Смяна на име на фирма

Смяна на име на фирмаСмяната на името на фирмата е също възможна промяна за всеки един търговец независимо от  неговия вид и правно-организационна структура. Не е необходимо да има конкретна причина за промяна на името на фирмата, но в практиката това се случва най-вече заради промени в самата дейност и бизнес ориентация на търговеца.

Името на едно търговско дружество или който и да е търговец  е и един от най-важните му отличителни белези, по които то се различава от другите дружества и заявява неговата уникалност. Не случайно  успелите  търговци на пазара запазват името на фирмата си и като част от регистрирана търговска марка на стоките и услугите, които предлагат.

В повечето случаи, когато искат да променят името на фирмата си, хората се обръщат към корпоративен адвокат, тъй като процедурата е специфична и изисква правни познания в областта на дружественото и търговско право, за да бъде тя успешно изпълнена.

Как се сменя име на фирма

Ако фирмата Ви е дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД) или командитно дружество с акции (КДА), на първо място, за извършване на исканата промяна, е необходимо да бъде взето решение на общото събрание. Ако пък е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или еднолично акционерно дружество (ЕАД), решението се взема от едноличния собственик на капитала.

С вземането на решението за промяна на името, следва да бъде изменен и дружественият договор на ООД, съответно, учредителният акт на ЕООД/уставът на АД, КДА или ЕАД. Това е задължително, тъй като името на фирмата се посочва там, при всички положения и този документ също трябва да е актуален.

Ако упражнявате търговска дейност под формата на едноличен търговец (ЕТ) задължително е фирмата (името) да съдържа личното и фамилното или бащиното име, с което сте известен в обществото, без съкращения.

Името на фирмата на едноличния търговец може да бъде променено, на първо място, ако фирмата, заедно с предприятието му, бъдат прехвърлени на трето лице. Тогава третото лице може да промени фирмата, като включи своето име в нея. Втората възможна хипотеза за промяна на името е, ако едноличният търговец почине и наследниците му поемат предприятието му.

Те могат да запазят предишното име, но задължително трябва към него да се добави и името на новия собственик наследник. Има и други житейски ситуации, в които може да се стигне до необходимост от промяна на името на фирмата на едноличния търговец, които обаче не са споменати в закона. Такава, например е, ако сте се вписали като едноличен търговец, докато сте били в брак и сте приели фамилното име на съпруга/съпругата си, но след време се разведете и решите да носите предбрачното си фамилно име.

В този случай, с решението за развода, може да искате вписване на промяна на името на едноличния търговец.

Търговска дейност може да се упражнява и под формата на различни видове „обединения“ на търговци (консорциум, холдиг, европейско дружество и др.). При последващи промени в състава на съответното обединение, може да възникне необходимост от промяна на името на фирмата.

При холдинга, например, тъй като той може да бъде създаден под формата на акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, се прилагат съответните правила за вземане на решение за промяна на името на фирмата за съответния вид дружество (пр.: ако е ООД, решение се взема от общото събрание на съдружниците). В името на фирмата на холдинга, би следвало винаги да бъде включена и думата „холдинг“, макар това да не е уредено изрично в закона.

Финалната стъпка от процедурата, независимо за какъв вид търговец става дума, е вписването на промяната на името на фирмата в Търговския регистър (ТР и РЮЛНЦ).

От момента на вписване на новото име – то окончателно става официално за фирмата Ви и публично за всички трети лица и държавни органи.

Има ли изисквания за името на фирмата?

Към името на фирмата има различни изисквания, на които то трябва да отговаря, за да бъде вписано в Търговския регистър. Такива са например изискването името да не съдържа нецензурни думи, фрази и изрази; вече да няма друга фирма със същото име и др.

Възможно ли е името на фирмата да бъде изписано и на чужд език (на латиница)?

Да, възможно е. Само че не се извършва буквален превод на името, а то се изписва по правилата на транслитерацията – пример: „Нашата фирма“ ЕООД ще бъде изписано „Nashata firma“ Ltd., а не „Our company“ Ltd.

Смяна на име на фирма – с какво може да помогне адвокатът

Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ разполага с утвърдени специалисти в областта на корпоративното и дружествено право.

Обръщайки се към нас адвокат от кантората ще изготви необходимите ви документи за промяна на името на фирмата, ще провери дали дали исканата промяна е възможна и запази желаното от вас име, ще заяви в Търговския регистър по електронен път /онлайн в интернет/  промените в името на фирмата ви  посредством  квалифициран електронен подпис, по ваше желание ще регистрира и търговска марка с името на фирмата ви, а също така   ще ви  представлява пред длъжностните лица по регистрация в ТР и РЮЛНЦ и Патентното ведомство.

Това ще ви спести време и пари, а възлагайки работата на добър адвокат вие можете да разчитате на сигурен успех в исканата от вас промяна в наименованието на търговеца (фирмата).

call us icon