Публикуване на ГФО

Публикуване на ГФОВсички дружества развиващи търговска дейност следва в срок до края на месец юни да публикуват своите годишни финансови отчети /ГФО/ за предходната година в Търговския регистър.

В зависимост от дейността на предприятието се предоставят и различни като обем документи за обявяване.

В преобладаващия случай документите предоставяни за качване в ТР са баланс, отчет на приходи и разходи, счетоводни политики и др. изготвяни от счетоводителите книжа, съгласно закона за счетоводството.

Задължителни при публикуване на ГФО са и декларациите за истинност на приетите обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, както и декларацията за това, че публикуваните актове са предоставени от заявителя.

Процедурата започва със съставянето на годишните финансови отчети от счетоводителите на дружествата, след което те се представят на собствениците за приемане и одобрение.

Важен момент тук е правилното датиране както на самите ГФО, така и на решенията за тяхното приемане, като честа грешка водеща до допълнителна работа с търговския регистър е датата на решението за приемане, да предхожда датата на съставяне на финансовите отчети.

В решението за приемане на отчети собственикът на капитала или общото събрание изрично следва да посочат лице, което упълномощават да извърши вписването в ТР, като е желателно да се посочи и правото му да преупълномощава други лица с това право.

Обикновено упълномощен е управителят на дружеството, който делегира тези права на съответен адвокат.

Следващата стъпка на управителя е упълномощаване на адвокат, който получава с изрично пълномощно правото да публикува ГФО на съответното дружество и съответно доколкото носи отговорност следва да попълни декларация, че предоставените му за публикуване финансови отчети се предоставят от лице имащо право да бъде заявител.

Процедурата „Публикуване на ГФО“ продължава с окончателната проверка от страна на адвоката относно изрядността на представения комплект документи, тяхното сканиране и качване посредством електронен подпис в сайта на Търговския регистър.

Публикуване на ГФО за Вашата фирма – защо да ползвате адвокат?

Доверяването на адвокат за публикуване на ГФО има неоспоримото предимство, че по този начин собствениците и управителите на фирми пестят от ценното си време, доколкото не се налагат да посещават физически офис на Агенцията по вписванията, който обикновено е или в областен център или отдалечен в другия край на столицата, а не се налага да се редят и чакат на опашките, които неминуемо се формират в последните дни на кампанията.

Просто отиват при най-близкия специализиран адвокат или кантора и оставят своите финансови отчети, като получават сигурност, че те ще бъдат публикувани в срок, а след това и върху тях ще бъде осъществяван мониторинг за безпроблемно протичане на процедурата.

Самият адвокат ще вземе за услугата 50 лв., но като се сметне загубеното време, пътни разходи до офис на Агенцията по вписванията, липсата на гаранция, че документите са изрядно попълнени, то това е съвсем нормална и справедлива цена за предлаганите сигурност и удобство.

Ние от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ предлагаме на нашите клиенти, бързо, сигурно и в срок публикуване на техните финансови отчети, както и контрол на процедурата след публикуването, с възможност за бърза реакция и корекция в случай на проблем с Търговския регистър.

Ако внесете по електронен път документите, таксата е 20 лв. За целта трябва да имате електронен подпис. Ако лично занесете документите, ще платите такса от 40 лв.
Отчетите могат да бъдат публикувани от търговците, счетоводителите, които са ги изготвили и имат нотариално заверено пълномощно, както и от адвокати, които имат пълномощно за представителство през Агенцията по вписванията.
Задължение да обявяват годишни отчети имат всички предприятия, които са регистрирани по Търговския закон. Ако обаче те не са осъществявали дейност през отчетната година, не са длъжни да публикуват отчети. Подава се т.н. декларация за неактивност.
Когато използвате услугите на адвокат при подаване на годишни отчети, вие можете да бъдете спокойни, че документите са изрядно попълнени и информацията ще бъде подадена в срок.
Не, няма такава възможност. Подаването трябва да бъде лично, за да бъде направена проверка на документите на упълномощените лица или самоличността на подателя, ако е самия търговец. Ако ви е по-удобно можете да подадете и по електронен път заявленията.
Предстои Ви публикуване на ГФО?
Доверете се на нашите специалисти, които разполагат с необходимия опит и експертиза за това, за да сте спокойни за бизнеса си!
call us icon