Дело за развод по взаимно съгласие

Дело за развод по взаимно съгласиеРазвод по взаимно съгласие е процедура по прекратяването на брака между двама съпрузи, която по всеобщо мнение е най-предпочитаният вариант за непоколебимо прекратяване на отношения между тях. Всеки ще се съгласи, че стигне ли се до развод – това е по-лекият вариант.

Предимствата на тази процедура са безспорни, като на първо място това е скоростта, с която протичат съдебните процедури, на второ място е цената на услугата от бракоразводния адвокат, която е значително по-ниска от другите варианти за развод и на трето, но не на последно място това е възможността съпрузите сами да решат, как да се развият в бъдеще техните отношения.

Какво е нужно да се стартира процедурата за развод по взаимно съгласие?

Задължително условие е да се ползват услугите на добър бракоразводен адвокат. След като направите своя избор относно такъв специалист, можете да си уговорите среща за консултация, на която изключително препоръчително е да присъстват и двамата.

След като се изясни цялата ситуация, страните следва да обсъдят съдържанието на споразумението по чл. 51 от Семейния кодекс и да постигнат единодушия по осемте задължително въпроса в него. Тук е ролята на Вашия адвокат да предложи различни варианти, които в най-пълна степен да удовлетворяват очакванията и желанията и на двете страни.

Често, за да се стигне до развод между съпрузи, които нямат единомислие по някой от въпросите, се налага страните да се срещат няколко пъти предварително относно участие в преговори, изпращане на проекти за споразумения и извършване на допълнителни правни услуги, с цел отстраняване на спорните моменти и други подобни.

Това е и моментът, в който най-силно си проличава дали Вашият адвокат е истински професионалист или е такъв само на думи. Съдът окончателно ще реши изхода от споразумението и ви трябва доверен човек, който да си заслужи хонорар с коректни действия.

Какво включва споразумението?

Основните въпроси, по които следва да се споразумеят съпрузите на първо място са тези, които касаят техните деца, тоест условия къде ще живеят, кой ще упражнява родителските права и какъв режим на лични отношения ще има другия родител.

Важен въпрос, по който обикновено се водят най-много преговори е размерът на издръжката, която се дължи за непълнолетните деца, все още ненавършили 18 години, както и от кого ще се заплаща. Съдът взема това решение на база документите за развода.

Едва след тях идват въпросите за това кой ще ползва семейното жилище след развода, ще има ли промяна във фамилното име на съпругата и дали съпрузите ще си дължат издръжка. В споразумението също така намира място и въпросът как ще се поемат разноските за адвокат и съд.

Няма пречка да бъдат уредени и въпроси свързани с подялбата на общото имущество в молба, но тук клиентите следва да имат предвид, че се дължат значителни като размер съдебни такси и възнаграждения за вещи лица, които ще оценяват това имущество.

Колкото по-опитен е Вашият адвокат, толкова повече варианти може да даде по основните въпроси от споразумението за развод по взаимно съгласие, като по този начин значително да улесни вземането на общо решение.

След като клиентите знаят всички възможности за техния случай, те много по-лесно могат да изберат такъв, който да устройва и двете страни в най-голяма степен.

Колко продължава разводът по взаимно съгласие?

Както споменахме в началото разводът по взаимно съгласие е възможно най-бързият вариант за прекратяване на брака.

Макар да няма установени от закона законови срокове за това, относно практиката ни, можем да посочим, че обикновено дата на съдебното заседание по делото се определя в рамките на месец – два от датата на подаване на документите като цялото приключване на процедурата до излизане на решението за развод и получаването му пред съда продължава между два и три месеца.

Естествено има случаи, когато изрично и непоколебимо страните желаят датата на съдебното заседание да бъде насрочена след по-дълъг период, или в определен времеви диапазон, защото например живеят в чужбина, а съгласно законовите норми, при развод по взаимно съгласие, тяхното лично присъствие на датата на делото е задължително.

При развода по взаимно съгласие двамата съпрузи трябва да се явят лично с молба, особено когато се взема становище във връзка с ползването на семейното жилище и кой родител трябва да поеме издръжката на децата. В случай че определеното съдебно заседание не може коректно да определи упражняването на родителския контрол, може да поиска допълнителен срок за уреждане на имуществени отношения в България, когато последното представлява конфликт.

След развода по взаимно съгласие съдът прекратява делото и дава информация за местоживеенето на децата, като те могат да отидат да живеят при своята майка или баща, без съмнение. Ако единия родител не е съгласен с решението на съда, трябва да се обърне към компетентния съд, необходимо е да плати такса и по този начин взетото решние подлежи на обжалване. Все пак това са изключително редки случаи, когато става дума за развода по взаимно съгласие, защото при това дело родителите са обсъдили всичко около прекратяването на брака си и въпросите са уточнени и договорени предварително.

В съдът при подобни дела рядко се достига до момент, който би засегнал Дирекция Социално подпомагане, защото личните взаимоотношения между съпрузите са изгладени, обсъдени са всички имуществени дялове и молбата за развода се допуска да бъде разгледана бързо. След развода един от родителите трябва да се изнесе от посочения адрес за местоживеене, съгласно подписано споразумение при делото.

Каква е цената на едно дело за развод по взаимно съгласие?

Таксите за съда по съдебното производство по разтрогване на брак по взаимно съгласие са следните установени от закона: 25 лв. за образуване на делото в съда, около 50 лв. окончателни държавни такси за допускане на развода, както и пропорционална такса от 2% върху стойността на издръжката за три години и такава върху стойността на поделяното имущество, ако има такова.

Последните две такси могат да бъдат изчислени едва след като страните се договорят за конкретни параметри на издръжка и обем на поделяното имущество.

