Дела срещу застрахователи

Дела срещу застрахователиСключването на застрахователен договор има за основна цел застраховане на определен риск – евентуалното настъпване на бъдещо несигурно събитие, чиито правни последици, като вреди например, да бъдат покрити от застрахователя, срещу насрещното задължение на застрахования да заплати цената на застраховката или така наречената премия.

Някои от застраховките са задължителни по закон (например задължителната застраховка на автомобилистите „Гражданска отговорност“, застраховка „Злополука“ на пътниците в обществените превозни средства и такситата, застраховка „Професионална отговорност“ на някои категории професии и т.н.), докато други са доброволни такива – например застраховка на недвижимо имущество, необрани насаждения, автомобилна застраховка „Каско“, застраховка „Злополука“, застраховка „Финансова отговорност“ за кредитополучители, пенсионни застраховки със спестовен характер и др.

За съжаление, в обществения живот често възниква парадокса, че е налице валидно сключен застрахователен договор, налице е настъпило застрахователно събитие, но въпреки това, по една или друга причина, застрахователят отказва изплащането на застрахователно обезщетение, или изплаща същото в намален размер, който не покрива действителните щети.

Какви са правата на клиентите в този случай?

На първо място, необходима Ви е консултация с адвокат с опит в застрахователно-правните казуси, при представяне на всички налични и относими към случая документи и информация.

Нашата адвокатска кантора разполага с богат опит във воденето на дела срещу български и чуждестранни застрахователни компании, като основният принцип от който се водим при подбирането на случаите е индивидуалният подход и изгледите за успех.

С други думи, поемаме дела, които можем да спечелим, което ни осигурява успеваемост над 95 % в заведените дела срещу застрахователи.

Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“

Предназначението на застраховката Гражданска отговорност е да покрие отговорността на водач на МПС виновно причинил вреди другиму, а на „Каско“ – да обхване по-голям обем от риск, поради което покрива допълнителни случаи на застрахователни събития, довели до щети, включително такива при които извършителят е неизвестен или вредите са причинени от самият застрахован.

Ако Вие сте пострадал от ПТП, имате право на обезщетение от застрахователя по Гражданската отговорност на пострадалия (или от собствената Ви застраховка Каско, ако такава е сключена).

Отговорността на застрахователя бива два вида – имуществена – за нанесени материални щети, напр. по превозното средство, и неимуществена – за болки и страдания, в случай на пострадали хора.

Както обаче споменахме по-горе, масова практика на застрахователите в България е да се определят занижени размери на застрахователното обезщетение, които не са достатъчни да покрият причинените вреди в цялост или директно да се откаже изплащането на обезщетение.

При имуществени вреди, съгласно закона и съдебната практика, Вие имате право да получите от застрахователя като обезщетение действителната стойност, необходима за възстановяване на причинените вреди, определена като реалната пазарна стойност на увредената вещ към датата на събитието.

В случай, че е платено частично застрахователно обезщетение, то Вие бихте имали право да получите допълнително разликата между платената сума и действителния размер на вредите, определени по пазарни цени.

Що се отнася до обезщетението за неимуществени вреди – болки и страдания, то се определя по справедливост, вземайки предвид степента и вида на уврежданията. За съжаление, нравствената категория „справедливо обезщетение“, от гледна точка на застрахователя и на увредения, често се различава драстично.

Ето защо, Ви е необходима консултация от адвокат с опит във воденето на дела срещу застрахователи, който да анализира фактите и обстоятелствата около настъпилото застрахователно събитие и да Ви даде ориентир относно приблизителната стойност на възможното обезщетение.

Застраховка на кредит

Често при теглене на банков заем се подписва застраховка към договора за кредит, която гарантира, че в определени хипотези на настъпване на бъдещо неблагоприятно за кредитополучателя събитие – напр. безработица, инвалидност, смърт и др., застрахователят ще поеме изплащането на кредитните вноски.

Нашата практика досега показва ясно, че тези договорни клаузи не се прилагат от застрахователите служебно, което налага тяхното изрично предявяване в писмена форма като искане-претенция по договора.

Когато извънсъдебният подход не даде резултат, се прибягва към предприемането на съдебни действия за защита правата на пострадалия и завеждане на дела срещу некоректните застрахователи.

С какво можем да Ви помогнем в отношенията Ви със застрахователите?

Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ има значителен съдебен и извънсъдебен опит в уреждането на отношения между наши клиенти и застрахователни дружества. Използвайки нашите услуги Вие ще получите на първо място анализ на случая с даване на становище по него.

На второ място ние ще помогнем с опитът си в прилагането извънсъдебни способи за събиране на дължимото обезщетение и преговорите със застрахователя.

И на трето място, в случай, че справедливите претенции на нашите клиенти биват отхвърлени при преговорите ще го представляваме пред съда по делото срещу съответното застрахователно дружество.

В случай, че сте станали жертва на несправедливо отношение на застраховател към Вас не се колебайте и ни се обадете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем.

Обезщетения на пострадали от ПТП се изплащат на лица, които имат валидни застраховки „Гражданска отговорност“. Обезщетението се плаща от водача, който е виновен за произшествието или застрахователното дружество, с което е сключена застраховката на виновния водач. Съществуват и злополуки, при които не може да се открие лицето, което e виновно, и при тях се дължи обезщетение от Гаранционен фонд.

За да докажат имуществените вреди, жалбоподателите трябва да представят документи за техния размер. Не при всички случаи може да се изчислят точно вредите и затова решението се взема от съдът, въз основа на информацията, с която той разполага.

По същият начин се преценява и размерът на наимуществените вреди. Психическите и физическите наранявания също няма как  да имат определени точни размери на обезщетенията.

При пропуснатите ползи винаги се работи с вероятности. Обезщетяването се изчислява като се установи какъв би бил евентуалният приход, ако не се е случила злополука или друго нарушение. Ако искът е основателен, съдът определя сумата за обезщетение, въз основа на хипотетични сценарий.

Понякога хората притендират за щети, които са съществували още когато е била сключвана застраховката. Редно e, ако има такива, да отидете да ги ремонтирате и да бъдат снимани след ремонта. По този начин при последващи инциденти ще бъде уважена претенцията за обезщетения. Друга причина за отказ е, че понякога хората очакват плащане за щети, които не са включени в покритието на застраховката.

Характерно за неимуществените вреди е, че те не засягат имуществото на пострадалите. Няма как да бъде дадено точно определение на този тип вреди вреди. Те засягат увреждания на психическото и физическото здраве, които са в резултат на злополуки. Няма фиксирани обезщетения за неимуществени вреди и те се определят от съдът.

Планирате дело срещу застраховател?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon