Споделено упражняване на родителски права

Споделено упражняване на родителски праваДълго време съдебната практика беше противоречива по отношение възможността за споделено упражняване на родителски права – едни съдии приемаха, че това е възможно, а други четейки закона заявяваха, че задължително при раздяла на родителите родителските права трябва да бъдат дадени за упражняване само на единия родител.

Едва с приемането на тълкувателно решение №1/2016г. на това непостоянство беше сложен край, и възможността за споделено родителство беше официално потвърдена.

Споделеното родителство, както е известно сред широката аудитория споделеното упражняване на родителски права в действителност е един сравнително нов, модерен и много по-цивилизован и хуманен начин за уреждане на отношенията в семейството след развода или след раздялата на партньорите при фактическо съпружеско съжителство.

В действитеэлност тази форма на разбирателство има предимства, като това, че родителите могат много по-пълноценно да участват в живота на детето, да се грижат за него и да не се създават конфликти на база неравномерно и в ущърб на единия родител разпределение на времето, прекарвано с общото им потомство.

На пръв поглед изглежда, че проблемът с лишаването на бащите от пълноценно общуване с децата им е преодолян и споделеното упражняване на родителски права ще навлезе масово в делата за развод и тези уреждащи отношенията след прекратено съпружеско съжителство.

В действителност това далеч не е така и споделеното родителство може да бъде приложено едва в малък процент от случаите.

Кое определя допускане на споделено упражняване на родителски права?

На първо място следва да има съгласие за това между двамата родители. Тоест забравете, ако имате съществено влошени отношения с партньора да получите в един спорен съдебен процес споделено родителство.

На второ място трябва да са налице определени битови условия, като това например жилищата на разделените родители да са в едно населено място, защото например изпълнението на задължението за осигуряване на образование би било сериозно възпрепятствано ако детето е записано в учебно заведение в едно населено място, а има местоживеене за определено време в друго.

На трето място е закостенялото и изключително повлияно от интернет форумите мислене на повечето майки, че те трябва задължително да упражняват еднолично родителските права, без да си дават сметка това в интерес на детето ли е, не лишават ли бащата от това да бъде повече време с детето си и дали не използват детето като оръжие за отмъщение.

От гореизложеното може да се направи изводът, че споделеното упражняване на родителските права е възможно при хора, които са интелигенти, зрели и осъзнаващи нуждите на детето от двама родители в неговия живот.

В случай, че няма такава житейска нагласа правото и законите не могат да дадат отговор на въпросите свързани с отношенията с детето след раздялата.

В много случаи преговорите и медиацията, които може да предложи един добър адвокат по семейно право на разделяща се двойка могат да спомогнат за преминаване от стандартен вариант за упражняване на родителски права с режим на лични отношения към споделено родителство.

Естествено има и случаи, като например при насилие в семейството, злоупотреба с алкохол и наркотици, безотговорно отношение към семейните задължения и т.н. при които родителските права трябва да бъдат дадени еднозначни само на единия родител, доколкото следва да се ограничи негативното влияние от другия върху детето до минимум.

Но тези случаи са значително по-малко от тези, в които може родителските права да се упражняват и от двамата родители.

Ние, от адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ вярваме, че всяко дете следва да има максимално тясна човешка връзка и с бащата и майката независимо от отношенията между самите тях.

За това и когато има възможност за договаряне на максимално изравнени условия по отношение на родителските права ние предлагаме на нашите клиенти да разгледат и възможността за споделено родителство.

За да могат нашите клиенти да вземат максимално правилно решение съобразно индивидуалните особености на всеки казус ние предлагаме различни варианти, като отчитаме всеки един момент, за да могат родителите да получат максимално устройващи ги условия.

Ако желаете да бъдете отговорен родител, ако мислите, че Вашето дете има нужда да расте щастливо от изградена връзка и с майка си и с баща си и искате да уредите отношенията си след раздялата по начин, който да удовлетворява и Вас и Вашите деца се свържете с Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за насрочване на дата и час за консултация за намиране на точното решение за Вашия семейноправен проблем.

Цени на правните услуги свързани със споделено упражняване на родителски права:

  • Устна консултация по въпроси касаещи споделеното родителсто – 100 лв. 
  • Участие в преговори и процедура по медиация  – 100 лв. на час
  • Образуване и водене на дело за одобряване на споразумение за споделено упражняване на родителски права без брак – 500 лв.

Споделеното упражняване се случва когато между родителите има съгласие по отношение на това какво да бъде местоживеенето на детето. Те се разбират по между си къде да бъде то и ако няма законови пречки, съдът утвърждава тяхното споразумение.

Не е задължително детето да прекарва еднакво време и при двамата родители. Често това е трудно осъществимо при деца в училищна възраст. Местоживеенето може да е както при двамата, така и само при единия родител.

По този въпрос се произнася съда. Решението се взема на база времето, което детето прекарва с всеки от родителите си. Когато то живее само при единият родител, другият плаща издръжката.

Съвместното попечителство няма да бъде приложимо, ако някой от родителите се премести. При такива ситуации съдът ще прецени кой от двамата родители ще получи пълните права.
Съдът не може да постанови такова решение. Той ще предостави правата на единия родител, а на другия ще се определи режим на срещи с детето.
Имате казус със споделени родителски права?
Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" София разполага с екип от тясно профилирани експерти по дела, свързани с родителски права.
call us icon