Прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърляне на дружествени дяловеПроцедурата по прехвърляне на дружествени дялове обикновено се реализира чрез покупко-продажба на дружествени дялове и значително по-рядко чрез тяхното дарение или замяна.

Целта на процедурата е с промяната на собствеността върху тях ново лице или лице да встъпи в членствени правоотношения и съответно да получи съответни права в дружеството /основно право на печалба и право на глас при вземане на решенията/.

Съществуват няколко типови случая на прехвърляне на дружествени дялове:

  1. Прехвърляне на дружествени дялове от ЕООД на друг едноличен собственик на капитала, при което дружеството продължава да функционира като ЕООД.
  2. Прехвърляне на дружествени дялове на двама или повече съдружници, след която сделка едноличното дружество с ограничена отговорност продължава да функционира като ООД.
  3. Прехвърляне на дружествен дял от ООД от един съдружник на нов съдружник, при което новият съдружник встъпва в членствени правоотношения, старият съдружник бива заличен, а дружеството продължава да развива дейност като ООД.
  4. Всички съдружници в едно ООД прехвърлят дяловете си на един човек, който в резултат на сделката се явява едноличен собственик на капитала и

Процедурата по продажба на дружествени дялове обикновено стартира с молба на лицето, което желае да закупи дружествените дялове.

С решение на едноличният собственик на капитала или на общото събрание на дружеството тази молба следва да бъде одобрена и съответно взето решение, с което се разрешава продажбата.

Следващата стъпка в процедурата включва изготвянето и подписването на нотариално заверен договор за покупко-продажба на съответните дялове, като при нотариуса се заверяват съответно и другите изготвени протоколи с взети решения, както и спесимен от подпис на новия управител, ако има избран такъв.

След изготвянето на целия комплект документи, новият управител следва да вземе решение за публикуване на така извършената промяна в Търговския регистър и да упълномощи лице, най-често адвокат, представител на кантора, което да извърши тези действия.

Продажба на дружествени дялове – с какво може да помогне адвокатът?

На първо място с консултация, относно това дали са налице всички условия тази сделка да премине успешно и дали няма пречки, които да се налага предварително да бъдат отстранени, преди извършване на самата продажба.

В момента Търговския закон поставя пречка пред продажбата на дружествени дялове на фирми със задължения за заплати и осигуровки на трети лица като се изискват подписи на декларации за липса на такива задължения.

Това беше направено с цел да се защитят интересите на работниците и служителите, а и на държавата, но необмислената редакция остави вратичка дори да има такива задължения все пак да може да се продават дружествени дялове на трети лица чрез приемането им за съдружници.

На второ място е изготвянето на пълния набор документи по сделката и за двете страни с цел бързото и безпроблемно регистриране на продажбата на дружествени дялове в Търговския регистър, като различни видове декларации и новия учредителен акт или дружествен договор на дружеството.

На трето място адвокатът ще се заеме със самото публикуване онлайн на документи в сайта на Търговският регистър и в случай на проблем и указания за отстраняването им ще реагира оперативно предвид кратките срокове за предприемане на действия.

Колко струва процедурата продажба на дружествени дялове?

В зависимост от обема на съставяната от адвоката документация адвокатското възнаграждение е между 300 и 500 лв.

Освен него се дължи 15 лв. такса на Търговския регистър за вписване на промените  в обстоятелствата, както и нотариални такси свързани със заверка на самия договор, с който става продажбата на дружествените дялове и на взетите решения, което също е в зависимост от обема и е между 100 и 200 лв.

Предварителните консултации по оформяне на сделката се таксуват по 60 лв. на час.

Процедурата е различна в зависимост от това дали съдружниците прехвърлят дялове по между си или се прехвърлят на външен човек.

Когато прехвърлянето е между съдружници, не се изисква съгласието на общото събрание.

Когато обаче се приема нов съдружник, е необходимо общото събрание да даде съгласието си за прехвърляне на дялове към новия член. Решението може да бъде взето с мнозинство от поне три четвърти.

Новият съдружник трябва да подаде писмена молба до общото събрание. Ако събранието е съгласно с прехвърлянето, то се извършва с договор, които е нотариално заверен.

Договорът трябва да бъде вписан в Търговския регистър.

Таксата за вписване в Търговския регистър е 30 лв., а ако документите бъдат подадени по електронен път, се намаля на 15 лв.

Отделно трябва да бъде платена и нотариална такса, която варира според страниците и подписите на документите.

Продажба на дялове се налага, когато един от съдружниците напуска и дяла му се продава. Други ситуации са при преразпределение на дялове и при продажба на фирмата.
Продажбата на дяловете се вписва в Търговския регистър и Агенцията по вписванията. Препоръчваме ви да се обърнете към адвокат, за да сте сигурни, че при заявяване на вписването, са приложени всички необходими документи.
Прехвърляне на дружествени дялове?
Изберете специалистите от на адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори", за да сте сигурни, всяка процедура ще премине безпроблемно!
call us icon