Регистрация на заложна къща

Регистрация на заложна къщаПроцедурата „регистрация на заложна къща“ в съответствие с действащите в страната закони включва поредица от правни действия и снабдяване с удостоверения от различни държавни органи имащи за крайна цел получаването на набор документи удостоверяващи, че съответната заложна къща отговаря на нормативните изисквания.

Регистрацията на една заложна къща започва с избирането на име на бъдещото дружество, което реално ще извършва дейността. В наименованието задължително следва да се съдържа словосъчетанието „заложна къща“ или „заложни къщи“ последвано от уникално търговско име.

Отивайки при адвокат, за да бъде вписано в търговския регистър съответното дружество освен името, адреса на седалището и размера на капитала бъдещият собственик или собственици следва да представят и свидетелства за съдимост на собственика ако е ЕООД, или на съдружниците ако е ООД, както и на управителя.

На този етап също така следва да бъде правилно изписан предметът на дейност, защото при неправилно посочен такъв /нещо много често срещано при адвокати без опит/ след това стават невъзможни другите регистрации и се налагат промени, които допълнително бавят и оскъпяват процедурата.

След като дружеството, което ще извършва дейност като заложна къща бъде регистрирано в Търговския регистър следват регистрациите в ДАНС и Министерство на финансите. С приемането на GDPR отпадна изискването за регистрация в Комисията за защита на личните данни.

Регистрацията в ДАНС включва приемане на вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари със съответното решение на управителните органи на дружеството и съответните заповеди за запознаване на служителите с тях.

Самите вътрешни правила освен, че следва да се изпратят за одобрение от Дирекция „Финансово разузнаване“ при ДАНС, следва да бъдат и на разположение в офиса при евентуални бъдещи проверки за спазване на законодателството.

Писмото, с което вътрешните правила биват одобрени обикновено се бави няколко месеца. Това не е пречка да се извършва дейност, доколкото нормите на Наредбата за дейността на заложните къщи изискват те да бъдат приети, и по-късното одобрение не е пречка да се започне работа преди получаването му.

Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали изисква отново набор от точно определени документи като заявление, договор за наем /отново със специфични реквизити/, свидетелства за съдимост на служителите, удостоверение за регистрация в ТЗ и платена държавна такса.

Тук специфичните моменти са, че ако в договорът за наем липсва правилно описание на начина на ползване или в актуалното състояние предмета на дейност няма конкретна формулировка регистрацията се отказва.

За да не срещате подобни препятствия по пътя на регистрация на Вашата заложна къща винаги е добра идея да поверите този сложен процес на адвокат с опит, който познава тънкостите му и може да Ви предпази от грешки.

Както беше спомената по-горе с приемането на Европейския регламент за личните данни отпада изискването за регистрация на заложните къщи като администратори на лични данни.

Но за сметка на това се въвежда изискване те да приемат вътрешни правила и политики за съхранението на тези лични данни, които обаче предвид различните практики в различните заложни къщи следва да се съставят индивидуално.

Това е така, защото при проверка от страна на КЗЛД ще бъде проверявано дали конкретно описаните мерки в правилата и политиките за водене на съответните регистри отговарят на действителното положение.

Описването на мерки за защита, които обективно не са налице, като например, че заложните билети се съхраняват в метални каси или отделно помещение, а такова в конкретната заложна къща няма е абсолютна гаранция за изключително свирепи глоби.

Това е още един аргумент в полза на това да изберете професионалист, който да регистрира Вашата заложна къща и да Ви спести излишни главоболия с държавните органи.

Клиентите решили да регистрират заложна къща също така следва да знаят, че освен на установените с Наредбата за дейността на заложните къщи изисквания следва да отговарят и на определени изисквания на Закона за счетоводството, Валутния закон, Закона за защита на потребителите, различни наредби в областта на охраната, трудовото законодателство и пожарните норми.

По всички тези въпроси, ние от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ можем да предоставим качествена правна консултация на база изключително богатия ни професионален опит.

Регистрация на заложна къща – колко време продължава процедурата?

В зависимост от избрания от клиента обем от предлагани основни и допълнителни услуги снабдяването с началната документация за стартиране на дейността отнема между 20 и 40 дни, като следва да се има предвид, че тези срокове не са регламентирани и е възможно поради независещи от адвоката или клиента обстоятелства да бъдат и малко по-дълги.

Колко ще ми струва?

В зависимост от нуждите и възможностите на нашите клиенти предлагаме следните пакети:

ПАКЕТ „БАЗОВ“ – цена 755 лв.

Включва услугите:

  • регистрация на заложна къща – търговски дружество в Търговския регистър,
  • изготвяне и представяне за одобрение на вътрешни правила срещу изпирането на пари в ДАНС.
  • Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали с изготвяне и подаване на всички необходими за това документи.
  • Получаване и предаване на получените от държавните органи удостоверения, свидетелства и писма.

ПАКЕТ „СТАНДАРТ“ – цена 1055 лв.

Включва в себе си услугите от ПАКЕТ „БАЗОВ“ + изготвяне пълен пакет на вътрешни правила за защита на личните данни за конкретната заложна къща съгласно GDPR, както и изготвяне на други вътрешни документи като инструкции за пожарна и аварийна безопасност, общи условия на заложната дейност, информационно табло за потребителя и др.

ПАКЕТ „ПРЕМИУМ“ – цена 1455 лв.

Пакетът включва услугите от ПАКЕТИТЕ „БАЗОВ“ и „СТАНДАРТ“ + консултации във връзка с пълното синхронизиране на дейността на заложната къща с действащото законодателство, консултации във връзка със софтуер, снабдяване с консумативи, изготвяне на индивидуални образци на заложни билети, с каквито работят най-големите вериги заложни къщи.

ПАКЕТ „ГОЛД“ – 2255 лв.

Пакетът включва в себе си услугите от предишните пакети, като освен пълното синхронизиране със законодателството включва и изготвянето на цялостна бизнес стратегия съобразена с конкретните условия, консултация за избор на място на новата заложна къща, обучителни материали за служителите, при допълнително заплащане курс за разпознаване на фалшиво злато и 6 месеца безплатни правни и бизнес консултации касаещи дейността на заложната къща.

 

Цени на други услуги за заложни къщи:

  • Консултация по правни и бизнес въпроси – 80 лв. на час
  • Курс разпознаване на фалшиво злато – 400 лв.
  • Обучение на персонал на място в заложната къща – 100 лв. ден /7-дневен курс/
  • Регистрация на търговска марка на заложна къща – 350 лв. /без държавните такси/
Преди да преминете към регистрация на заложна къща ви препоръчваме да се запознаете със Закона за Кредитните Институции, Наредбата за дейността на заложните къщи и Валутния закон. Там ще откриете информация кои дейности са разрешени и какви права и задължения имате, като притежател на заложна къща.
Заложната къща може да бъде регистрирана като дружество с ограничена отговорност (ООД), еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), еднолично търговец (ЕТ) или акционерно дружество (АД).
За да бъде регистрирана заложна къща се изготвя по-специфична документация. Необходимо е да се подготвят удостоверения и разрешения за всички дейности, които ще бъдат извършвани, да се направи регистрация в ДАНС и Министерството на финансите.
Препоръчваме ви да се обърнете към адвокат, тъй като неправилно подготвена документация, може да попречи да се направят регистрации и да се забави цялата процедура. Адвокатите ще ви запознаят с документите, които трябва да подготвите и сроковете, които да спазите, за да узаконите дейността на вашата заложна къща.
Данъците се определят от общинския съвет и са в зависимост от местонахождението на обекта.
Искате да регистрирате заложна къща?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon