Заличаване на ЕТ

Едноличният търговец е физическо лице, което се е регистрирало като такъв и извършва по занятие търговски сделки. То организира предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.

За разлика от юридическите лица като ООД и ЕООД, едноличният търговец не е нещо различно от човека, който или от името на който се води търговската дейност.

Касае се за една разширена негова правоспособност като към качеството му на физическо лице и правата, от които то се ползва, се добавят правата, задълженията и отношенията, в които то встъпва и притежава като търговец и образуващи неговото търговско предприятие.

Тази идентичност в появата и съществуването на едноличния търговец предопределя и неговия край, когато той престава да бъде такъв. В правния мир този край настъпва със заличаването на едноличния търговец.

Кога следва да се заличи едноличният търговец (ЕТ)

 • При прекратяване на дейността на лицето, регистрирало се като едноличен търговец;
 • При установяване на местожителството му в чужбина;
 • При смъртта на лицето;
 • При поставянето му под запрещение.

Всеки човек, регистрирал се като едноличен търговец (ЕТ), който желае да преустанови търговската си дейност под тази форма , може да стори това свободно без каквито и да са ограничения.

Спиране на търговската дейност не означава автоматично и прекратяване на ЕТ. Неговата регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ продължава да съществува, както продължава да е налице и търговското качество на лицето, регистрирало фирмата, под която е извършвало дейност.

В този случай обаче, както и в други, наличието на недействащ , но регистриран търговец създава редица неудобства, породени от задълженията му да поддържа счетоводство, търговски книги, да изпълнява изискванията и нарежданията на НАП досежно отчетността си към държавната хазна дори и при нулев финансов резултат и липса на дейност, и ежегодно да заявява декларации и отчети. Всичко това може да бъде избегнато със заличаването на търговеца.

Установяване на местожителството на физическото лице в чужбина означава, че то е напуснало страната и се е установило да живее извън пределите на Република България , където е регистрирало и новия си постоянен адрес.

При смърт, физическото лице търговец престава да съществува, но регистрацията в това му качество не е отпаднала тъй като търговец то е имало предприятие, което като съвкупност от права, задължения и фактически отношения преминава в собственост на неговите наследници.

Ето защо ако те не желаят съществуването на търговеца, последният следва да се заличи.

Лицето се поставя под пълно и ограничено запрещение, когато неговите умствени и физически способности не му позволяват да разбира отчасти или напълно свойството и значението на постъпките си и последиците от тях.

Често това се случва поради вродени или настъпили психични заболявания (душевна болест), които налагат ограничаване на възможността то само да упражнява правата си и изпълнява задълженията си, а с това и да развива търговска дейност от свое име.

Кой може да иска заличаване на едноличния търговец (ЕТ)

 • Самото лице , регистрирано като едноличен търговец (ЕТ) или негов прокурист, когато дейността му се прекратява или се установява да живее извън страната;
 • Наследниците на починалия и регистриран едноличен търговец;
 • Настойникът или попечителят при поставяне на физическото лице едноличен търговец (ЕТ) под запрещение;
 • Във всички случаи адвокат с изрично писмено пълномощно.

Каква е процедурата по заличаване на едноличния търговец (ЕТ)

Процедурата по заличаване на ЕТ е формална и се реализира чрез подаване на изрично заявление за това в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на хартиен носител или по електронен път. Към заявлението се прилагат необходимите според всеки отделен случай документи като:

 • Решение на едноличния търговец за неговото прекратяване и заличаване;
 • Удостоверение за наследници и копие от смъртен акт при смъртта на ЕТ;
 • Съдебно решение за поставянето на ЕТ под запрещение, удостоверение за назначения му настойник или попечител от органа по настойничество и попечителство, или удостоверение за сключен граждански брак, или акт за раждане ако за настойник или попечител са определени съпругът, съпругата или детето на ЕТ;
 • Удостоверение от НОИ
 • Изрично писмено пълномощно на адвокат;
 • Необходимите по закон декларации и документ за платена държавна такса пред Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Преди подаване на заявлението се изисква изричното уведомяване на Националния осигурителен институт (НОИ) и предаване на съответното му териториално поделение на разплащателните ведомости за заплати, трудовите договори, заповеди за назначаване, преназначаване, отпуски и прекратяване на трудовите правоотношения, освен ако по закон не се изисква друг ред за тяхното съхраняване.

Дори едноличният търговец да не е бил работодател или да не разполага с книжата по трудовите си правоотношения, уведомяването на НОИ е задължително като издаденото от него удостоверение се явява необходима предпоставка за заличаване на ЕТ.

Не е налице изискване за предварително уведомяване на НАП преди заличаването на едноличния търговец (ЕТ) дори и при наличие на задължения към фиска.

Това е така, защото със заличаване на ЕТ не отпада задължението за тяхното плащане от физическото лице, регистрирало се като такъв, освен в случая, когато наследниците му са се отказали от наследство.

Уведомяване на НАП за дерегистрация на ЕТ по ДДС се извършва след заличаването му само ако той е регистриран по ЗДДС.

Предимство при ангажиране на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ в заличаването на едноличния търговец (ЕТ):

 • Ние разполагаме с утвърдени специалисти в областта, които ще ви консултират и извършат всичко необходимо вместо вас за минимална цена;
 • След като ни упълномощите ще прекратим и заличим ЕТ до 2 (два) месеца;
 • Ние ще ви консултираме и съдействаме също така за уреждане на последиците от заличаване на ЕТ, например ако той е имал непогасени и подлежащи на изплащане задължения;
 • Обръщайки се към нас това ще ви помогне да се концентрирате върху важните неща от вашия живот и бизнес без да губите време и пари.
Заличаване на ЕТ може да се случи при прекратяване на дейността на едноличния търговец, при поставянето му под запрещение, при промяна на местожителството му в чужбина и при смърт.

Да, вашият адвокат може да подаде заявлението, ако е упълномощен да ви представлява пред Агенцията по вписванията. Не е необходимо пълномощното да се заверява при нотариус.

Процедурата отнема около 2 месеца. Необходимо да се подаде заявление за заличаване в Агенцията по вписвания. Там документите се разглеждат от длъжностно лице, което преценява дали документацията е пълна, вярно попълнена и дали са платени таксите. Ако е необходимо да се правят корекции, ще бъдете уведомени.

Необходимо е да вземете удостоверение от НОИ, дори и фирмата да не е имала служители. Процедурата при такива случаи е по-бърза, но по закон се изисква да уведомите и НОИ.
Да, може да се подаде и по електронен път. Трябва да имате електронен подпис.
Желаете да заличите ЕТ?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
call us icon