Ликвидация и заличаване на АД

Ликвидация и заличаване на АДАкционерното дружество (АД) е подходяща правноорганизационна форма за осъществяване на бизнес в по-големи размери под наименованието на фирмата и за привличане на голям по размер капитал.

АД е търговец, чиито съдружници (акционери) участват само с вноска в капитала, срещу която получават (записват) акции. Поради чисто капиталовия характер на дружеството, отговорността на акционерите е ограничена именно до размера на вноската, която са направили в капитала. Въпреки ограничената отговорност на акционерите обаче, самото АД, както всички други търговци и правни образувания, също може да срещне проблеми при осъществяването на дейността си и да се наложи да я прекрати, съответно, да премине през фаза на ликвидация и заличаване (закриване на фирмата).

Причините за това може да са най-разнообразни, като например – спад в приходите или пък изобщо липса на печалба и работа на загуба, както и само по себе си, взето решение за прекратяване на дейността от общото събрание на акционерите (при кворум поне половината от капитала, с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал) или от едноличния собственик на капитала на дружеството, ако е еднолично акционерно дружество (ЕАД) и др.

Други законови обстоятелства, водещи до преустановяване на търговската дейност на АД и необходимостта от започване на процедура по ликвидация са:

изтичане на срока, за който е било образувано (общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му);

при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството;

решение на окръжния съд по седалището в следните случаи: по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели или когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, или когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал (в този случай, общото събрание в срок до една година може да вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване – само ако не вземе решение, тогава се минава към реда за прекратяване по иск на прокурора).

Много хора мислят, че когато дружеството им не извършва никаква дейност, за него не възникват никакви задължения, но това не е така, тъй като то продължава да съществува като отделен субект в правния мир и регистрацията му в Търговския регистър (ТР) и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията продължава да бъде действаща. Следователно, ако не се закрие официално , то за дружеството продължават да стоят задълженията за поддържане на счетоводството, търговските книги, за изпълнение на изискванията и нарежданията на НАП във връзка с отчетността на дружеството към държавната хазна дори и при нулев финансов резултат и липса на дейност, а именно – ежегодно да бъдат заявявани и публикувани декларации и финансови отчети. Всичко това може да бъде избегнато със закриването на фирмата.

За тази цел,  на първо място, при прекратяване на дейността на дружеството, следва да бъде започнато производство по ликвидация. Заличаването (закриването) на дружеството става след приключване на ликвидационното производство. Процедурата по ликвидация започва по инициатива на определени от закона лица, които са и задължени, при определени обстоятелства, да я стартират. Това са: назначеният от общото събрание на акционерите на АД ликвидатор; прокурорът, в гореописаните хипотези.

Процедура при закриване на  акционерно дружество – АД

Закриването (ликвидация и заличаване) на АД е продължителен процес, който е резултат от редица осъществили се факти, като решение на общото събрание на акционерите на АД да се пристъпи към тази процедура, състоянието на АД към момента на ликвидацията му  – дали  фирмата развива дейност или не,  има ли назначени служители по трудов договор, в какви търговски отношения се намира,  какво е имущественото състояние на АД – има ли дружесвтото задължения или вземания към  кредитори и длъжници и кави по брой, вид и размер са те.

Фази по закриване на Акционерно Дружество – АД

 1. Прекратяване на дейността на дружеството и начало на процедура по ликвидация на АД;
 2. Заличаване на дружеството от ТР и РЮЛНЦ.

След като е взето решение от общото събрание на акционерите на АД за прекратяване дейността дейността му и слагане на начало на производство по ликвидация,  същото  се обявява в  Търговския регистър  при Агенция по вписванията (ТР и РЮЛНЦ).  Процедурата е специфична и изисква изготвянето и подаването на  специално заявление.  При подготовката му и подаването му по електронен път от адвокат  с квалифициран електронен подпис спестявате значително  време и плащате по-малки държавни такси.

Към заявлението се прилагат необходимите, според всеки отделен случай, документи, като:

 • Решение на общото събрание на акционерите на АД, с което дружеството се прекратява и се избира ликвидатор;
 • Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение от ТД на НАП по седалището на дружеството за прекратяването на дейността на АД – за извършеното уведомяване по чл.77, ал.1 от ДОПК;
 • Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Документ за внесена държавна такса и др.

За целите на ликвидацията се назначава/т ликвидатор/и – в зависимост от това колко обемна ще е дейността по ликвидацията. Той поема управленските функции до момента на заличаването на фирмата.

Срокът за ликвидация, предвиден в закона, не може да бъде по-кратък от 6 месеца. Основната задача на ликвидатора е да извърши довършителните работи след прекратяването на фирмената дейност:

 • Изготвяне на начален счетоводен баланс;
 • Прекратяване на договорите със служители;
 • Събиране на вземания ;
 • Плащания на задължения – за тази цел, още с обявяването на започването на ликвидацията, ликвидаторът публикува в търговския регистър и рюлнц покана до кредиторите, които следва в 6-месечен срок от публикуването й да предявят вземанията си към ад. Ако някой кредитор не го направи, ликвидаторът трябва да вложи дължимата му сума в банка на негово име;
 • Разпродажба на имуществото;
 • Уведомяване на нап и нои, наред с подаването на заявление за дерегистрация на фирмата, ако е била регистрирана по зддс. В отговор ликвидаторът получава от нап удостоверение по чл. Чл. 77, ал. 1 допк в 60-дневен срок от уведомяването. Нои издава удостоверение по чл.5, ал. 10 от ксо.

След успешно приключила ликвидация, започва фазата по заличаването на АД от ТР. Процедурата е сравнително кратка, ако са налице всички документи и са изрядно попълнени. Започва по инициатива на ликвидатора чрез подаване на заявление за това, придружено от необходимите документи и платени държавни такси.

Тъй като тази материя има своите особености, предимства при ангажиране на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ в ликвидацията и заличаването на акционерно дружество (АД) са:

 • Ние разполагаме с утвърдени специалисти в областта, които ще Ви консултират и извършат всичко необходимо вместо Вас за минимална цена;
 • Нашите адвокати и икономисти са също така и правоспособни ликвидатори, които могат да ви заместят в дейността по ръководене и управление на фирмата ви в процеса на ликвидация;
 • След като ни упълномощите, ще прекратим и заличим АД в най-кратък срок;
 • Ние ще Ви консултираме и съдействаме, също така, за уреждане на последиците от заличаване на АД;
 • Обръщайки се към нас, това ще Ви помогне да се концентрирате върху важните неща от вашия живот и бизнес, без да губите време и пари.
Имате нужда от помощ при ликвидация на АД?
Адвокатска кантора SBKLaw може да Ви съдейства.
call us icon