Дело за незаконно уволнение

Дело за незаконно уволнениеМного от фирмите в България при прекратяване на трудов договор, било поради незнание, бързане или други причини, не спазват предвидената в Кодекса на труда процедура, което води до незаконно уволнение на техните работници или служители.

Българското трудово право защитава правата на трудещите се граждани чрез изключително строги изисквания за процедурите, които следва да се спазят при прекратяване на трудовите отношения и за това всеки работник може да предяви иск за признаване на уволнението му за незаконосъобразно с всички произтичащи от това последици за некоректния работодател.

Основанията за прекратяване на трудов договор са изчерпателно изброени в чл. 325 до чл. 340, като се съдържат различни хипотези – от прекратяване по взаимно съгласие до различни варианти на едностранно прекратяване както от работодателя, така и от служителя.

Съдебната практика показва, че най-често дело за незаконно уволнение се води при оспорване на основанията за освобождаване от работа по чл. 328, тоест с предизвестие от работодателя, на най-масовите основания – закриване на цялото или част от предприятието, намаляване обема на работа и липса на качества.

Недобросъвестните работодатели, често злоупотребяват с това си право и без да спазват процедурите вписват членове от КТ само фиктивно в заповедите, колкото да има някакво основание.

А грешката на работниците в подобна ситуация е да не търсят навреме услугите на добър адвокат по трудово право, който да провери изпълнена ли е законосъобразно процедурата по уволнението и дали има основание за атакуването и в съда.

Най-честите нарушения на работодателите свързани с извършването на незаконно уволнение са тези относно извършването на подбор, изготвянето на заповеди без съответните реквизити, погрешно изчисляване на сроковете на предизвестието, неуведомяване на инспекцията по труда за уволняване на лица ползващи се със закрила и др.

Доколкото материята е значителна като обем и всеки случай на незаконно уволнение има своята специфика в настоящето изложение няма да разглеждаме всички възможни ситуации. Още повече това е работа на адвокатите, които се занимават със сложната материя на българското трудово право.

Какви са правата на работниците и служителите при незаконно уволнение?

На първо място, ако са налице съответните основания за оспорване на уволнението по съдебен ред право на работника е да предяви иск за оспорване на законността му.

На второ място в случай, че същото бъде признато са противоречащо на закона и отменено да предяви искове за връщане на предишната работа и такъв за плащане на парично обезщетение за времето, през което работникът или служителят е бил безработен.

В случай, че е вписано основание за уволнение, което не отговаря на действителното фактическо положение може да се поиска и промяна на вписаното основание в трудовата книжка.

Тези искове могат да се подават както заедно, така всеки поотделно, доколкото е възможно работникът да не желае връщане на стара работа, а само парична компенсация.

Какви са сроковете за образуване на дело?

Съгласно тълкувателно решение на ВКС по този въпрос при спор дали при исковете за незаконно уволнение срокът за предявяването им е три години или два месеца върховните съдии са се произнесли, че образуването на трудово дело за незаконосъобразно прекратяване на трудовия договор следва да се извърши в срок от два месеца считано от датата на връчване на заповедта на основание чл. 358, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Колко ще ми струва едно трудово дело за незаконно уволнение?

Доколкото държавните такси за образуването на такова дело не се дължат, а експертизите, които се налагат по такова дело се заплащат от бюджета на съда за образуването и воденето на трудово дело за незаконно уволнение се заплаща единствено възнаграждение на Вашия адвокат.

Размерът на адвокатския хонорар съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения е в размер на минималната работна заплата за страната или към настоящият момент 560 лв.

Колко време продължава делото?

Доколкото както казахме то следва да се образува в двумесечен срок от връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение и разпоредбата, че следва да се разгледа от съда в срок от три месеца то този вид дела получават решение на първата инстанция обикновено в срок между 6 и 9 месеца, ако се налагат допълнителни заседания.

В случай на обжалване окръжния съд също е длъжен да разгледа делото в едномесечен срок от постъпване при него на документите от първата инстанция.

С какво може да помогне адвокатът?

На първо място един добър адвокат по трудово право може да направи предварителна оценка на Вашия проблем и да прецени дали на база фактите, които му се съобщават и доказателствата, които му се занесат процедурата по уволнението е нарушена и дали е налице основанието посочено в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

На второ място ще укаже на работника или служителя какви допълнителни доказателства следва да се съберат, за да може искът за признаване на уволнението за незаконно да издържи в съда.

На трето място ще представлява своя клиент пред съда по образуването на дело като се започне от изготвянето на съответната искова молба и се стигне до защитата на интересите му в съдебно заседание.

Ако търсите добър адвокат по трудово право с опит в делата за незаконосъобразното прекратяване на трудовите договори не се колебайте, а се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем.

Ако сте уволнени незаконно, имате право да заведете дело. Оспорването се случва, като подадете молба в районния съд. Има четири различни иска, които един работник може да подаде при незаконно уволнение.

Периодът между уволнението и връщането на служителя на работа, се признава за трудов стаж и работодателят е длъжен да плати осигуровките за този период. В трудовата книжка трябва да се направи корекция и да се зачеркне основанието за прекратяване.

Срокът, които е предвиден, е два месеца, след получаване на заповед за уволнение. Този тип искове се разглеждат бързо.

При такива ситуации работодателят дължи обезщетение в размер на брутното възнаграждение, за периода, когато е бил без работа служителят. Максималният период, през който се изплаща възнаграждение, е максимум 6 месеца.
Ако сте започнали да работите за по-ниско заплащане, имате право да получите обезщетение в размер на разликата между трудовите възнаграждения.
Планирате дело за незаконно уволнение?
Ако считате, че вашият работодател ви е уволнил незаконно, то ние от "Лазар Белев и партньори" ще докажем това, за да възстановим справедливостта.
call us icon