Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООДВъв всеки колектив могат да възникнат конфликти и неразбирателства между хората в него. Отношенията между съдружниците в ООД не са изключение и в една такава ситуация може да се стигне до изключване на даден съдружник.

В повечето случаи, преди да предприемат изключването на съдружник от ООД, хората се обръщат към адвокат, тъй като процедурата е специфична и следва да бъде спазена, за да може съдружникът да бъде изключен успешно и без опасност от съдебни дела.

Кога може съдружник да бъде изключен от ООД

Основното задължение на съдружниците в ООД е за заплащане на вноска срещу дяловете от капитала на дружеството,  които получават. Затова съдружник може да бъде изключен, когато не е изплатил или внесъл дела си и ако не го изплати или внесе в допълнително определен срок, който не може да е по-кратък от един месец.

Преди съдружникът да бъде изключен, задължително трябва да е предупреден за това от управителя, който го уведомява писмено и за допълнителния срок. В този случай, след изключването му, съдружникът няма право да получи направените от него вноски.

Другите основания за изключване на съдружник са следните:

  • когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие на дружеството;
  • когато не изпълнява решенията на общото събрание;
  • когато действа против интересите на дружеството;
  • при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане

Ако съдружниците са само двама и притежават равни дялове от капитала, когато единият вземе решение за изключване на другия и той разбере, често се стига до „състезание“ кой кого ще изключи пръв.

Затова, във всички случаи, преди самото изключване на съдружника, от съществено значение е процедурата за това да бъде спазена.

Именно поради тези специфики на материята и необходимостта от познаване на нормативните актове, е препоръчително, преди преприемане на действия по изклюване на съдружник или пък, ако сте съдружник, който вече е изключен от ООД, да се обърнете към специалист, който да Ви консултира и изслуша, да прегледа и/или изготви необходимите документи. Ако сте в такава ситуация, не се колебайте да се свържете с корпоративен адвокат от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“.

Каква е процедурата за изключване на съдружник

Предприемайки действия по изключване на съдружник от ООД, на първо място, задължително следва този съдружник да бъде писмено предупреден за това (обикновено чрез нотариална покана). В предупреждението за изключване следва да бъде посочено основанието/ята за изключване.

След като съдружникът е получил предупреждението, решение за изключването му се взема от Общото събрание на ООД. Важно е да се спомене, че дори и да са налице горепосочените обстоятелства, останалите съдружници могат да преценят, че ще дадат втори шанс на „съгрешилия“ и няма да го изключат, т.е. изключването става по преценка на общото събрание, на което всеки съдружник гласува (освен изключвания).

Ако, в крайна сметка, се вземе решение съдружникът да бъде изключен, това следва да бъде публикувано в Търговския регистър и управителят  следва да упълномощи лице, най-често добър адвокат по дружествено право, който да извърши тези действия.

Защо да се обърнем към адвокат при изключване на съдружник от ООД

При изключването на съдружник от ООД на практика винаги могат да възникнат трудности от различен характер.  Затова, ако сте в подобна ситуация,  не се колебайте, а се обърнете към професионалист по корпоративно право от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“, който ще Ви изслуша, консултира и подготви всички необходими документи, които имат своята правна специфика и тънкости като след успешното протичане на процедурата по отстраняване на съдружника, ще публикува в Търговския регистър направената промяна, а именно – ще заличи изключения съдружник.

Ако съдружникът е едновременно и управител на ООД

В този случай, изключването му като съдружник не е равнозначно на автоматичното му освобождаване като управител и обратно. Това са две различни процедури и отделни решения на Общото събрание.

Какви последици има от изключването на съдружник

Изключването, също както и напускането на съдружник на ООД, влече след себе си имуществени последици. Те се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, към който се е осъществило прекратяването. А това именно е месецът, през който Общото събрание е взело решението за изключване на съдружника.

Тъй като изключването, само по себе си, е най- тежката санкция за съдружниците, изключеният (но и останалите съдружници) има право да предяви иск пред съда за отмяна на това решение на общото събрание, в случай че то е неправомерно (например, когато процедурата по изключването не е спазена).

call us icon