Дело за финансови корекции

Обществени поръчкиДело за финансови корекции се води винаги, когато бенефициерът на парични средства по оперативна програма на ЕС не е съгласен със съставен акт за финансова корекция, по който му се иска възстановяване на получени суми.

Редът за налагане на финансови корекции е подробно регламентиран в Методология за определяне на финансови корекции във връзка са нарушенията, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС.

Процедурата започва с извършване на проверка от страна на органа отговорен за управлението и изпълнението на съответната оперативна програма. Когато има съмнения за извършено нарушение управляващият орган уведомява бенефициера за това като посочва несъответствието и размера на финансовата корекция.

Когато бъде уведомен бенефициерът разполага със срок от 10 дни, в които да даде обяснения, както и да представи документи, с които да аргументира насрещно искане за това да не му се налага финансова корекция или размерът на същата да бъде намален.

Съгласно процедурата управляващият орган е длъжен в срок от 5 работни дни да се съгласи с направеното искане или да го отхвърли. В случай, че приеме подаденото искане или не се налага финансова корекция или нейният размер се редуцира. В случай, че искането бъде отхвърлено като неоснователно се пристъпва към процедура по налагане на финансови корекции.

Доколкото съгласно Методологията на управляващият орган е вменено незабавно да предприеме действия по събиране на сумите то първото му действие е да изпрати покана за доброволно изпълнение и уведомява НАП за действията си в случай, че не бъде извършено доброволно възстановяване на платената безвъзмездна помощ.

Съгласно задължителната съдебна практика е прието, че вземането за финансови корекции по същество представлява публично вземане, което се установява по размер и основание с акт за публично вземане издаден от ръководител на администрацията или кмет, който е определен от съответния закон.

И в зависимост от това дали вземането за финансова корекция е публично държавно или публично общинско то се обжалва по административен ред пред ръководителят на съответната администрация /министерство, агенция, фонд/ или пред кмета на общината.

Кога да потърсим услугите на адвокат за обжалване на финансова корекция?

Съветът ми е адвокатска помощ да се търси веднага след като получателят на средствата по дадена програма разбере, че управляващият орган има съмнения в точното изпълнение. Търсенето на адвокат по административно право в последния момент е напълно възможно да доведе до незадоволителни резултати и задължения за връщане на значителни парични суми.

С какво може да ни бъде полезен адвокат в производството по обжалване на финансови корекции?

  • Избраният от Вас адвокат за обжалване на финансови корекции ще направи анализ на проблема и ще представи решения за разрешаването му;
  • Ще участва във воденето на кореспонденция с управляващия орган и следене на сроковете в производството по налагане на финансови корекции;
  • Ще обжалва по административен ред акта за установяване на финансова корекция;
  • Ще обжалва неправилно наложените финансови корекции пред компетентния административен съд.

Кой е компетентният съд до който следва да бъде подадена жалбата срещу акта за налагане на финансови корекции?

Доколкото се приема, че актовете за налагане на финансова корекция са индивидуални административни актове то се приема, че те подлежат на контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс. Компетентен да разгледа дело за финансова корекция е административният съд, в съдебния район на който се намира седалището на управляващия орган или Върховния административен съд, в случай, че управляващ орган е министър.

Какви са сроковете за обжалване на финансови корекции?

Те се сравнително кратки и за това налагат търсене на адвокатска помощ предварително, още в момента, в който започната проверките. В 14-дневен срок от получаването на окончателното становище за извършване на финансова корекция следва да бъде подадена и жалбата до компетентния административен съд.

Какви са основанията за отмяна на финансовите корекции?

Доколкото в производството по оспорване компетентният административен съд следва служебно да провери законосъобразността на акта за налагане на финансови корекции, то основания, за отмяната са: липса на компетентност на органа издал акта, неспазване на предвидената по закон форма, нарушения на процесуалните правила в административното правораздаване и противоречие с материалния закон.

call us icon