Дело за делба на имот

Най-честите случаи, при които между вас и други лица възниква съсобственост, са когато сте получили наследство от смъртта на ваш роднина, развели сте се с със своя съпруг или съпруга и имате общо имущество, което е останало неподелено, придобили сте имот на публична продан, закупили сте идеални части от имот, или пък просто сте получили дарение.

Често съсобствеността обхваща не един имот или веща, а множество такива имоти, вещи и дори други имуществени права.

Съсобственост върху обща вещ или имот може да възникне на много и различни правни основания като характерно за нея е, че вие не сте пълни и единствени собственици , а поделяте това си право с други.

Именно по тази причина вие притежавате само определени идеални части от общото, а не цялата вещ или недвижим имот.

Общата вещ, а най – често имот, може да бъде поделена доброволно с изричен договор за това между страните, а също така и по съдебен път, чрез завеждане на дело за делба.

Когато всички съсобственици желаят да поделят общия имот или вещи и постигнат споразумение за начина , по който това да се случи, тогава делбата е доброволна и се осъществява чрез договор между страните, в който същите отразяват постигнатите между тях, решения, условия и договорености.

Доброволната делба на недвижими имоти и на движими вещи на стойност над 50 лева трябва да бъде направена в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Правото на всеки един собственик е да ползва, да владее и да се разпорежда с вещта, т.е. да извлича нейните облаги. Но когато няма разбирателство и лицата не могат да решат, от една страна – как да ползват общото имущество, от друга страна – как да си го поделят доброволно, се пристъпва до съдебно дело за делба.

Компетентен да извърши делбата е винаги районният съд по местонахождението на имота, като за да стори това съдът следва да бъде сезиран с изрична искова молба от един или повече от съсобствениците.

Всеки от наследниците или всеки един от съсобствениците на имот , станали негови притежатели на друго правно основание, има право да предяви иск за делба дори ако останалите не желаят. Упражняването му не зависи от волята и съгласието на другите притежатели на общата вещ или имот.

Правото да се иска делба пред съд също така не е ограничено във времето и може да водите дело за делба от момента на придобиване на собствеността до момента, в който притежателят на право на собственост в обща вещ загуби това си качество.

Производството по дела за делба пред съд е специфично и изисква помощ от добър и квалифициран в областта на недвижимите имоти и съдбебната делба адвокат, който да подготви необходимите книжа за завеждане на делото и ви представлява по същото.

Делбата пред съд протича в две фази на процеса. В първата фаза съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти или вещи ще се извърши делбата, както и каква е частта на всеки съсобственик. Втората фаза на делбата е същинската такава по нейното осъществяване.

В нея съдът определя как ще се извърши подялбата на имотите. Ако преди това страните не са успели да се спогодят, то във втората фаза на делбата отново могат да направят това като съдът утвърди в решение постигнатата от тях спогодба.

Друг вариант за приключване на съсосбтвеността в тази фаза на процеса е възможен при наличие на достатъчно имущество, което да се падне в отделен дял на всеки един от съделителите.

В този случай съдът го разпределя в отделни дялове според броя на съделителите в нарочен разделителен протокол като призовава страните за теглене на жребий за получаването им.

Когато е налице делба на един имот и той е неподеляем, т.е. не може да се раздели и обособи на отделни имоти според броя на съделителите, същият се изнася на публична продан, където всеки от съсобствениците може да участва и иска закупуването му или да получи равностойността на дяловата му част от имота в пари.

Възможно е и при определени законови предпоставки определен имот да бъде възложен директно на някой от съделителите при заявено искане от негова страна.

Така например ако неподеляем имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност , прекратена с развод или смъртта на единия съпруг, бившият или преживелият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака и няма собствено жилище, може да иска възлагане на имота в своя полза като уравни в пари дяловете на другите съделители.

Възлагане може да иска и съделител или съделители, които при откриване на населдството са живели в имота и не притежават друго жилище.

В производството по дело за делба се решават и много други въпроси, съпътстващи отношенията между страните по повод на общата собственост.

Така например, съдът решава възникналите спорове досежно правото на един или друг съсобственик да участва в делбата като съделител и за какъв обем от съсобствеността да бъде включен. Типични са споровете за по-голям дял от наследството, подлежащо на делба.

Решават се и спорове по повод ползването на делбен имот, сторени разходи за подобрения в него и дължимите от това обезщетения на неползващите съсобственици или поддържащият имота съсобственик за сметка на другите.

Страните по делото за делба заплащат разноски съобразно стойността на дяловете им, която се определя от назначено от съда вещо лице оценител. Когато искът за делба обаче не бъде уважен от съда, разноските се възлагат на онзи, който я е поискал.

Как може да Ви бъде полезен един адвокат при завеждане на дело за делба? На първо място , след като се запознае с вашия казус ще получите правна консултация, която да ви ориентира в най-правилния за вас и дори най – евтиния вариант на извършване на делбата.

На следващо място, ще ви даде правни съвети и помощ при снабдяване с необходимите документи за завеждане на делото за делба.

На трето място, адвокатът ще състави и внесе в съда вашето искане под формата на искова молба и ви представлява по време на съдебния процес, съблюдавайки защитата на вашите права.

Последното е особено необходимо ако между вас и другите съделители е налице спор досежно собствеността и ползването на имота.

Ако и вие сте се оказали съсобственик въз основа на някой от житейските хипотези и желаете да заведете дело за делба, потърсете адвокатите от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“, специализирали се в делата за делба и натрупали опит в казуси из цяла България.

Към съдебна делба се пристъпва, когато хората не могат да се разберат по между си за уреждане на собственост на имоти. При такива ситуации съдът прекратява собствеността и разпределя дяловете на собствениците.

Таксите се определят на базата на пазарната цена на имота и разноските не са малки. Таксата се поделя пропорционално на дяловете на наследниците. Отделно трябва да предвидите и адвокатски хонорари, и разходи за съдебни експертизи.

При такива ситуации имота се продава и всеки от съделителите получава сума, която е съобразно дяловете им. Друг вариант е да се сключи съдебна спогодба. При нея наследниците обикновено се разбират за кого ще остане имота и на кого ще бъде заплатена неговата част от имуществото.
За съжаление тези дела могат да бъдат много продължителни. Времето зависи от усложненията, които може да се получат, ако има голям брой наследници. Хората не бива да бавят делата за делба на имущество, защото ако не потърсят навреме правата си, роднините които ползват имота повече от 10 години могат да го придобият по давност.
Най-често имота се ползва от един от собствениците и обикновено той заплаща на останалите определена сума.
Желаете да заведете дело за делба на имот?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
call us icon