Не следва да се забравят и възнагражденията за вещи лица, при разделяне на имущество, които могат в зависимост от обемът му да надминат значително адвокатското възнаграждение, което за развод по взаимно съгласие, съгласно Тарифата за минималния размер на адвокатските възнаграждения след промяната от 04.11.2023г.  е 800 лв., като това е цената без уреждане на въпросите, касаещи децата и имуществото. В случай, че страните желаят споделено упражняване на родителски права, адвокатското възнаграждение за изготвяне на документите е в размер на 900 лева.

В действащото българско законодателство няма законово закрепен срок от време за развод по взаимно съгласие. Колко ще трае самата процедура, зависи на първо място от клиентите и възможностите им да снабдят избрания от тях бракоразводен адвокат с нужните документи за стартиране на процедурата. Обикновено съдебното заседание по делото за развод се насрочва в срок от 1 до 3 месеца след подаването на документите в съда. Ако в документите за развод има някакви пропуски, които налагат отстраняването им процедурата може да отнеме и повече време. За да се случи Вашият развод максимално бързо и лесно използвайте услугите на квалифициран бракоразводен адвокат.

Цената на дело за развод се образува от адвокатското възнаграждение и държавните такси. Минималното адвокатско възнаграждение е 400 лева. Държавните такси, които се дължат са съответно 25 лева за образуването на дело, по 20 лева за допускане на развода и такси за преписи от решението за развод. Отделно в случай, че има деца съда задължително присъжда и издръжка върху размерът на която се начислява държавна такса от 0,72% върху месечния и размер. Или с други думи ако договорената издръжка за детето е 200 лв. на месец, то умножено по 0,72% се получава държавна такса от 144 лв.

Сега действащите семейни закони не предвиждат възможности за развод по взаимно съгласие без присъствие на двете страни в съдебното заседание. Изрично съдиите указват в съобщенията, че неявяването на страните в съдебно заседание ще доведе до прекратяването на делото. Много недобросъвестни адвокати обещават на клиентите си, които са в чужбина, че това е възможно, но на практика няма как да се случи. И макар да има единични случаи на разводи с пълномощни допусналите ги съдии са санкционирани за съответното противоречащо на закона поведение. Логиката на законодателя е, че след като не можеш да се ожениш като пратиш пълномощник, така и не можеш да се разведеш с такъв. Затова и не може да се разведете по взаимно съгласие с нотариално заверено пълномощно.
Минимално необходимите документи са оригиналът от удостоверението за сключен граждански брак между страните, копия от удостоверения за раждане на непълнолетни деца, документ за собственост на семейното жилище, снимани лични карти на съпрузите, евентуално удостоверения за регистрация на МПС, които са придобити по време на брака. Ако в производството по развод по взаимно съгласие е договорена издръжка, която ще се плаща по банков път, задължително се предоставя и банкова сметка на родителя, който ще я получава. В зависимост от спецификата на конкретния казус могат да бъдат необходими удостоверения от общината, копие от брачен договор, договор за наем и др. Точният набор от документи за конкретния случай се определя от Вашия бракоразводен адвокат, в зависимост от спецификата на отношенията между двамата съпрузи.
Като всяка друга правна процедура, и тази за развод започва с консултация с бракоразводен адвокат, който след изслушване на клиентите предлага варианти за споразумяването им, особено ако има въпроси, по които те нямат единомислие. На консултацията се решава и какви документи следва да се съберат като доказателства по делото. След като адвокатът изготви проект на споразумение за развод по взаимно съгласие и то бъде одобрено от страните, събраният комплект документи се подписва от тях и се входира в съда. След като съдията по делото насрочи дата, той изпраща призовки до адвоката, който уведомява за датата разделящите се съпрузи. На датата на съдебното заседание, в съдебната зала съпрузите заявяват твърдото си съгласие за развода, след което съдията в срок до 1 месец постановява решението си. След заплащане на дължимите държавни такси се получава решение по делото за развод по взаимно съгласие и то се предава на страните.
Eдно от най-честите търсения на хората в интернет, когато е се разделят със съпругът си е „споразумение за развод по взаимно съгласие образец“. Доколкото отношенията между хората се отличават с изключително многообразие, то и няма как да има образец за споразумение. Всяко едно споразумение за развод се изготвя под нуждите за регулиране на отношенията на съответната двойка. Стандартно споразумението следва да съдържа съгласие по въпросите касаещи родителската грижа за родените от брака деца, ползването на семейното жилище, фамилното име след развода и всякакви други имуществени и неимуществени въпроси, като ползване или подялба на имущество, разваляне на дарения, издръжка между съпрузи и др.
За развод с чужденец важат същите изисквания за документи и лично явяване, като за българските граждани. Особеностите на процедурата започват на първо място с това, че бракът, ако е сключен в чужбина следва да се регистрира в България. Освен това задължително ако чужденецът на владее български език следва да се изиска от съда да му назначи преводач от съответния език. Особеност на процедурата развод по взаимно съгласие с чужденец е и това, че накрая издаваното решение за развод следва да бъде искано във формат за апостилиране, за да може след съответните процедури да има действие и в съответна друга държава.
За развод по взаимно съгласие е абсолютно достатъчен и един адвокат, който да бъде и за двамата съпрузи. Дори бих казал, че е задължително да бъде един адвокат, на който развеждащите се да се доверят и да позволят с предлагането на различни варианти да помогне да се превъзмогнат разногласията в позициите им. Вариантът за развод без адвокат аз лично не бих коментирал, защото отношението ми към него е като ремонтът на автомобила без автомонтьор или хирургическа операция без хирург.
Планирате дело за развод по взаимно съгласие?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon