготовката на апорта внасянето на имуществ в капитала на търговско дружество касае провеждането на специфични правни процедури, за които са необходими и специални правни знания.

Доверявайки се на професионалист по корпоративно право от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“, вие ще получите високопрофесионална помощ и консултация за това как трябва да се извърши апортът, какви са изискванията на закона и процедурните правила на Търговския регистър ( ТР и РЮЛНЦ)  , какви са счетоводните и данъчни специфики на апорта.

Представител на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“  ще изготви пълния набор документи по апорта, с цел бързото и безпроблемно регистриране на промяната в Търговския регистър.

Адвокат на кантората ще извърши  електронното регистриране на апорта в  Търговския регистър с квалифициран електронен подпис,  и участва като ваш представител в цялата процедура по обявяване на апорта в Търговския регистър, което ще спести вашето време и пари.

call us icon