Обезщетение при ПТП

Обезщетение при ПТППолучаването на справедливо обезщетение при ПТП от застраховател в България е мисия невъзможна, ако не разполагате с опитен адвокат по застрахователно право.

В случай, че станете участник в катастрофа, винаги е добре да бъдете подготвени и да имате под ръка телефон на добър адвокат при ПТП, с който да се консултирате за това какви действия да предприемете, за да защитите правата и интересите си.

С какво може да ни помогне добър адвокат при ПТП от нашата кантора?

1. На първо място ще консултира действията и ще помага за събирането на необходимите документи за получаване на обезщетение от застрахователя на причинилия катастрофата.

2. Също така ще представлява пострадалия и неговите близки в комуникацията със застрахователната компания на виновния за катастрофата и ще претендира максималното като размер и справедливост парично обезщетение за вредите.

3. Ще препятства опитите от страна на застрахователите да убедят пострадалия и близките му да приемат значително занижени парични суми за кръвнина.

4. Ще изготви всички необходими документи и ще приложи доказателства, за да защити претенцията на пострадалия или неговите наследници пред съда, ако застрахователната компания откаже да плати справедливо обезщетение.

5. Ще внесе спокойствие и предвидимост в отношенията между пострадалото лице и застрахователите.

6. Ще спести време и много нервно напрежение, като със съветите си даде на пострадалия или близките му възможност да преминат през този изключително неприятен житейски момент максимално леко.

Какво да правим, ако сме пострадали при катастрофа?

Жена, пострадала при катастрофаНа първо място, трябва да се обадите и уведомите на органите на КАТ, които пристигат на място и съставят Протокол за пътнотранспортно произшествие. В него се вписват следните данни: датата и мястото на настъпване на произшествието, участници, пострадали лица, факти и обстоятелства относно настъпване на катастрофа и данни за задължителна застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилите. Като участник в ПТП, имате право да се снабдите с изготвения Протокол за ПТП.

На второ място следва незабавно да се свържете с добър адвокат при ПТП, който да ви консултира относно необходимите действия и документи, които следва да бъдат предприети във всеки конкретен случай, за да бъде получено обезщетението. В случай, че пострадалото лице, не е в състояние да направи това, то неговите близки също могат да се свържат със специализиран адвокат по застрахователно право.

Когато вследствие на катастрофа е причинена телесна повреда, пострадалият има право на парично обезщетение за причинените вреди. Това обезщетение се дължи от застрахователната компания по Застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилистите на виновния водач, който е нарушил правилата за движение по пътищата. Право на обезщетение има само лице, което няма вина за настъпване на произшествието /например, водач на МПС, пътник, пешеходец, колоездач, моторист и др./

Ако виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или същият е неизвестен, чужд гражданин или застрахован при чуждестранен застраховател, както и ако инцидентът е настъпил на територията на друга държава, пострадалото лице също има право да получи парично обезщетение при ПТП в чужбина.

Парично обезщетение се дължи както за причинените имуществени вреди от катастрофата, така и за неимуществени такива. Пример за имуществена вреда са разходите за лечение на причинените увреждания, както и при настъпила смърт на лицето, близките му имат право на обезщетение за това, че са лишени от издръжката, която починалият им е осигурявал.

Неимуществените вреди представляват болките и страданията, които пострадалото лице търпи от пътния инцидент. Те могат да бъдат както физически – болка, така и емоционални страдания – страх, притеснение, стрес и др.

Уведомяване на застрахователната компания на виновния водач за настъпилото ПТП и изплащане на обезщетение

След като сте се снабдили с протокол за настъпилата катастрофа, избраният от вас адвокат, специализиран в обезщетение при ПТП, изпраща молба до застрахователя на виновния водач за образуване на щета и изплащане на обезщетение, към която се прилагат необходимите документи.

Има ли срок за изплащане на обезщетение при ПТП?

Срокът за изплащане на обезщетение при ПТП от застраховател е тримесечен. В този срок застрахователят взема решение дали ще заплати доброволно парично обезщетение или отказва да изплати такова.

Ако бъде отказано изплащане на обезщетение при ПТП от застрахователя или определеното такова е занижено по размер и не отговаря на причинените вреди, се предявява искова молба пред съд и се претендира справедлив размер на обезщетение при катастрофа. Срокът за претендиране на обезщетение за неимуществени вреди е 5 години, считано от датата на настъпване на произшествието.

Обезщетение за смърт при ПТП

В тази хипотеза, правото на обезщетение при ПТП в случай на смърт възниква за наследниците на починалия: низходящи – деца, включително и отглежданото, но неосиновено дете, възходящи – родители, съпруг/а или лице, което се е намирало във фактическо съжителство с починалия, както и всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай следва да бъдат обезщетени – братя, сестри, дядо, баба, леля, чичо и др.

Тук е първият момент, в който застрахователите се опитват да свалят драстично сумата на обезщетението. Изтъкват се всякакви доводи, подценява се приносът на починалия за издръжката на семейството, търсят се начини бързо да дадат пари на семейството преди да е потърсена адвокатска помощ след катастрофата и близките да разберат, че имат право на значително по-висока сума.

Имам ли право на обезщетение за неимуществени вреди при ПТП?

С тълкувателно решение № 1/21.06.2018г. по тълкувателно дело № 1/2016г. на ОСНГТК на ВКС, бе прието, че право на обезщетение за неимуществени вреди от ПТП при причинена смърт при катастрофа на близък има всяко лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които е справедливо да бъдат обезщетени.

Съгласно постановеното тълкувателно решение, обезщетение следва да се присъди само тогава, когато от доказателствата по делото може да се направи несъмнен извод, че лицето, което претендира застрахователно обезщетение при ПТП, е провело пълно и главно доказване за съществуването на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за настъпили в резултат на неговата смърт сериозни като интензитет и продължителност морални болки и страдания. Тази трайна и дълбока емоционална връзка предполага оправдани очаквания за взаимна грижа и помощ, за емоционална подкрепа и доверие, които следва да бъдат доказани по делото.

Наличието на особено близка житейска връзка, даваща основание за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от смърт, се преценява от съда във всеки отделен случай въз основа на фактите и доказателствата по делото.
Именно за неимуществените вреди, причинени при катастрофа, застрахователите са най-несъгласни да заплащат обезщетение и тогава намесата на адвокат със специалност ПТП става задължителна.

Как се определя справедлив размер на обезщетение при ПТП от съда?

Паричното обезщетението за смърт при ПТП се определя от съда по справедливост. Съдът следва да отчете характера на увреждането, начинът на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено, допълнителното влошаване състоянието на здравето, причинените морални страдания /при смърт на близък/, осакатявания, загрозявания, продължителността на възстановителния период и др.

Други обстоятелства, които се вземат под внимание са възрастта на увредения, общественото му положение, степента на близост в отношенията между пострадалия и този, който претендира обезщетение за вреди.

Парично обезщетение при катастрофа се дължи и при причинени лека и средна телесна повреда. Размерът на обезщетение при ПТП за телесна повреда се определя от характера и тежестта и, от периода на лечение и възстановяване, медицински разходи, период на невъзможност да се генерират доходи и др. Именно, за да бъдат доказани всички тези важи за определянето на размера на паричната сума фактори е необходима помощ от опитен адвокат по застрахователно право.

Предявяване на искова молба и образуване на дело за застрахователно обезщетение при ПТП в компетентния съд

Когато застрахователното дружество откаже да изплати обезщетение, адвокатът ,специалист по ПТП, входира искова молба, с която се иска съдът да осъди ответника да заплати справедлива сума за причинените вреди да пострадалото лице. Съдът насрочва дата и час за съдебно заседание, на което не се изисква задължително присъствие на страните. В съдебното заседание се събират доказателства, разпитват се свидетели и се изслушват експертизи. След събиране на всички относими доказателства по делото, съдът се произнася с решение.

С оглед особеностите на всеки казус, консултация с опитен адвокат по ПТП е изключително важна. Много често застрахователите определят сума, която не отговаря на причинените увреждания и е занижена по размер.

Неосведомеността на пострадалите ги кара да подпишат споразумение и да получат много по-ниска сума от дължимата с оглед степента на уврежданията им.

За да избегнете подобен развой, доверете се на опитните юристи от адвокатска кантора „Белев, Манчева и партньори“, които ще защитят в пълен обем правата и интересите Ви.

Нуждаете се от добър адвокат при ПТП?
Консултирайте се със специалистите от Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551, или пишете на имейл sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon