Дело за смяна на име

Дело за смяна на имеЗаконът предвижда възможност да се води дело за смяна на име, когато носенето на това име /тук се има предвид първо име, презиме и фамилия/ осмива лицето /някои стари български имена/, то е опозоряващо или социално неприемливо /имената на исторически личности, които са останали в историята с изцяло негативен спомен за живота си/.

Смяната може да се поиска както за всяко едно от трите имена отделно, така и за всички едновременно.

Една от най-често срещаните в България ситуации е смяната на имената от български на турски и обратно, като при раждането си повечето хора са били с български имена, после родителите им са ги променили на турски, а сега вече пълнолетните граждани желаят да бъдат записани с рождените си български имена.

Втората най-често срещана ситуация налагаща воденето на дело за смяна на име е, когато не бъде променена фамилията на жената при брак и в последствие се окаже, че тази промяна е нужна и желана.

Докато ситуацията с осмиващите и социално неприемливите имена е сравнително ясна, то интерес представлява практиката на ВКС, според която дори субективното желание на едно лице да смени името си може в определена ситуация да се приеме за важно обстоятелство по смисъла на Закона да гражданската регистрация. Но това се преценява за всеки конкретен случай.

Подобно искане обикновено се предшества от тежък конфликт между родители и деца. Интересна ситуация, която също намира проявление в практиката е когато едно лице български гражданин придобие и друго гражданство, като всички страни допускат при подобна процедура и едновременна промяна на имената.

Тогава на практика се получава, че едно лице има български документи за самоличност с едно име и чуждестранно с друго.

Това създава сериозни затруднения по отношение идентификацията му, проблеми при пътуване, плащане на данъци и осигуровки и е основание за завеждане на дело за смяна на името.

В действителност житейските ситуации налагащи подобна промяна са много на брой и е трудно да бъдат обхванати, още повече има много обстоятелства, които следва да бъдат преценявани от опитен адвокат, относно допустимостта на подобна съдебна претенция.

Как се развива едно дело за смяна на име?

Стартирането на процедурата започва с подаване на молба до съответния районен съд за стартиране на процедурата, като държавната такса за образуването на такова дело е 15 лева, както и допълнителни държавни такси за препис от решението в размер на 10 лева.

В доказването на основанието за направеното искане за смяна на име са допустими всички предвидени съгласно правилата на гражданския процес доказателствени средства като писмени доказателства и свидетелски показания.

Макар и незадължително винаги е добре към молбата да се прилага свидетелство за съдимост на лицето, за да се види, че поисканата промяна не е опит да се укрие или затрудни правосъдието.

Цени на правните услуги свързани с водене на дела за смяна на име:

  • Устна консултация по въпроси касаещи смяна на имена – 100 лв. 
  • Образуване и водене на дело за смяна на име – 400 лв.
  • Държавни такси по делото – 30 лв.

Ако се нуждаете от юридическа помощ във връзка с воденето на дело за смяна на име се свържете за насрочване на дата и час за консултация с Адвокатска кантора „Белев, Манчева и партньори“.

Ние ще извършим правен анализ на Вашия казус, ще Ви консултираме за необходимите документи, за това какви свидетелски показания следва да се дадат в съдебното производство и ще Ви представляваме пред съда, до приключването на делото.

Първото нещо е да подадете молба в районен съд. Плаща се държавна такса и делото се гледа по бързо производство. Трябва да предоставите и свидетелство за съдимост, за да се потвърди, че промяната не е с цял укриване от закона.
Препоръчваме ви да се консултирате с адвокат, за да подготвите добре аргументацията си за промяната. Името може да бъде променяно, само ако това се налага от важни обстоятелства. Ако не е коректно обоснована смяната, съдът може да прецени, че искането е неоснователно и да ви откаже.
Не е необходимо да се явявате на заседания. Ако сте подготвили документацията си заедно с юрист и молбата е добре обоснована, процедурата е бърза и решението за отхвърляне или уважаване на иска не се бави.

Основателните причини са, когато името на един човек е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо и когато съществуват важни обстоятелства, които налагат промяната. Често съдът уважава и причини, които са субективни, ако прецени, че те налагат промяна на името.

Единствено съдът може да прецени дали да бъде променяно име. Има строго определена в закона процедура и няма как това да се случи при издаване на нови лични документи.
Искате да смените името си?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon