Дело за издръжка

Дело за издръжкаДело за издръжка обикновено се завежда, когато двама души живеещи под формата на фактическо съпружеско съжителство имат общо дете и се разделят.

Тогава детето или децата остават при единия родител, а другият или не плаща издръжка или пък я плаща в по-нисък размер от нуждите на непълнолетните.

Тогава за родителя, при който детето живее постоянно се поражда правен интерес от воденето на дело за издръжка срещу другия родител.

Винаги когато става въпрос за семейни отношения моят съвет е проблемът да се разрешава на база диалог и взаимни компромиси в интерес на детето.

За да могат да се проведат преговори, които да дадат резултат, това следва да бъде поверено на страничен на семейството професионалист, най-добре специализиран адвокат по семейно право, който да помогне на страните в сближаването на позициите.

И едва след като бъдат изчерпани всички възможности за мирно и доброволно решение на проблема следва да се прибегне към варианта за дело.

Дело за издръжка на дете без брак

Всъщност в преобладаващата си част делата за издръжка касаят главно децата родени извън брака. Това е така, защото дело за издръжка при действието на брака се води изключително рядко, а при развод съда е длъжен служебно да се произнесе по въпроса за издръжката и реално не се налага водене на друго дело.

Децата родени без брак, както на жаргон са известни родените при фактическо съпружеско съжителство имат същите права, като тези родени при сключен от родителите брак, следователно имат и право на издръжка.

Кога следва да се заведе дело за издръжка?

Далеч не винаги след като двама родители прекратят фактическо съпружеско съжителство е необходимо завеждане на такова дело.

Когато двамата родители се разбират, не си въртят номера и покриват нуждите на детето си от финансови средства воденето на дело е излишно, макар че в такъв случай аз лично съветвам страните предвид непостоянството на човешката природа да уредят положението си след раздялата поне с извънсъдебно споразумение, в който да сложат ясни граници на това как ще се развиват отношенията им в бъдеще.

В случай, че след раздялата другия родител отказва да заплаща издръжка при положение, че има възможност да го прави и не реагира на опитите за мирно и извънсъдебно разрешаване на проблема, то без колебание, родителят който фактически е поел грижите за непълнолетното дете следва да сезира съда с искова молба за присъждане на издръжка.

Всяко забавяне, колебание или оправдание от страна на този родител да не образува дело е против интересите на неговото дете и го лишава от финансови средства за отглеждането и възпитанието му.

Какъв размер на издръжката може да се претендира?

Това е един от най-често задаваните въпроси. Отговорът му може да бъде даден едва след като Вашия адвокат се запознае с всички факти и обстоятелства, а именно, какви са нуждите на детето, на каква стойност е месечната му издръжка, има ли специфични нужди, като лекарства, терапии, курсове и т.н., какви са приблизителните финансови възможности на ответника /обикновено бащата/ да дава издръжка, както и това какви доказателства има родителя за правените разходи за покриване нуждите на детето.

Може със сигурност да се посочи само какъв е минималният размер на издръжката за дете, под който не може да се пада в едно дело – той е 25% от минималната работна заплата за страната, която към 01.01.2018г е 510 лв., което прави минимален размер от 127.50 лева на месец.

Максималният размер на сумата по дело за издръжка на непълнолетно лице ще зависи основно от доказаните нужди на детето и в много по-малка степен от възможностите на родителя да дава такава.

От значение тук са и доходите на родителя, при който детето живее постоянно, защото противно на широко разпространеното мнение той също е длъжен по закон да издържа детето си и сумата на издръжката се дели между майката и бащата в определено съотношение.

Издръжка за минало време

При завеждането на дело за издръжка обикновено минава определен период от време от фактическата раздяла до входирането на исковата молба в съда.

За да не бъдат нарушени правата на детето то следва да се предяви от родителя и иск за издръжка за минал период, който да обхваща момента от раздялата до образуването на делото.

Този период обаче не може да бъде по-дълъг от една година, доколкото закона изрично предвижда, че издръжка за минало време може да се претендира за максимум 12 месеца преди датата на подаване на исковата молба.

Всички издръжки от преди този период не могат да бъдат търсени, което е и основната причина, защо не следва да се бави образуването на дело.

Каква е цената на едно дело за издръжка?

Делата за издръжка са освободени от заплащане на държавна такса за образуването им. Единственият разход е адвокатското възнаграждение в размер на 300 лв.

Тези разходи се присъждат в полза на ищеца, ако искът бъде уважен в пълен размер, за това и е важно при определяне на исковата претенция, тя да бъде предявена в реалистичен размер, съобразно наличните доказателства.

Да, имате право да поискате увеличение на издръжката. Необходимо е да подадете молба в съда, като обосновете искането си за увеличение и обясните каква промяна има при обстоятелствата. Най-често това се налага, когато има промяна във възможностите за плащане на родителя или промяна на нуждите на детето.

При тази ситуация трябва да се обърнете към съдебен изпълнител. Има различни варианти за събиране на парите, според това дали родителя има други задължения, дали получава трудови възнаграждения и други. Всичко зависи от спецификите на конкретния случай, но най-честата практика е да се налага запор върху банковите сметки.

За съжаление често се случва родители да не плащат издръжка на децата, заради неразбирателства между съпрузите. Може да подадете жалба за неплатена издръжка, ако тя не е плащана за минимум два месеца. Съдът предвижда наказания, чиято тежест е според съдебното минало на родителя.

Издръжката на детето след развод на родителите се определя според два основни критерия. Първият е какви са нуждите на детето, а вторият е какви са възможностите на родителя, който трябва да плаща издръжката.

Ако делото е само за увеличение, не се заплащат държавни такси.
Планирате дело за издръжка на дете?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon