Обществени поръчки

Обществени поръчкиЕдна голяма част от българския бизнес и организации, особено доставчиците на стоки и услуги разчитат или се интересуват от обществените поръчки като източник на доходи във времена на криза.

За съжаление една много малка част от предприемачите има необходимата правна и практическа подготовка, за да участва ефективно в тези процедури.

За това и в настоящата статия ще разгледаме накратко насоките, в които може да бъде полезна помощта от адвокат специализиран именно в сферата на обществените поръчки.

Обществени поръчки – с какво може да помогне един адвокат?

Адвокатската помощ от квалифициран специалист може да е полезна както за възложителя на обществена поръчка така и за участникът, който желае да спечели този род бизнес процедури.

По отношение на възложителя един добър адвокат може да окаже юридическо съдействие относно хода на процедурата по възлагане на обществена поръчка за доставка на стоки, предоставяне на услуги или строителство.

Избрания да консултира процедурата юрист също така ще може да окаже помощ по определянето на стойността на обществената поръчка и дали поръчката реално попада под действието на закона за обществените поръчки, който изчерпателно изброява обектите, за които се прилагат разпоредбите му.

Също така адвокатът по обществени поръчки ще осъществи и консултантска помощ, а при нужда и ще извърши действия по подаване на документацията по процедурата до Държавен вестник и Агенцията по обществени поръчки, за да бъде вписана същата в Регистъра на обществените поръчки.

Консултиращият адвокат ще провери дали обявлението за обществена поръчка съдържа всички задължителни реквизити съгласно ЗОП, а в случай, че същото има пропуски да ги отстрани своевременно.

Както на възложителя добрият адвокат специализиран в сферата на обществените поръчки може да бъде полезен и на кандидатът за участие в тази процедура, а на по-късен етап и на изпълнителя, с когото е сключен договорът.

Помощта на адвоката за тази категория участници се изразява в консултирането по отношение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и изготвянето в съответствие със законовите норми на комплекта документи.

Адвокатът съдейства за закупуването на документите за участие, комуникира с възложителя относно даването на разяснения и не на последно място се грижи за спазването на правата на своя клиент, които за съжаление не е рядкост да бъдат погазвани в интерес на един или друг кандидат.

В случай, че правата на неговия клиент са нарушени адвокатът по обществени поръчки следва да предприеме всички допустими от закона действия, с които да защити интересите на своя клиент, включително и сезиране на комисията за защита на конкуренцията, която е компетентният да провери фактите посочени в жалбата орган и да постанови решение по отстраняването им или да постанови временни мерки за спиране на процедурата.

Най-често срещаните нарушения по повод възлагане на обществени поръчки са свързани със сключването на договор за обществена поръчка без да е проведена предвидената по закон процедура, липсата на задължителен етап от процедурата, която да я е опорочила или пък каквото и да е друго действие или бездействие на възложителя, което да е довело до неспазване на законовите изисквания по отношение на същата.

За да бъдат Вашите права и законни интереси защитени и за да имате сигурност при участието в процедури по възлагане на обществени поръчки се обърнете към професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“, които с опита и знанията си в тази област ще бъдат гарант за Вашия успех.

Адвокатите, които се занимават с обществени поръчки, ще ви съдействат с изготвянето на документацията, която е необходима за кандидатстване и класиране в процедурите.

Най-често фирмите, които се занимават с обществени поръчки се обръщат към адвокат, когато се стигне до обжалване на поръчките.

Когато достъпът до участие в процедура за обществена поръчка е възпрепятстван или взетите решенията са незаконосъобразни, можете да обжалвате пред Комисията за защита на конкуренцията.

В различните ситуации имате различни срокове, в които да подадете жалба.

Успехът на едно обжалване за обществена поръчка зависи от това дали законовата процедура е спазена напълно и с какви доказателства разполага ищецът.

Работата на адвоката, който ще защитава интересите на ищеца, е да подготви стабилна защита, базирана на документи и да провери дали законовата процедура за обществената поръчка е спазена.

Обжалванията по обществени поръчки са трудни за решаване казуси, поради което е добре да имате подготвен и опитен адвокат, който да защитава вашите интереси.

Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ се е доказала като адекватен закрилник на интересите на своите клиенти и ако търсите опитен адвокат в София, който да ви помогне, обърнете се към SBKLaw.bg.

Цената на услугата зависи от трудността на случая, както и от обезщетението, за което се бори клиентът.

За да получите ориентировъчна цена, свържете се с адвокатите от SBKLaw.bg и представете своя случай.

Търсите юрист - експерт по обществени поръчки?
Ние от "Лазар Белев и партньори" сме доказан и лоялен партньор за нашите клиенти в областта на публичните и обществени поръчки.
call us icon