Семейно право

Услугите на адвокат, специализиран в областта семейно право имат ясно изразени особености, доколкото всеки един семейно-правен спор е уникален сам по себе си.

На първо място е необходимо да бъдат установени и урегулирани точките на конфликт в отношенията, за да могат да се минимизират загубите за всяка от страните.

Изхождайки от факта, че конфликтите в семейните дела се основават на разногласия по отношение на децата и имуществото, грамотният адвокат по семейно право следва да положи всички усилия, за да се опита да ги разреши без участието на съда.

Разбира се, ако вариант за подобно решаване на ситуацията не се получи, то следва да се пристъпи към подготовка на документите за завеждане на дело пред съд.

Подробности за предлаганата услуга

Абсолютно погрешно е мнението, че адвокатът оказва юридическа помощ само при възникване на проблеми.

В действителност юристът специализиран в семейно-правни казуси е ориентиран към дългосрочното сътрудничество и интерес от благополучието на клиента.

За това и семейният адвокат е по-скоро ефективен правен и житейски съветник, който оказва помощ по широк кръг въпроси, предпазвайки клиентите от необмислени постъпки, отколкото човек призван да разчиства последствията от взетите грешни решения.

Най-често срещаните правни спорове от областта са следните:

На първо място това са споровете касаещи прекратяването на семейните отношения – най-често това са делата за развод по взаимно съгласие или за развод по исков ред.

Тези производства рядко напълно регулират отношенията между съпрузите и значително по-често те се отнасят и до други съпътстващи ги правни казуси каквито са:

 • Дело за издръжка на родените от брака непълнолетни деца.
 • Дело за упражняването на родителски права и местоживеене на общите деца, при неразбирателство между родителите по тези въпроси,
 • Дело за бащинство, предвид това, че често възникват спорни въпроси по отношение на произхода, както дела по въпросите за ограничаване и лишаване от родителски права
 • Дело за режим на отношения с баба и дядо, при създадени пречки за последните да се виждат с внуците си.
 • Сред често поверяваните на адвокатите по семейно право са и споровете по делата за домашно насилие, както и тези , както и тези за поставяне под запрещение

Обръщайки се към специализиран адвокат Вие можете да получите помощ по следните въпроси:

 • Развод с вземане предвид на интересите на клиентите и техните възможности, процесуални позиции, силни и слаби страни в процеса, които могат да бъдат коригирани преди започването на самите съдебни процедури с цел по-благоприятен изход за страната, която е ангажирала нашата кантора.
 • Съпътстващите развода въпроси касаещи разделянето на общото имущество, получаването на информация за това какво имущество има на разположение другата страна, какви са доходите на страните и кое имущество реално подлежи на подялба и кое е лична собственост и не съставлява съпружеска имуществена общност.
 • Въпросите касаещи отношенията с децата – с кого те ще живеят, условията за виждане с другия родител, процедурата по плащането на издръжката, имуществените права на децата при развода и др.
 • Въпросите, които се отнасят до съдържанието на подписан между страните брачен договор – съставянето на брачен договор преди, или след сключването на брака с отчитане правата и интересите и на двамата съпрузи, оспорването на недействителни клаузи от договора и др.

Защо да изберете нас?

 • Пряката цел на дейността на нашите адвокати е осигуряването на юридическа безопасност на нашите клиенти и на членовете на тяхното семейство посредством предпазването им от противоречащи на закона и не добре обмислени действия, които да усложнят тяхната процесуална позиция.
 • Ние можем да предложим най-доброто и правилно решение при ситуация със спор относно родителски права и местоживеене на децата, подялбата на имуществото и развода, включително и така популярното в последно време споделено упражняване на родителски права.
 • Нашите адвокати ще улеснят процедурата по разрешаване на конфликта в интерес на доверителя посредством преговори, а когато това не доведе до резултат ще съдействат за възможно най-щадящото времето и финансите на клиента съдебно разбирателство.
 • Нашите адвокати ще защитят Вашите имуществени претенции, ще съставят брачен договор при възможно най-изгодните условия, както и ще реализират процедурата по развод и разделяне на имуществата в интерес на доверителя.

Обръщайки се към специализиран адвокат по семейно право от нашата кантора клиентите ни могат да получат широк спектър от услуги във връзка с техните проблеми като:

 • Юридическа консултация с предлагане на план за действие по конкретен семеен спор с отчитане на всички обстоятелства и индивидуални особености на казуса.
 • Представителство на клиента във връзка с преговори с другата страна.
 • Извънсъдебно решаване на конфликтите и юридическото гарантиране на постигнатите договорености между страните
 • Правилно и юридически грамотно съставяне на процесуалните документи да пред съда.
 • Събиране и анализ на доказателствата с оглед защитата на избраната позиция в съдебно заседание.
 • Професионална адвокатска защита на правата и интересите на доверителя пред първата съдебна инстанция.
 • Изготвяне и събиране на нови доказателства във връзка с обжалване на решенията пред по-горната апелативна или касационна инстанция.
 • Контрол върху изпълнението на решението от съдебния изпълнител посредством представителство и извършване на процесуални действия по изпълнителното дело.

Семейното право е сред основните направления в дейността на нашата адвокатска кантора и всеки от адвокатите ни има голям брой дела, чрез които сме създали огромна като обем практика от успешно решени семейно-правни спорове, като постигнатите резултати са превърнали хората, които са ни се доверили в наши редовни клиенти.

Семейно право
4.6 (91.25%) 32 глас[а]

Имате нужда от адвокат по семейно право?
"Шулев, Белев и партньори" предлага висок клас правно обслужване при семейни казуси, за да сте сигурни, че справедливостта винаги ще възтържествува.
 
call us icon