Поставяне под запрещение

Поставяне под запрещениеПроизводството по поставяне на едно лице под запрещение е уредена в Закона за лицата и семейството и в Гражданския процесуален кодекс. Целта на това производство е на едно лице, което основно поради свое заболяване водещо се според в закона до „слабоумие или душевна болест“ не може да полага съответните грижи за своите работи, което налага съда да прогласи поставянето му под запрещение, което де бъде първата стъпка към учредяването на настойничество.

Целта на процедурата е да се защитят интересите както на самото лице, така и на останалите участници в гражданския оборот, чиито права и интереси биха били защитени встъпвайки в правоотношения с такова лице. Така се отнема дееспособността на лицето и то не може самостоятелно да формира воля, като по този начин за интересите му се грижи друго лице, негов близък.

Искането да бъде поставено едно лице под запрещение може да се подаде от близки роднини, съпруг и прокурор, като компетентен да разгледа делото е окръжният съд по местоживеене на лицето, чието запрещение се иска. Делото се разглежда в състав от един съдия и постановеното по него решение може да се обжалва пред съответния апелативен съд.

Делото за поставяне под запрещение има някои характерни особености, които следва да се знаят. За доказване на необходимостта от подобно решение се използват на първо място медицински документи, доказващи психическо заболяване или забавено умствено развитие и се разпитват като свидетели близки на лицето, които да потвърдят, че то не може да се грижи само за себе си.

Поставяне под запрещение – специфични моменти при такова дело

Специфичен момент при едно дело за поставяне под запрещение е, че окръжният съдия следва лично да се убеди в състоянието на лицето, чието запрещение се иска и да го разпита, като придобие преки впечатления за твърдяната в исковата молба невъзможност на лицето да общува нормално с хората, да се грижи за себе си чрез закупуване и приготвяне на храна, да може да се облича само, да полага грижи за хигиената си, както и да разбира свойството и значението на това което върши, тоест вменяемостта му.

Съдът следва да установи наличието на причинно – следствена връзка между съответното заболяване и неговите външни проявни форми, които водят до това, че фактически дадено лице не може да полага грижи за своите работи. Често лицата, чието запрещение се иска не могат да чуват, говорят и не разбират какво им се говори и са с висока степен на инвалидност. Личното им присъствие обаче с оглед разпита от съдията е задължително, което и налага те предварително да бъдат подготвяни и успокоявани във връзка с присъствието им в съдебната зала.

От възрастта на лицето и степента на невъзможност да се грижи за своите работи зависи степента на поставяне под запрещение – пълно или ограничено, като под ограничено запрещение могат да бъдат само лица, които са пълнолетни.

Със свидетелски показания обикновено се установяват фактите, че ответникът чието запрещение се иска не може да чете, пише, че не разпознава стойността на паричните знаци, не се ориентира в обстановката без придружител, не поддържа никакви социални контакти, не взема предписаните му лекарства самостоятелно.

След влизането на решението по делото за поставяне под запрещение същото се изпраща на органа по настойничество и попечителство към съответната община, където е регистриран ответникът с цел учредяване на настойничество. Като настойници обикновено се назначават близки роднини на лицето чието запрещение е наложено, като се приема, че такива лица предвид родствените си връзки в най-пълна степен биха защитавали неговите права и интереси.

Специалистите от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ разполагат с богат опит в съдебните процеси свързани с поставянето под запрещение и могат да окажат помощ на гражданите, които се нуждаят от реализация на тази процедура относно техни близки. За насрочване на дата и час по съответния казус не се колебайте, а се свържете с нас на телефоните и електронните пощи дадени в раздел контакти на сайта.

Поставяне под запрещение
5 (100%) 2 глас[а]

Имате проблем с поставяне под запрещение?
Ако имате нужда от адвокат, специалист при правни казуси, свързани с поставяне под запрещение на обвиняемото лице. Обадете ни се още сега.
 
call us icon