Увеличаване и намаляване на капитала

Увеличаване и намаляване на капиталаПри учредяване на дружеството, съдружниците правят вноски, като първоначално капиталът съответства именно на техния размер. По време на съществуването на дружеството обаче, това число може да претърпи промяна (например  да се увеличи), която също задължително следва да бъде отразена както в дружествения договор на ООД, така и в Търговския регистър.  Процедурата за увеличаване на капитала на ООД държа специфични правни моменти. Това  налага нейната подготовка и осъществяване да се извърши при съдействито на добър корпоративен адвокат , който да изготви необходимите документи и реализира успешното им вписване в Търговския регистър ( ТР и РЮЛНЦ ).

Начини за увеличаване на капитала на ООД

Капиталът на ООД се увеличава чрез  увеличаване на дяловете,  записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

За да се извърши увеличаване на капитала по един от първите два начина, трябва преди това да е взето решение за увеличаването от общото събрание на ООД и да са направени съответните вноски от съдружниците.

Когато капиталът се увеличава чрез приемане на нови съдружници, на първо място, кандидатът за съдружник следва да е подал писмена молба до дружеството, с която да заяви, че приема условията на дружествения договор. След това общото събрание трябва да вземе решение за приемане на съдружника и той да направи вноска в капитала.

Във всички случаи, увеличаването на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър ( ТР и РЮЛНЦ ), което е и финалният етап от процедурата.

Освен да бъде увеличен,  капиталът на едно ООД, може да бъде и намален. Не е задължително дружеството да е на загуба, за да се стигне до това решение.

В повечето случаи, хората се обръщат към корпоративен адвокат за изготвяне на съответните документи, тъй като процедурата е специфична правна и следва да бъде спазена точно, за да може намаляването на капитала да бъде успешно и да бъде вписано в Търговския регистър ( ТР и РЮЛНЦ ).

Начини за намаляване на капитала на ООД

Намаляването на капитала може да се извърши чрез: намаляване на стойността на дела в капитала на дружеството; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала (това е хипотезата, в която първоначално капиталът не е бил внесен изцяло и е било предвидено съдружниците да внесат оставащата част впоследствие. Това тяхно задължение може да бъде опростено с решение на общото събрание и именно така да се намали капиталът на ООД).

Ред и процедура за намаляване на капитала

Преди да разгледаме процедурата за намаляване на капитала на ООД, важно е да се спомене, че във всички случаи капиталът може да бъде намален, но до установения в закон минимум, т.е. до 2 – два лева

Първата стъпка от процедурата е вземане на решение за намаляване на капитала и, съответно, за изменение на дружествения договор.

Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. С обявяването му, кредиторите на дружеството се считат уведомени за това и, ако не са съгласни, те могат писмено да изразят несъгласието си в срок до 3-три месеца от обявяването на решението и да получат удовлетворение или обезпечение на вземанията си.

След изтичане на срока от 3 – три месеца , изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър, което е и финалният етап на процедурата.

Защо да се обърнем към адвокат при намаляване на капитала на ООД?

Препоръчително е да се обърнете към  добър адвокат както за изготвяне на необходимите документи, така и за вписването на намаляването на капитала в Търговския регистър ( ТР и РЮЛНЦ ).

Доверявайки се на професионалист по корпоративно право от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“,  вие ще получите:

  • Консултация по въпроса и точен анализ за успешното намаляване  на капитала на вашето дружество;
  • Изготвяне на  пълния набор от документи по намаляване на капитала  с цел бързото и безпроблемно регистриране на промяната в Търговския регистър;
  • Публикуване по електронен път на извършеното намаляване на капитала от адвокат по дружествено право , който в най – кратки срокове  ще заяви промените в Търговския регистър с квалифициран електронен подпис;
  • Точно и незабавно  изпълнение на всички указания на длъжностните лица при Търговския регистър;
  • Успешно решаване на всички съдебни и извънсъдебни  спорове с кредиори на дружеството, които не са съгласни с намаляване на капитала.

Ако Ви предстои намаляване на капитала на дружеството или пък вече има възникнал спор в тази връзка, не се колебайте, а се обърнете към професионалист по корпоративно право от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“, който ще Ви изслуша, консултира и подготви всички необходими документи, които имат своята специфика, а при нужда – ще Ви представлява и защити  в съда.

Намаляване на капитала на ЕООД

Процедурата за намаляване на капитала на ЕООД е абсолютно същата. Разликата е, че решенията се вземат от едноличния собственик на капитала на дружеството, а не от общото събрание. Освен това, логично, тук няма как да бъде приложимо намаляването на капитала поради прекратяване на участието на съдружник.

Увеличаването и намаляването на капитала на ООД може да бъде извършено както отделно и самостоятелно, така и едновременно. Капиталът може да бъде едновременно намален и увеличен по начин, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

В повечето случаи, хората се обръщат към корпоративен адвокат за изготвяне на съответните документи, тъй като процедурата е специфична правна и следва да бъде спазена, за да може едновременното увеличаване и намаляване на капитала да бъде успешно и да бъде вписано в Търговския регистър (ТР и РЮЛНЦ).

Процедура по едновременно увеличаване и намаляване на капитала на ООД

Трябва да знаете, че в този случай, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер за ООД  от два лева  ако с увеличаването на капитала се достигне поне този размер.

Ако при завършването на процедурата на едновременно увеличаване и намаляване на капитала, се окаже, че досегашният размер на капитала не е надвишен или достигнат, се прилагат правилата за защита на кредиторите, описани в статията ни за намаляване на капитала.

Намаляване на капитала на ООД се извършва чрез намаляване на стойността на дела в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала. В решението за едновременно намаляване и увеличаване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Увеличаване на капитал на ООД се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Процедурата включва: вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала от общото събрание и решение за изменение на дружествения договор, обявяване на решението в Търговския регистър, публикуване на извършените промени и на изменения дружествен договор в Търговския регистър.

Защо да се обърнем към адвокат при увеличаване и намаляване на капитала на ООД

Препоръчително е да се доверите на добър адвокат както за изготвяне на необходимите документи, така и за вписването на увеличаването и намаляването на капитала в Търговския регистър.

Доверявайки се на професионалист по корпоративно право от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“,  вие ще получите:

  • Консултация по въпроса и точен анализ за успешното намаляване на капитала на вашето дружество;
  • Изготвяне на пълния набор от документи по намаляване на капитала  с цел бързото и безпроблемно регистриране на промяната в Търговския регистър;
  • Публикуване по електронен път на извършеното намаляване на капитала от адвокат по дружествено право , който в най – кратки срокове ще заяви промените в Търговския регистър с квалифициран електронен подпис;
  • Точно и незабавно изпълнение на всички указания на длъжностните лица при Търговския регистър;
  • Успешно решаване на всички съдебни и извънсъдебни спорове с кредиори на дружеството, които не са съгласни с намаляване на капитала.
call us icon