Документи за развод по взаимно съгласие

Документи за развод по взаимно съгласие

За успешното провеждане на процедурата развод по взаимно съгласие са необходими документи, посредством които съпрузите следва да докажат определени факти и обстоятелства от значение за предмета на делото. Стандартният набор документи обикновено включва:

Удостоверение за сключен граждански брак, с който съпрузите доказват пред съда самия факт, че са сключили брак, който желаят да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Задължително е да бъде представен в оригинал, като преобладаващата част от съдебните състави не приемат заверени копия от този документ.

Споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс. В него се уточняват задължителните въпроси и последици от развода касаещи местоживеенето на родените от брака деца, това кой от двамата родители ще упражнява родителските права, какъв ще бъде режимът на лични отношения между родителят, който не упражнява родителските права, както и издръжката, която ще се заплаща.

Също задължителни въпроси, които следва да бъдат уредени в споразумението са и тези кой ще ползва семейното жилище, ще има ли промяна във фамилното име обикновено на съпругата, както и дали ще се дължи издръжка между съпрузите.

Именно споразумението за развод по взаимно съгласие е сърцето на цялата процедура и за това следва изготвянето му да бъде поверено на опитен бракоразводен адвокат.

Удостоверение за раждане на дете/деца. В случай, че има родени от брака деца, които не са навършили пълнолетие към момента на подаване на исковата молба, то с този документ се доказва съществуването им, тяхната възраст и се обосновава съществуването на задължение за заплащането на издръжка за тях.

Удостоверение за семейно положение, съпруги и деца. Издава се от общината по местоживеене и се изважда обикновено от майката. С настоящия документ се потвърждава състава на семейството, семейното положение, броя и възрастта на децата.

Документ за собственост на семейното жилище – със същия се показва кой е собственик на семейното жилище и кога същото е придобито. Значението на този документ е относно определянето на срока на ползване, който е различен в зависимост от това, чия собственост е – на съпрузите, или на трети лица.

В случай, че семейното жилище в което съпрузите са живели е било под наем се предоставя договор за наем. Също така при развод по взаимно съгласие е възможно разделяне на собствеността върху недвижими имоти в самото производство, като тогава се представят и скици и данъчни оценки с оглед определяне на държавните такси върху поделяното имущество.

Удостоверение за регистрация на МПС – същото се прилага само и единствено ако в производството по развод по взаимно съгласие страните са решили да си поделят придобитите по време на брака моторни превозни средства. Същия документ е необходим и ако страните искат само да определят ползването на общите автомобили.

Номер на банкова сметка, доколкото закона изрично изисква при плащане по такава, да бъде посочен IBAN, с което да се гарантира, че на задълженото лице е посочено максимално ясно и точно как и къде да плати.

В случай, че страните са сключили брачен договор, то задължително следва да бъдат представени на съда копие от самия договор и удостоверение от регистъра на имуществените отношения между съпрузите.

Доколкото всеки случай на развод по взаимно съгласие е различен, то и състава на документите за всяка разделяща се двойка може да се отличава, като в едни случаи някои от документите не са необходимия, а в други се налагат допълнителни такива.

За това и стандартната практика при доброволно прекратяване на брака е съпрузите да посетят бракоразводен адвокат, който да посочи какви документи са необходими конкретно за техния развод.

На кого да се доверите при развод

Доверете протичането на Вашия развод по взаимно съгласие на професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ и ние ще направим за вас тази процедура максимално бърза, лесна и без излишен емоционален и финансов стрес.

Предстои ви развод по взаимно съгласие?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon