Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фишС въвеждането на глобите, налагани с електронен фиш се появи и необходимостта незаконно издадените фишове за бъдат обжалвани. Какви обаче са основанията, на които може да се проведе успешно обжалване на електронен фиш?

На първо място това са изискванията относно съдържанието на електронния фиш, а именно:

 

  • Точно посочване на датата, часа и мястото, на което е извършено твърдяното административно нарушение. Това е задължително условие, с оглед правото на защита на нарушителя, който може да възрази, че по времето на извършване на нарушението не е бил там, или че е предоставил автомобила за ползване на трети лица с оглед правото му да подаде декларация, че в този момент той е бил управляван от друг водач.
  • Регистрационният номер на автомобила и неговият собственик, като от особена важност е заснетият със съответното техническо средство номер и автомобил да съвпадат с изписаният в електронния фиш, за да се приеме, че има съвпадение между снимковия материал и текстовото описание на нарушението. Важен момент, който често се греши е, че когато собственик на заснетият автомобил е дружество, следва да се посочат данните на самото дружество, като наименование, правно-организационна форма /ЕООД, ООД, АД/, адресът на седалището и представляващото го лице – управител. В противен случай има разминаване между собственик и наказано лице, което е основание за отмяната на акта.
  • Точно описание на извършеното нарушение. Доколкото става въпрос за превишаване на разрешената скорост, в тази част от електронния фиш следва да намери място описанието на това къде е извършено нарушението – в или извън дадено населено място, засечената с техническото средство и разрешената скорост, каква е разликата между двете, както и с какъв пътен знак е било въведено ограничението.
  • Законовите разпоредби, които са нарушени с деянието, като тук следва да има пълно съответствие между цифровото изписване на съответния член и описанието на извършеното нарушение.

Тези основни реквизити следва да бъдат с точно определено и ясно съдържание, а в случай, че има разминавания и несъответствия, то те нарушават правото на защита и следва да се прибегне до обжалване на електронен фиш.

Какви основанията за отмяна при обжалване на електронен фиш?

Допреди промените в ЗДВП, основната причина за отмяна на обжалваните електронни фишове беше изискването нарушението да бъде установено от техническо средство, в отсъствието на контролни органи, тоест всички заснети нарушения от патрулните автомобили на КАТ автоматично бяха приемани за противоречащи на закона и отпадаха.

След съответните законови промени този момент беше изчистен и нарушителите вече не могат да се позовават на него. За сметка на това обаче остават следните възможности, които са и най-честите основания за отмяна при обжалване на електронен фиш:

  • Липса на доказателства по делото за това къде точно е извършено заснетото нарушение на база координатни данни, за които нарушителят не е длъжен да има познания.
  • Липса на обозначаване със съответен пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол, за да бъде изпълнена разпоредбата на Наредба № 8121з-532/12.05.2015г.
  • Налагането с електронния фиш на глоба, на юридическото лице собственик на заснетото МПС, което е в противоречие с разпоредбата, че това нарушение се налага само на физически лица. В този случай глобата се налага на управителят на съответното юридическо лицеАко лицето, сочено за нарушител докаже, че не е управлявало автомобила, било е на друго място, дори да не може да посочи кой е управлявал МПС-то то обжалваният електронен фиш следва да бъде отменен, доколкото задължение на наказващият орган е да докаже съответното нарушение, а не гражданинът да доказва своята невинност.

Ако срещу Вас бъде издаден електронен фиш, искате да разберете имате ли основания за обжалване на електронен фиш и налице ли са нарушения във връзка с административното Ви наказване се обърнете за насрочване на дата и час за консултация с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“.

Когато липсват данните, които са задължителни според Закона за движение по пътя, електронният фиш може да бъде обжалван. Друга причина за обжалване, е когато камерата, с която е заснето нарушението, не отговаря на техническите изисквания за контрол на движението.
Може да подадете жалба в 14-дневен срок след получаване на електронен фиш. Глобите, които са били обжалвани, се дължат в пълен размер, независимо в какъв срок са платени.
Няма срок, който е предвиден, за връчване на фишовете. Има срок, в който трябва да бъде издаден електронен фиш, и той е до една година, след като нарушението е извършено. Ако е минала една година, фишът може да бъде обжалван и отменен.
Ако фишът е издаден на издирвано моторно превозно средство или такова със специален режим на движение, каквито са автомобилите за спешна медицинска помощ и колите на националната служба за охрана например, те се анулират.
Нямате право да искате възстановяване на сума по платен електронен фиш. Ако искате да подадете жалба, трябва да го направите преди да платите.
Искате да обжалвате електронен фиш?
Свържете се с адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon