Осиновяване на дете от съпруг

Дело за осиновяване на дете от съпруг се води, когато единият от двамата съпрузи иска да осинови рождено дете или деца на другия съпруг. Често поставян въпрос към нас е дали е възможно да се осинови дете на партньора при фактическо съжителство. Отговорът на този въпрос е отрицателен, защото в момента законът изисква задължително наличието на брак между осиновяващия и биологичния родител.

Защо да използвате услугите на Адвокатска кантора „Белев, Манчева и партньори“ за завеждане на дело за осиновяване на дете от съпруг?

 1. Самата процедура изисква сериозна предварителна подготовка и събиране и изготвяне на набор от документи. Опитният адвокат в дела за осиновяване от нашата кантора ще ви спести време, като състави необходимите документи и даде съвети за това от къде да се снабдите с тези, които нямате;
 2. Ще ви консултира относно всички етапи от подаването на молбата до вземането на съдебното решение;
 3. Ще представлява страните в съда и ще контролира протичането на съдебния процес бързо и без излишни забавяния;
 4. Ще се ангажира със заплащането на всички държавни такси, касаещи производството;
 5. След излизане на съдебното решение, ще консултира клиентите за следващите стъпки.

Осиновяване на дете от съпруг – Как започва процедурата

Осиновяване на дете от съпругПървата стъпка, която следва да направи кандидат-осиновителят, е да посети адвокат и да направи предварителна консултация. На срещата ще получи списък с документи, които следва да бъдат събрани за стартиране на производството.

След снабдяване с документите, адвокатът изготвя молба с правно основание чл. 103 от Семейния кодекс, за желанието да бъде извършено осиновяване на дете на съпруг.

Къде се подават документите за осиновяване на дете от съпруг на родител?

Съществуват две възможности за подаване на молбата за осиновяване. Първата е директно до Oкръжния съд (до Софийски градски съд, ако става въпрос за гр. София). Втората е до Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на кандидат-осиновителя.

От практиката се е наложило, че по-бързият вариант е именно през РД „Социално подпомагане“, доколкото те веднага се ангажират с извършването на социално проучване и изготвяне на социален доклад. Ако се подаде направо в съда, се губи времето, което е нужно документите да се изпратят на социалните служби и сe забавя началото на процедурата с 15-20 дни.

След получаването на молбата, социалните служби в срок от 3 месеца излизат със становище относно пригодността на кандидат-осиновителя и изпращат цялата преписка на компетентния окръжен съд.

Основни документи за осиновяване на дете на съпруг

Какви документи трябват за осиновяване на дете от съпруг на родител е индивидуално за всеки отделен случай, но тези които се искат винаги са следните:

 1. Удостоверение за сключен граждански брак, удостоверяващ брачната връзка между кандидат-осиновителя и биологичния родител;
 2. Копия от удостоверение за раждане на детето/децата, които ще се осиновяват;
 3. Копие от акт за раждане от актовата книга от общината;
 4. Нотариално заверени декларации от родителите и кандидат-осиновителя за даването на съгласие за осиновяване;
 5. Свидетелство за съдимост и удостоверения от Националната следствена служба, които да доказват липсата на криминални прояви от страна на кандидат-осиновителя;
 6. Удостоверение за липса на правни ограничения на молителя и биологичните родители на детето доказващи, че същите не са лишени от родителски права;
 7. Медицински удостоверения за психическото и физическото здраве;
 8. Удостоверение за семейно положениe, съпруг и деца на молителя;
 9. Удостоверение за родствени връзки на молителя;
 10. 2 броя препоръки за молителя;
 11. Документи за имущественото и финансовото положение на осиновителя.

Условия, на които трябва да отговаря кандидат-осиновителя

На първо място, трябва да има качеството съпруг на родителя, на детето, което ще осиновява. На второ място, не следва да има влязла в сила присъда за престъпления от общ характер.

Също така, не следва да е лишаван от родителски права, както и да не страда от психически и заразни болести.

Какви видове осиновяване на дете от съпруг има и каква е разликата

Дете на съпруг може да бъде осиновено по два начина – чрез пълно осиновяване и чрез непълно осиновяване. Разликите между тях е основно в правните последици и отношенията с биологичния родител.

При пълно осиновяване на дете на съпруг се цели създаване на правна връзка като между лица, имащи общ биологичен произход и се прекъсва връзката между биологичния баща и детето. От друга страна, се създава нова роднинска връзка между осиновения и роднините на осиновителя.

При непълното осиновяване на дете от съпруг на родител не се прекъсва връзката между биологичния родител и детето, а се създава допълнителна връзка с осиновителя. Роднинската връзка е само с осиновителя, но не и с неговите роднини.

Осиновителят също трябва да разбира, че с осиновяването за него се пораждат права и задължения на родител, които той следва да упражнява и изпълнява.

Наследяване при пълно и непълно осиновяване

При пълното осиновяване, осиновените деца са приравнени като права на рождените деца на осиновителя. При смърт на осиновителя, те имат право на наследство като деца на осиновителя и се явяват наследници от първи ред, като те наследяват и роднините на осиновителя.

При непълно осиновяване, осиновените наследяват само осиновителя, но не и роднините му, защото в този случай създадената правна връзка е само осиновител-осиновен, без да има такава с роднините на осиновителя.

Условия за допускане на осиновяване от съпруг на родител

Съдът следва да установи безспорно, че биологичните родители на детето следва да бъдат съгласни и да разбират последиците от осиновяването.

На второ място, акта на осиновяване следва да бъде в интерес на самото дете. С решението си съдът го узаконява и предприема действия по обявяването на осиновяването и вписването на промените в регистъра на населението в общината.

В случай, че е поискана промяна на фамилното и бащиното име на детето, съдът също в решението си се произнася по този въпрос, както и по иска за вписване като баща в удостоверението за раждане на осиновeния.

С текста на стандартно решение за осиновяване от практиката на кантората ни можете да се запознаете по-долу:

РЕШЕНИЕ: 🔻

Каква е цената на осиновяване на дете от съпруг

Цената на дело за осиновяване на дете от съпруг на родител се определя от адвокатското възнаграждение, държавните такси и нотариалните такси за заверка на декларациите за даване на съгласие за пълно или непълно осиновяване.

Адвокатското възнаграждение за образуване и водене на такова дело е 1500 лева, държавните такси са 90 лева, а таксите на нотариус се определят от обема и съдържанието на заверяваните документи, като обикновено не надминават 100 лева.

Решили сте да осиновите детето на съпруга си?
Ако сте решили да осиновите детето на съпруга си, и ви е необходим адвокат с дългогодишен опит в сферата, доверете се на юристите от "Лазар Белев и партньори".
call us icon