Дело за делба на имот

Воденето на дело за делба на имот по правило се води, когато съсобственици не могат да се споразумеят относно собствеността и ползването на общото им имущество.

Дело за делба на имотДруга причина за водене на такова съдебно дело е, когато има спор относно размера на реалните части, притежавани от всеки от собствениците, налагащо намесата на съда за регулиране на отношенията.

Съсобствеността, налагаща делба, възниква основно в хипотезите на съвместно закупуване на един имот от няколко лица, в случаите на наследяване и при развод, когато съпрузите по време на брака са придобивали имущество в режим на съпружеска имуществена общност.

Доколкото съществува огромно многообразие от случаи, налагащи подялба на имущество повече от очевидна е необходимостта от ползването на специализиран адвокат по дела за делба.

Какви са ползите и предимствата, които ще получите обръщайки се за съдействие към Адвокатска кантора „Белев, Манчева и партньори“?

  1. На първо място ще получите консултация от адвокати с голям опит относно Вашите права и възможните варианти за разрешаване на имотния проблем. Това ще Ви спести време и средства, като ще избегнете излишните и ненужни действия, които не водят до желания резултат.
  2. Ще получите съдействие при осъществяване на преговорите с другата страна относно възможностите за доброволна делба и решаване на проблема с общото имущество максимално бързо и евтино. Така ще избегнете неприятните разговори с роднини и бивши съпрузи, които не желаете да виждате.
  3. В случай, че преговорите не дадат резултат, ще ви консултираме относно необходимите документи за водене на дело за делба, ще изготвим исковата молба и ще защитаваме Вашите законни права и в двете фази на съдебното дело. Така клиентите ни си гарантират, че съдът ще се произнесе с възможно най-доброто решение в защита на техните интереси.

Какви видове делба съществуват?

Основното разделение е на доброволна делба и съдебна делба. В зависимост от обема на поделяното имущество, тя бива пълна делба (на цялото имущество) и частична делба (само на част от имуществото).

Дело за съдебна делба на имот – как протича

В първата фаза на дело за съдебна делба, след подаването на искова молба, съдът проверява допустимостта на делбата, определя се кръгът на съделителите, прилагат се документите, доказващи правото на собственост. В тази фаза се определят още кои са имотите, които ще се поделят, между кои лица и в какви пропорции.

След влизане в сила на решението на съда, за първата фаза на съдебната делба, никоя от страните не може повторно да повдига отново спор за определените дялове. Решението по първата фаза за делбата служи като основа за провеждане на втората фаза от съдебното производство.

Във втората фаза на дело за делба всеки от съделителите предявява своите претенции към другия, произтичащи от техни договорни или фактически отношения, като се уреждат сметките между тях. След това съдът с решението си реализира делбата или чрез реално разпределяне между участниците, ако имуществената маса го позволява или чрез публична продажба на общото имущество и разпределяне на получената от проданта парична сума.

Дело за съдебна делба на имот след развод – особености

Многообразието от имуществени отношения, които възникват между съпрузите по време на брак е огромно. Всяка двойка прави собствени уговорки за това кой от двамата с какви средства ще участва в придобиването и поддръжката на имуществото. Затова и при развод претенциите за дяловете от общото имущество варират в изключително широки граници.

Трябва добре да се разбира и от двамата съпрузи, че в дело за съдебна делба на имот след развод един от основните факти за установяване е какво е участието на двамата в придобиването на имота. Затова запазването на всякакви платежни документи, касаещи придобиването на имота е от съществено значение.

Мъдрото и предпазливо поведение при придобиване на имот по време на брака налага като минимум консултацията с добър бракоразводен адвокат. А предвид огромната вероятност от неуспешен брак в България (над 65%), съставянето на брачен договор, регламентиращ имуществени отношения между съпрузите е действие, което спестява страшно много нерви и пари при разтрогване на брачните отношения и изключва нуждата от водене на дело за делба след развод.

Дело за делба на имот между наследници – какви са основните проблеми

Докато при делба на имоти при развод е ясно, че същата се случва между двама съделители, при делба на наследствени имоти най-често става въпрос за повече участници, като в практиката си сме имали дело за делба между 25 наследника, като в процеса броят им се увеличи!

Колкото по-голям е броят на наследниците и това от кой ред са те, толкова по-сложно става изчисляването на наследствените им дялове.

Често споровете при делба на наследствен имот се дължат на това, че наследниците не разбират добре разпоредбите на Закона за наследството, не се консултират с адвокати в областта на наследственото право или просто си имат своя визия за това какво заслужават. Това налага и воденето на съдебно дело за делба и съдът да определи кой каква част от имуществото на наследодателя притежава.

Споровете за дялове от наследство в България основно се водят заради изключително порочната традиция разпореждането с имуществото да не се случва приживе, а да се разчита, че хора с различен светоглед и характер ще се разберат след смъртта на своя родител или прародител.

Практиката показва, че подобен начин на мислене води до едни от най-жестоките свади и разпри в рамките на един род или семейство.

Колко струва дело за делба на имот?

За всеки конкретен случай на делба има отделна цена, доколкото и адвокатското възнаграждение и държавните такси са в зависимост от стойността на поделяното имущество.

Държавните такси по дело за делба са в размер на 4% и каква част ще заплати всеки от съделителите зависи от това какъв дял претендира от имуществото.

Минималният размер на адвокатския хонорар по дело за делба на една фаза е 1500 лева, като в зависимост от стойността на имуществото нараства пропорционално. Когато става въпрос за делба на земеделски земи, то тогава минималното възнаграждение е в размер на 750 лева.

При делата за подялба на имущество често могат да се наложат различни експертизи – съдебно-счетоводни, технически, графологически, както и разходи за вадене на документи и нотариални заверки, които също оскъпяват производството. Така съвкупността от държавни такси, адвокатски хонорари и други съдебни разходи формират окончателната цена на дело за делба.

Всеки от съсобствениците, независимо от начина, по който се е случила делбата може да поиска общото имущество да се подели, като това може да се случи във всеки момент от съществуването на съсобствеността.
Прекратяването на дело за делба обикновено се прави, когато в процеса участниците постигнат съгласие по спорните въпроси и преминат към доброволна делба. Това обикновено се случва след първата фаза на делбата, когато съдът разреши споровете, кой от съсобствениците на каква част от имуществото има право.
Спирането на дело за делба се случва по взаимно съгласие на съделителите, когато се вижда, че има сериозна вероятност да се споразумеят. Тогава с цел да се даде време за провеждане на преговорите и да се спестят разходи за експертизи и разпити на свидетели делото се спира. В случай, че страните не се спогодят и не реализират доброволна делба, делото се възобновява.
Нужен ви е добър адвокат за делба на имот?
Консултирайте се със специалистите от Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551, или пишете на имейл sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon