Дело за неизплатено трудово възнаграждение

Дело за неизплатено трудово възнаграждениеМоже би най-голям дял от трудовите дела в българските съдилища са именно тези за неизплатено трудово възнаграждение.

Причините да се стига до подобни съдебни разбирателства са много – от тежката икономическа обстановка до манталитета на българските работодатели, които третират българския работник като безправен роб.

В действителност обаче българското трудово право защитава много добре правата на трудещите се граждани и те следва да са наясно с това и да предприемат своевременно мерки, когато станат жертви на некоректни работодатели.

Претендиране на неизплатени заплати без водене на дело

ГПК предвижда събиране на неизплатено трудово възнаграждение да може да се реализира в заповедното производство без водене на дело и работникът да се снабди с изпълнителен лист по реда на чл. 410 от ГПК на база извлечение от счетоводните книги.

За да реализира тази възможност работникът следва за подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение и към нея да приложи извлечение от ведомостта, от която да е видно, че не му е изплатена заплатата.

Проблемите тук са чисто практически, като се започне от това, че обикновено счетоводителите, при които се намират тези документи са в съответни отношения с работодателя и не са склонни да съдействат и се стигне до това, че работодателят не е заинтересован да снабдява сам работника с документи срещу себе си, за което липсва ясно разписано в закона задължение.

На следващо място дори работникът да се снабди с тези документи работодателят има право по закон да възрази и да принуди работникът отново да заведе трудово дело за неплатени заплати и по този начин само ще бъде загубено ценно време, през което фирмата може да бъде източена и да няма имущество, върху което да се изпълнява.

Водене на дело за неизплатена заплата

При завеждане на дело за неизплатена заплата предимствата са на страната на работника, доколкото той единствено следва да докаже, че е бил в трудово правоотношение с работодателя и да заяви, че не е получил трудовото си възнаграждение.

По този начин доказателствената тежест се прехвърля върху работодателят, който следва от своя страна да докаже, че я изплатил.

По този начин работникът си спестява необходимостта да търси документи, които са в другата страна и които иначе би били много трудно да бъдат получени.

Директното завеждане на трудово дело за неизплатено възнаграждение е за предпочитане пред заповедното производство доколкото пести време и усилия на работника, които може и да не се увенчаят с успех, а само могат да загубят ценно време, в която предприятието на работодателя ще бъде изпразнено от активи.

Именно с цел да не се стигне до това едновременно с подаването на исковата молба следва да се изискват и съответни обезпечителни мерки, които да гарантират, че след това вземането ще бъде събрано.

Каква е цената на едно дело за неизплатени заплати?

Цената на делото за неизплатено трудово възнаграждение се формира основно от адвокатския хонорар по него, доколкото тези дела са освободени от държавна такса към съда.

По делото задължително се назначават съдебно-счетоводни експертизи, които определят размерът им, периодът за който се дължа и лихвите, които работодателят дължи, които се поемат от бюджета на съда.

Адвокатското възнаграждение по дело за неизплатено възнаграждение се определя от размерът на претендираните суми като не може да бъде по-ниско от минималната работна заплата, която в момента е 933 лв. Цената на първоначалната устна консултация с адвокат по дело за неизплатена заплата е 100 лв.

Колко продължава делото за неизплатено трудово възнаграждение?

Обикновено до приключване на първата инстанция минават около 3-4 месеца, защото процесът се развива като бързо производство, а по-горният съд в случай на обжалване е длъжен да разгледа делото в срок от един месец от постъпването на въззивната жалба.

Срокът за подаване на иск за неизплатено трудово възнаграждение е три години от момента, в който вземането е станало изискуемо, но нашият съвет е да не се чака, а веднага да се образува трудово дело и да се наложат предварителни обезпечителни мерки, за да не се стигне до това да се изпълнява срещу едно кухо дружество без никакво имущество, както обикновено се случва.

В случай, че сте станали жертва на некоректен работодател и се нуждаете от опитен адвокат по трудово право не се колебайте, а незабавно се обърнете към професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за насрочване на дата и час за консултация по Вашия трудово-правен казус.

Най-добрият вариант е да се обърнете към адвокат, който да предяви иск за неизплатените възнаграждения. Адвокатът ще подготви искова молба и ще ви представлява.
Имате право да прекратите без предизвестие трудовите си правоотношения, ако не ви е платена поне една месечна заплата. Не е необходимо съгласие на работодателя, трябва да го уведомите писмено.
Ако исковата молба на служителя бъде отхвърлена, той дължи всички разноски. Ако молбата му бъде удовлетворена, работодателят трябва да заплати всички разходи, които са направени, включително и за адвокатски хонорари.
При такива ситуации можете да подадете жалба до Инспекцията по труда. Според Кодекса на труда имате пълно право да получите тези документи и ако работодателят отказва да ви съдейства, Инспекцията по труда ще го глоби.
Ако е в ход дело по несъстоятелност на работодателя, можете да се обърнете към фонда, който гарантира вземанията на работниците при такива ситуации.
Планирате дело за неизплатени заплати?
Ако вашият работодател е постъпил некоректно с вас, то може би е време да му потърсите смекта с помощта на адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори".
call us icon