Ликвидация и заличаване на ЕООД

Ликвидация и заличаване на ЕООДЕдноличното дружество с ограничена отговорност е едно от най-често срещаните правни образувания в днешно време, чрез които човек може да реализира и движи бизнеса си. Вследствие на редица факти и обстоятелства обаче, на всеки може да се наложи да прекрати дейността си и да закрие (заличи) едноличното си дружество с ограничена отговорност. Причините за това може да са най-разнообразни, като например – спад в приходите или пък изобщо, липса на печалба и работа на загуба, както и само по себе си, взето решение за прекратяване на дейността от едноличния собственик на капитала на дружеството и др. Други законови обстоятелства, водещи до преустановяване на търговската дейност на ЕООД и необходимостта от започване на процедура по ликвидация са: смърт на едноличния собственик на капитала, когато той е физическо лице; прекратяване на едноличния собственик на капитала, когато той е друго юридическо лице (например друго ЕООД/ ООД и т.н.); изтичане на срока, определен в учредителния акт; решение на окръжния съд  по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона или когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Много хора мислят, че когато дружеството им не извършва никаква дейност, за него не възникват никакви задължения, но това не е така, тъй като то продължава да съществува като отделен субект в правния мир и регистрацията му в Търговския регистър (ТР) и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията продължава да бъде действаща. Следователно, ако не се закрие официално – за дружеството продължават да стоят задълженията за поддържане на счетоводството, търговските книги, за изпълнение на изискванията и нарежданията на НАП във връзка с отчетността на дружеството към държавната хазна дори и при нулев финансов резултат и липса на дейност, а именно – ежегодно да бъдат заявявани и публикувани декларации и финансови отчети. Всичко това може да бъде избегнато със закриването на фирмата.

За тази цел,  на първо място, при прекратяване на дейността на дружеството, следва да бъде започнато производство по ликвидация. Заличаването (закриването) на дружеството става след приключване на ликвидационното производство. Процедурата по ликвидация започва по инициатива на определени от закона лица, които са и задължени, при определени обстоятелства, да я стартират. Това са: управителя/ите, когато не са избрани ликвидатори; назначеният от едноличния собственик на капитала на ЕООД ликвидатор; наследниците на едноличния собственик на капитала на ЕООД, когато те не желаят да продължат дейността на дружеството; прокурорът, ако дейността на дружеството противоречи на закона или няма вписан управител.

Kаква е процедурата по закриване на фирма при ЕООД

Закриването (ликвидация и заличаване) на ЕООД е продължителен процес, който е резултат от редица осъществили се факти, като решение на едноличния собственик на капитала да се пристъпи към тази процедура, състоянието на ЕООД – закриване на фирма без дейност или извършваща дейност към момента; имуществено състояние – има ли дружесвтото кредитори и длъжници и, съответно, колко и с какви вземания/задължения са те.

Фазите по закриване на фирмата са две:

 1. Прекратяване на дейността на дружеството и начало на процедура по ликвидация на ЕООД;
 2. Заличаване на дружеството от ТР и РЮЛНЦ.

След като е взето решение от едноличния собственик на капитала на дружеството (ЕООД) за прекратяване дейността му и слагане на начало на производство по ликвидация,  същото  се обявява в  Търговския регистър  при Агенция по вписванията (ТР и РЮЛНЦ).  Процедурата е специфична и изисква изготвянето и подаването на  специално заявление.  При подготовката му и подаването му по електронен път от адвокат  с квалифициран електронен подпис спестявате значително  време и плащате по-малки държавни такси.

Към заявлението се прилагат необходимите, според всеки отделен случай, документи, като:

 • Решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД, с което дружеството се прекратява и се избира ликвидатор (в повечето случаи това е самият управител);
 • Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора;
 • При смърт на едноличния собственик на капитала, като основание за прекратяване на ЕООД – смъртен акт;
 • Решение за прекратяване на юридическо лице, когато същото се явява едноличен собственик на капитала на ЕООД;
 • Удостоверение от ТД на НАП по седалището на дружеството за прекратяването на дейността на ЕООД – за извършеното уведомяване по чл.77, ал.1 от ДОПК;
 • Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Документ за внесена държавна такса и др.

За целите на ликвидацията се назначава/т ликвидатор/и – в зависимост от това колко обемна ще е дейността по ликвидацията. Той поема управленските функции до момента на заличаването на фирмата. Ако няма назначен ликвидатор, управителят се счита за такъв и изпълнява тези функции.

Срокът за ликвидация, предвиден в закона, не може да бъде по-кратък от 6 месеца. Основната задача на ликвидатора е да извърши довършителните работи след прекратяването на фирмената дейност:

 • Изготвяне на начален счетоводен баланс
 • Прекратяване на договорите със служители
 • Събиране на вземания
 • Плащания на задължения – за тази цел, още с обявяването на започването на ликвидацията, ликвидаторът публикува в търговския регистър и рюлнц покана до кредиторите, които следва в 6-месечен срок от публикуването й да предявят вземанията си към еоод. Ако някой кредитор не го направи, ликвидаторът трябва да вложи дължимата му сума в банка на негово име.
 • Разпродажба на имуществото
 • Уведомяване на нап и нои, наред с подаването на заявление за дерегистрация на фирмата, ако е била регистрирана по зддс. В отговор ликвидаторът получава от нап удостоверение по чл. Чл. 77, ал. 1 допк в 60-дневен срок от уведомяването. Нои издава удостоверение по чл.5, ал. 10 от ксо.

След успешно приключила ликвидация, започва фазата по заличаването на ЕООД от ТР. Процедурата е сравнително кратка, ако са налице всички документи и са изрядно попълнени. Започва по инициатива на ликвидатора чрез подаване на заявление за това, придружено от необходимите документи и платени държавни такси.

Тъй като тази материя има своите особености, предимства при ангажиране на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ в ликвидацията и заличаването на едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) са:

 • Ние разполагаме с утвърдени специалисти в областта, които ще Ви консултират и извършат всичко необходимо вместо Вас за минимална цена;
 • Нашите адвокати и икономисти са също така и правоспособни ликвидатори, които могат да ви заместят в дейността по ръководене и управление на фирмата ви в процеса на ликвидация;
 • След като ни упълномощите, ще прекратим и заличим ЕООД в най-кратък срок;
 • Ние ще Ви консултираме и съдействаме, също така, за уреждане на последиците от заличаване на ЕООД;
 • Обръщайки се към нас, това ще Ви помогне да се концентрирате върху важните неща от вашия живот и бизнес, без да губите време и пари.
Имате нужда от помощ при ликвидация?
Адвокатска кантора SBKLaw може да Ви съдейства.
call us icon