Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановлениеРедица държавни органи в България са овластени да налагат глоби и имуществени санкции на гражданите и фирмите и доколкото всеки може да стане жертва на проверка от тях винаги е добре да имате в джоба си телефон на адвокат предлагащ услугата „обжалване на наказателно постановление“.

Издаването на наказателно постановление е следващата стъпка в административно наказателното производство след съставянето на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/, в случай, че подаденото срещу него възражение не е било уважено от наказващия орган

Правото на твърденият нарушител да подаде жалба започва от момента на връчване на наказателното постановление.

Този момент е изключително важен доколкото от него тече 7-дневния срок за обжалване. И вместо да се чуди какво да прави, умния човек в подобна ситуация веднага би се обърнал за помощ към специализиран в тази област адвокат.

Защо да потърсите адвокат за обжалване на наказателно постановление?

На първо място защото в повечето случаи самият нарушител няма правните познания, за да обжалва резултатно такъв акт. На второ място адвокатът се нуждае от технологично време, дори да е специалист в обжалването на наказателни постановления, за да изгради Вашата защита, да се запознае с текстовете на закона, да провери съдебната практика и да Ви укаже събиране на съответни документи.

Ако клиентът занесе наказателното си постановление в последния ден, то просто ще постави своя адвокат в практическа невъзможност да му окаже качествена правна услуга.

Точно за това при обжалване на наказателни постановления е толкова важно своевременното търсене на адвокатска помощ. Всяко забавяне може да обрече оспорването в съда на неуспех именно поради некачествено построена поради липсата на време защита.

Следва също така да имате предвид, че обръщайки се към наистина добър адвокат, то той няма да може да Ви приеме веднага, доколкото подобни специалисти са много търсени, а от там и много заети и колкото по-бързо се свържете с такъв професионалист той толкова по-скоро може да Ви насрочи среща за консултация и предварителна оценка на Вашия случай.

Важно е също така отивайки при Вашият адвокат освен наказателното постановление да носите и акта за административно нарушение, както и всички документи относими към случая, а ако има свидетели, те да бъдат доведени на срещата, за да се провери какво те са възприели и за какво могат да помогнат на защитата.

Как ние можем да помогнем при обжалване на наказателно постановление?

Основното, което винаги правим при подобен проблем е реално да оценим шансовете за успех на база богатия си опит в обжалването на наказателни постановления на КАТ, Инспекция по труда, Защита на потребителите, Митниците и др. органи и организации.

Ние честно ще дадем становище има ли смисъл от подобно действие или обжалването само ще натовари клиентът с разноски.

На следващо място ще проучим съдебната практика, по конкретния проблем и ще изградим възможно най-добрата защитна стратегия с оглед наличните доказателства.

На трето място ще извършим анализ на самата административно-наказателна работа на съответния орган и ще акцентираме в жалбата върху процесуалните грешки, които биха довели до нарушено право на защита и от там за отмяна на наказателното постановление.

На четвърто, но не на последно място ще подадем своевременно жалбата до съответния районен съд и ще отстояваме интересите на клиента в съдебното заседание, а при необходимост и в касационното производство пред съответния административен съд.

Ако сте станали обект на административно-наказателна репресия от държавен орган, желаете да получите качествена адвокатска защита от юристи с богат опит и искате съставеното срещу Вас наказателно постановление да бъде ефективно обжалвано се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“, за насрочване на дата и час за консултация.

Наказателните постановления могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок, след получаване на съобщението. Преди да преминете към обжалване, ви препоръчваме да се консултирате с адвокат, за да сте сигурни, че имате основания за това.

Може да обжалвате такава глоба, но процедурата е по-сложна. Препоръчваме ви, ако не сте съгласни с глобата и възнамерявате да я обжалвате, да не я плащате. Не подлежат на обжалване постановления, които налагат глоба в размер до 10 лв.
Разходите, които трябва да предвидите, са за адвокатски хонорари. Не се заплащат такси за завеждане на дело.
Наказателните постановления се обжалват пред районните и административни съдилища. Ако нарушенията са извършени в чужбина, те се разглеждат от Софийския районен съд.
Можете да обжалвате наказателни постановления, които са незаконосъобразни или несправедливи.
Нуждаете се от адвокат за обжалване на издадено срещу Вас наказателно постановление?
Свържете се с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори", на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon