Ликвидация и заличаване на ООД

Ликвидация и заличаване на ООДДружеството с ограничена отговорност (ООД) е едно от най-често срещаните правни образувания в днешно време, чрез които човек може да реализира и движи бизнеса си. Вследствие на редица факти и обстоятелства обаче, на всеки може да се наложи да прекрати дейността си и да закрие (заличи) дружеството си с ограничена отговорност.

Причините за това може да са най-разнообразни, като например – спад в приходите или пък изобщо, липса на печалба и работа на загуба, както и само по себе си, взето решение за прекратяване на дейността от общото събрание на съдружниците на ООД с мнозинство 3/4 от капитала (ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство) и др.

Други законови обстоятелства, водещи до преустановяване на търговската дейност на ООД и необходимостта от започване на процедура по ликвидация са:

 • изтичане на срока, определен в дружествения договор;
 • решение на окръжния съд в следните случаи:  по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това (искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала);
 • по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона или когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Важно е да се отбележи, че ако един съдружник иска ООД да се прекрати, няма как да го направи сам – възможността пред него е, ако не иска повече да участва в работата на дружеството, да напусне, като продаде дружествения си дял на някой от останалите съдружници или на нов съдружник.

Много хора мислят, че когато дружеството им не извършва никаква дейност, за него не възникват никакви задължения, но това не е така, тъй като то продължава да съществува като отделен субект в правния мир и регистрацията му в Търговския регистър (ТР) и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията продължава да бъде действаща.

Следователно, ако не се закрие официално – за дружеството продължават да стоят задълженията за поддържане на счетоводството, търговските книги, за изпълнение на изискванията и нарежданията на НАП във връзка с отчетността на дружеството към държавната хазна дори и при нулев финансов резултат и липса на дейност, а именно – ежегодно да бъдат заявявани и публикувани декларации и финансови отчети. Всичко това може да бъде избегнато със закриването на фирмата.

За тази цел,  на първо място, при прекратяване на дейността на дружеството, следва да бъде започнато производство по ликвидация. Заличаването (закриването) на дружеството става след приключване на ликвидационното производство. Процедурата по ликвидация започва по инициатива на определени от закона лица, които са и задължени, при определени обстоятелства, да я стартират. Това са: управителя/ите, когато не са избрани ликвидатори; назначеният от общото събрание на съдружниците на ООД ликвидатор; прокурорът, ако дейността на дружеството противоречи на закона или няма вписан управител.

Kаква е процедурата по закриване на фирма при ООД

Закриването (ликвидация и заличаване) на ООД е продължителен процес, който е резултат от редица осъществили се факти, като решение на общото събрание на съдружниците на ООД да се пристъпи към тази процедура, състоянието на ООД – закриване на фирма без дейност или извършваща дейност към момента; имуществено състояние – има ли дружесвтото кредитори и длъжници и, съответно, колко и с какви вземания/задължения са те.

Фазите по закриване на фирмата са две:

 1. Прекратяване на дейността на дружеството и начало на процедура по ликвидация на ООД;
 2. Заличаване на дружеството от ТР и РЮЛНЦ.

След като е взето решение от общото събрание на съдружниците на ООД за прекратяване на дейността му и слагане на начало на производство по ликвидация,  същото  се обявява в  Търговския регистър  при Агенция по вписванията (ТР и РЮЛНЦ).  Процедурата е специфична и изисква изготвянето и подаването на  специално заявление.  При подготовката му и подаването му по електронен път от адвокат  с квалифициран електронен подпис спестявате значително време и плащате по-малки държавни такси.

Към заявлението се прилагат необходимите, според всеки отделен случай, документи, като:

 • Решение на общото събрание на съдружниците на ООД, с което дружеството се прекратява и се избира ликвидатор (в повечето случаи това е самият управител);
 • Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение от ТД на НАП по седалището на дружеството за прекратяването на дейността на ООД – за извършеното уведомяване по чл.77, ал.1 от ДОПК;
 • Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Документ за внесена държавна такса и др.

За целите на ликвидацията се назначава/т ликвидатор/и – в зависимост от това колко обемна ще е дейността по ликвидацията. Той поема управленските функции до момента на заличаването на фирмата. Ако няма назначен ликвидатор, управителят се счита за такъв и изпълнява тези функции.

Срокът за ликвидация, предвиден в закона, не може да бъде по-кратък от 6 месеца. Основната задача на ликвидатора е да извърши довършителните работи след прекратяването на фирмената дейност:

 • Изготвяне на начален счетоводен баланс
 • Прекратяване на договорите със служители
 • Събиране на вземания
 • Плащания на задължения – за тази цел, още с обявяването на започването на ликвидацията, ликвидаторът публикува в търговския регистър и рюлнц покана до кредиторите, които следва в 6-месечен срок от публикуването й да предявят вземанията си към оод. Ако някой кредитор не го направи, ликвидаторът трябва да вложи дължимата му сума в банка на негово име.
 • Разпродажба на имуществото
 • Уведомяване на нап и нои, наред с подаването на заявление за дерегистрация на фирмата, ако е била регистрирана по зддс. В отговор ликвидаторът получава от нап удостоверение по чл. Чл. 77, ал. 1 допк в 60-дневен срок от уведомяването. Нои издава удостоверение по чл.5, ал. 10 от ксо.

След успешно приключила ликвидация, започва фазата по заличаването на ООД от ТР. Процедурата е сравнително кратка, ако са налице всички документи и са изрядно попълнени. Започва по инициатива на ликвидатора чрез подаване на заявление за това, придружено от необходимите документи и платени държавни такси.

Тъй като тази материя има своите особености, предимства при ангажиране на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ в ликвидацията и заличаването на дружеството с ограничена отговорност (ООД) са:

 • Ние разполагаме с утвърдени специалисти в областта, които ще Ви консултират и извършат всичко необходимо вместо Вас за минимална цена;
 • Нашите адвокати и икономисти са също така и правоспособни ликвидатори, които могат да ви заместят в дейността по ръководене и управление на фирмата ви в процеса на ликвидация;
 • След като ни упълномощите, ще прекратим и заличим ООД в най-кратък срок;
 • Ние ще Ви консултираме и съдействаме, също така, за уреждане на последиците от заличаване на ООД;
 • Обръщайки се към нас, това ще Ви помогне да се концентрирате върху важните неща от вашия живот и бизнес, без да губите време и пари.
Имате нужда от помощ при ликвидация?
Адвокатска кантора SBKLaw може да Ви съдейства.
call us icon