Напускане на управител в търговско дружество

Напускане на управител в търговско дружествоУправителят е ключова фигура в съществуването и упражняването на дейността на капиталово търговско дружество, каквито са ЕООД и ООД. В следствие на редица факти и обстоятелства обаче, на управителя може да се наложи или пък сам да поиска (например, поради влошени отношения със съдружниците или друг управител, ако има такъв), да прекрати участието си като управител в дружеството.

В повечето случаи, преди да предприемат напускане на ЕООД и ООД, хората се обръщат към добър корпоративен адвокат, тъй като процедурата е специфична и следва да бъде спазена, за да може управителят да прекрати участието си в дружеството успешно.

Напускането на управителя изисква извършване на действия от него и общото събрание на съдружниците или едноличния собственик на капитала , както вътре в  самото дружество, така и в Търговския регистър ( ТР и РЮЛНЦ ), където всяка промяна в управлението се отбелязва.

Как да „изляза“ от ЕООД и ООД, ако съм управител?

Управителят на ЕООД и  ООД може да напусне, без да излага конкретни причини за това, като отправи писмено уведомление за това до дружеството. Също както при напускане на съдружник от ООД, препоръчително е това да стане чрез изпращане до дружеството на нотариална покана, за да може, при необходимост, да се докаже надлежното връчване на уведомлението.

В срок до 1 – един месец от получаване на уведомлението едноличният собственик на капитала в ЕООД или  Общото събрание в  ООД трябва да вземе решение за освобождаване на управителя и заличи напусналия управител от партидата на дружеството в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство като без значение  е дали  на негово място фирмата е избрала вече друг управител или не.

Напускане на управител на ЕООД и ООД – с какво може да помогне адвокатът?

Професионалист по корпоративно право  в Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“, ще Ви консултира относно процедурата по напускането на управителя и изясняване на евентуални налични пречки и проблеми, които могат да възникнат.

Нашите правни специалисти ще  изготвят   пълния набор документи за напускането на управителя, за да бъде то осъществено правилно и по предвидения в закона ред, както и с цел бързото и безпроблемно регистриране на промяната в Търговския регистър.

Адвокат на кантората ще се заеме със самото публикуване на документите в Търговския регистър по електронен път и с помощта на квалифициран електронен подпис, което ще спести изключително от вашето време и пари;

Ако  сами сте извършвали действия и поради ваша грешка те не са приети от Търговския регистър , като сте  получили указания за отстраняване на нередовността, нашите адвокати ще ви помогнат да решите незабавно проблема.

Получили сте  отказ от Търговския регистър в искането за заличаване на управител – не се притеснявайте. Ние ще ви помогнем да разберете дали той е основателен или не. Чести са случаите, когато Търговският регистър също греши , а отказите му да заличи управител  са незаконосъобразни. Те подлежат на отмяна от съда , а нашите адвокати успешно водят съдебни  дела по откази на ТР , което гарантира успех на вашето начинание без да разходвате излишно време и средства.

Какво следва след напускането ми като управител в ООД?

Както посочихме по-горе, задължение на всяко дружество е да заяви в Търговския регистър (ТР) напускането на управителя.Когато от страна на дружеството няма проблем относно напускането на управителя, то ще го освободи от отговорност и ще подаде заявление за заличаването му като такъв от Търговския регистър, като междувременно ще избере друг на негово място.

Изключително важно е при освобождаването на  управителя, той да бъде освободен  и от отговорност към дружеството , което е ръководил. В противен случай – дружеството може да претендира обезщетение за причинени му от управителя вреди по повод на управлението му.

Ако не е налице съгласие между дружеството и управителя за напускането на последния, то управителят може  да посика напълно самостоятелно да бъде заличен като такъв  от партидата на дружеството в ТР. В такъв случай дружеството на практика остава без управител – без лице, което да го представлява и ръководи дейността му.

Тази ситуация е изключително рискова за дружеството, тъй като ако остане без вписан управител за срок от 3 месеца, прокурорът може да предяви иск пред съда за прекратяване на ЕООД или ООД.

call us icon