Напускане на съдружник в ООД

Напускане на съдружник в ООДВследствие на редица факти и обстоятелства, на всеки, който е съдружник в ООД, може да се наложи или пък сам да поиска (например, поради влошени отношения с друг/и съдружник/ци), да прекрати участието си в дружеството.

Това може да стане като съдружникът продаде дружествения си дял на друг съдружник или на външно за дружеството лице, което да стане съдружник. Ако не се намери купувач обаче, съдружникът може да напусне дружеството.

Специфична хипотеза на напускане на съдружник е и уредената такава в разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Търговския закон. Става дума за ситуация, в която Общото събрание е взело решение съдружниците да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, с цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства.

При тези обстоятелства, ако сте съдружник в това ООД и не сте гласували за това решение, Вие имате право да прекратите участието си в дружеството по горепосочения ред. Това право обаче може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – ако сте присъствали на това заседание на общото събрание или сте били редовно поканени, или от уведомлението за решението, ако не сте присъствали и/или не сте били поканени редовно.

В повечето случаи, преди да предприемат напускане на ООД, хората се обръщат към добър корпоративен адвокат, тъй като процедурата е специфична и следва да бъде спазена, за да може съдружникът да прекрати участието си в дружеството успешно.

Как да прекратя участието си в ООД

Всеки съдружник има право да прекрати участието си в дружеството, независимо от причините за това и мнението на останалите. Това става, като съдружникът подаде „писмено предизвестие“ (обикновено чрез нотариална покана) до дружеството, най-малко 3 месеца преди датата на напускането. До изтичане на съответния срок съдружникът все още е такъв.

Той престава да бъде член на дружеството след  изтичане на срока на предизвестието му, а не от момента на подаването му. Не е необходимо напускането на съдружник да бъде потвърдено от решение на Общото събрание или от друг орган на дружеството.

Какво следва след прекратяване на участието на съдружник в ООД

След прекратяване на участието си в дружеството, съдружникът има право да получи паричната равностойност на дружествения си дял.

Съдружникът вече няма да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

След напускането на съдружника, възниква задължение за управителя на ООД да заяви това обстоятелство за вписване в Търговския регистър.   Обикновено, за публикуването в Търговския регистър на тази промяна, управителят упълномощава добър адвокат в сферата на корпоративното и дружествено право, който да извърши необходимите действия.

Напускане на ООД – с какво може да помогне адвокатът

На първо място, професионалист по корпоративно и дружествено  право, с каквито разполага  Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“, ще Ви консултира относно процедурата по напускането на съдружника и изясняване на евентуални проблеми, които могат да възникнат.

На второ място, с изготвянето на пълния набор документи по напускането, с цел бързото и безпроблемно регистриране на промяната в Търговския регистър, като различни видове декларации, а при необходимост и нов учредителен акт или дружествен договор на дружеството.

На трето място, адвокатът ще се заеме със самото публикуване онлайн на документи в сайта на Търговския регистър и, в случай на проблем и указания за отстраняването им, ще реагира оперативно, предвид кратките срокове за предприемане на действия.

Имате нужда от помощ напускане от ООД?
Адвокатска кантора SBKLaw може да Ви съдейства.
call us icon