Охранителна фирма – регистрация и лиценз

Процедурата регистрация на охранителна фирма започва с учредяването на дружество и издаване на лиценз за частна охранителна дейност. Дейността на лицата желаещи да осъществяват тази бизнес активност е регламентирано в Закона за частната охранителна дейност и два броя наредби уточняващи различни аспекти на закона.

Как започва процедурата по получаване на лиценз за охранителна дейност?

Процедурата започва със записване на консултация при адвокат и регистрация на охранителна фирма в Търговския регистър. Каква ще бъде формата на дружеството – еднолично или със съдружници, неговото име и размера на капитала се уточнява в процеса на консултацията. Задължително е при регистрацията на охранителна фирма предметът на дейност да съответства на ЗЧОД.

За да може в последствие да бъде получен лиценз за извършване на частна охранителна дейност е задължително управителите и съдружниците да отговарят на определени условия, а именно – да не са осъждани, да нямат публични задължения, да не са обвиняеми, да страдат от психично заболяване и да не са били в дружества обявени в несъстоятелност.

Всички тези изисквания трябва да са налице още в началото на процедурата по регистрация на охранителна фирма. За това и винаги е добра идея всички аспекти на бъдещия охранителен бизнес да бъдат консултирани с адвокат с опит.

След като дружеството бъде регистрирано собственикът следва да се снабди с Удостоверение за актуално състояние, което е и първият изискуем документ за подаване на молба за лиценз.

Кои са необходимите документи за лиценз за охрана?

За да бъде издаден лиценз за охранителна дейност е необходимо да се подаде заявление, към което се прилагат:

 • Актуалното състояниe;
 • Декларация за липса на задължения;
 • Свидетелства за съдимосt;
 • Удостоверения от НСС и Прокуратурата за липса на наказателно производства;
 • Медицинско удостоверение за това, че лицата управители и съдружници не страдат от психични заболявания.

Към заявлението се прилагат също така образец на служебна карта, снимка на униформено облекло и лого на охранителната фирма. Прилага се и документ за платена държавна такса в зависимост от вида и броя лицензи за охранителна дейност, които се искат.

Колко са на брой лицензите за охрана съгласно ЗЧХД?

Законът е предвидил 7 различни лицензи за частна охранителна дейност:

 • лична охрана на лица;
 • на обекти;
 • на мероприятия;
 • селскостопанско имущество;
 • ценни товари;
 • сигнално-охранителна дейност;
 • самоохрана.

Също така законът предвижда издаване на лиценз на територията на цялата страна или само за отделна област. За това и от голямо значение, с оглед плановете на клиентите, е изначално да се знае кои лицензи за охрана имат възможност да развиват и на каква територия.

Какви са държавните такси за издаване на лиценз за охрана?

Държавната такса както беше споменато по-горе за цялата територия на България и за отделни области. Когато се иска лиценз за цялата територия на страната цената на лиценз е между 1000 и 6000 лева в зависимост от вида на лиценза, а само за една област е между 500 и 1600 лева.

В случай, че трябва да се добавят лицензи в последствие към удостоверението се доплаща освен таксата за съответния лиценз и допълнителна държавна такса от 150 лева.

От кого се издават лицензите за частна охранителна дейност?

Лицензите за частна охранителна дейност се издават от ГД „Национална полиция“. Подаването може да стане на място в гр. София, посредством електронен подпис или чрез ОДМВР по седалище на охранителната фирма.

В случай, че има някакви проблеми с документите се дава срок за отстраняването им като процедурата приключва с издаването на лиценз за извършване на частна охранителна дейност или с отказ от издаването на такъв.

Заповедите на началника на ГД „Национална полиция“ с които се отказва издаването подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-деневн срок от постановяването на отказа.

Ако всички документи са изрядно попълнени и не липсват задължителни документи към заявлението в срок от един месец се издава лиценз за извършване на частна охранителна дейност и съответната охранителна фирма може да започне своя охранителен бизнес.

Каква е цената на услугата издаване на лиценз за охранителна дейност?

Пълният пакет включващ регистрация на охранителна фирма, попълване и подаване на заявление за издаване на лиценз за частна охранителна дейност, консултации относно необходимите документи и процедури е 1260 лева, като сумата включва адвокатското възнаграждение и държавните такси към Агенцията по вписванията. Сумата за първоначална консултация е 100 лева.

В случай, че нашите клиенти желаят предлагаме допълнително адвокатски консултации относно всички правни аспекти на охранителната дейност, както и изготвяне на договори за охрана на лица и обекти, като възнаграждението за тези услуги са договаря допълнително.

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА И ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ. 0876 208 551.

Искате да регистрирате охранителна фирма?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Белев, Манчева и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon