Наследствено право

Въпросите касаещи наследствените правоотношения на българските граждани са подробно регламентирани в Закона за наследството.

Предмет на наследяване могат да бъдат движими и недвижими имущества които преминават в ръцете на на наследниците след смъртта на техния собственик, като най-често това са жилища, поземлени имоти, предмети на изкуството, финансови средства по сметки, акции, права и много други.

Защо да се консултираме с адвокат по наследствено право?

Българското законодателство е уредило два варианта на приемене на наследство – по завещание и по закон, като правилата на вторият вариант се прилагагат, когато приживе не е съставено завещание.

Тук е нужно да се спомене, че освен с явните и желани преимущества, приемането на наследството има и своите рискове и подводни камъни, защото наред с активите към наследниците преминават и пасивите, каквито са задълженията на починалия наследодател.

В практиката не са рядкост когато наследодателят по различни причини не оставя завещание или пък дадена част от наследството в завещанието не бива оформена съгласно разпоредбите на закона, който предвижда съответни запазени части за някои категории наследници.

Също така встъпването в наследство се прави и в съответен ред, като на първо място наследници са съответно родителите, децата и съпрузите, като в случай на отказ от наследство съответно се преминава към наследниците от следващите редове.

С какво може да бъде полезен адвокат по наследствено право от нашата канора?

Ние ще Ви консултираме относно Вашите права върху съответна част от наследството, за което претендирате.

Ще защитаваме Вашите основателни претенции в съда по образувани наследствени дела независимо дали участвате в процеса като ищец или ответник.

Ще осигурим адвокатска защита във връзка с признаване на законността на завещание или ще оспорим неговата законност и ще искаме признаването му за недействително, в случай на допуснати нарушения при съставянето му.

В случаите предвидени по закон при тежки провинения на наследника ще осигурим адвокатска защита в хода на процеса по лишаване от право на съответния недостоен роднина да наследява.

Ще Ви консултираме експертно по въпросите на реда на наследяване, степените на родство и разпределянето на частите в наследството, правото на запазен дял и др.

Ще съдействаме за възстановяване на сроковоте за приемане на наследство, както и с изготвянето на докумети за отказ от наследство, при положение, че това е в интерес на нашите клиенти.

В случай на съдебни спорове относно наследяването ще консултираме и окажем адвокатска помощ при събирането на доказателства, за да може предявеният от Вас иск в съда да бъде доказан и делото спечелено.

Ще се ангажираме с получаването на решението издадено във Ваша полза от съда и ще предприемем необходимите правни действия по изпълнението на това решение, включително и посредством ангажирането на изпълнителни действия от съдебен изпълнител, за да премине съответното имущество в собственост на имащия право наследник.

Ако се нуждаете от специализирана правна помощ от адвокат по наследствено право не се колебайте, а се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“.

Имате нужда от професионално съдействие за наследствено право?
Адвокатска кантора "Шулев, Белев и партньори" ще Ви съдейства.
 
call us icon