Облигационно право

Когато правните субекти искат да взаимодействат при условия взаимоизгодни и за двете страни те се нуждаят от услугите на адвокат по облигационно право, който да им помогне при сключването на договор.

Важността на договорите се изразява в това, че точно регламентира какви действия ще извърши всяка от страните и какви ползи ще последват в резултат, на тези действия.

Всеки човек през време на живота си сключва буквално стотици договори, дори без да се замисля за това. Използвайки градския транпорт всеки от нас става участник в договор, по който е длъжен да заплати за превоза, а собственикът на превозното средство да закара пасажера до съответната крайна точка.

За много от договорите дори не е нужно да се сключва писмено споразумение, но за други това е задължително с оглед доказването им.

Дори и да не се замисляме ние ежедневно встъпваме в договорни отношения – с доставчици на услуги, с работодатели, с банки, наемодатели и т.н.

Но от къде можем да бъдем сигурни, че тези договори са изгодни за нас, че правата ни са защитени и поетите спрямо нас задължения ще бъдат изпълнени?

За да са сигурни гражданите, че техните права в отношенията с други лица са изпълнени, то най-лесно е да се обърнат за съвет към спезиализиран адвокат по облигационно право.

В случай, че договорът, който Ви се предлага, не отговаря на Вашите интереси, то той може да бъде коригиран, така че да ви гарантира изпълнението в максимална степен. А в случай, че другата страна е неизправна, то тя да заплати обезщетение за неизпълнението си.

Гражданите е добре да разбират, че подписвайки всевъзможни договори, които те даже и не четат, доверявайки се на другата страна те поемат съответни най-често финансови задължения.

А също така и че в случай на неизпълнение не само, че ще платят обезщетения, но и значителни като размер съдебно-деловодни такси.

В действителност договорите могат да съдържат всякакви условия, които са позволени от закона и всеки договор търпи корекция.

Основен принцип в облигационното право и договорните отношения между физическите и юридическите лица е, че всичко, което не е изрично забранено от закона е разрешено. В случай, че законът не позволява дадено действие, то клаузата за извършването му е нищожна.

Напълно възможно е деден договор да е позволен от закона, но да е неприемлив от гледна точка на обществения морал, което противоречие да води до неговата недействителност. Противоречието на морала може да бъде установено само от компетентния съд.

Напълно възможно е също така в договорите да са включени и неравноправни клаузи, които да са очевидно неизгодни за една от страните. Тези клаузи макар и доброволно приети могат да бъдат оспорвани и променяни.

С какво може да Ви бъде полезен адвокат по облигационно право от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“?

Нашите адвокати специализирани в областта на договорното право ще консултират клиентите и ще им помогнат да постигнат съгласие с отсрещната страна, което:

 • да съдържа максимално изгодни условия, при ясно разпределение на правата и задълженията;
 • не нарушава законовите норми и не противоречи на нормите на морала;
 • не съдържа скрити или неясни условия, които да дават възможност за промяна на договорените условия.;
 • регламентират се гаранции за точното спазване на поетите задължения.

Какви са най-често срещаните в практиката случаи, в които се нуждаете от адвокат по облигационно право?

На първо място това са договорите с монополисти и воденето на съдебни производства срещу тях. Към тази категория случаи спадат:

 1. Дела срещу Софийска вода
 2. Дела срещу ЧЕЗ или друг доставчик на електроенергия
 3. Дела срещу Топлофикация

На следващо място адвокатът по договорно право може да бъде полезен също така при защита правата на гражданите във връзка със случаи касаещи:

 • колекторски фирми, претендиращи изтекли по давност вземания;
 • некоректни наемодатели, при сключването или прекратяването на договори за наем;
 • при изготвянето на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, автомобили или оборудване на значителна стойност;
 • при изготвяне на правно издържани договори за заем, ипотека или залог;
 • консултиране по клаузите на договорите за различни банкови кредити;
 • договори в областта на ремонтите и строителството.

На етапа на съставяне и оценка на документите адвокатът по облигационно право ще предвиди и изключи възможните конфликти, които могат да възникнат в хода на изпълнение на условията по договора.

В случай, че на клиента вече е представен договор адвокатът по договорно право ще извърши експертиза и ще предложи съответни корекции, които да защитят правата на клиента му.

Също така нашите адвокати ще съдействат за провеждането на срещи, консултации и преговори по спорните въпроси с цел извънсъдебно разрешаване на споровете касаещи договорни клаузи.

Към нашата адвокатска кантора се обръщат физически лица и фирми, които са се сблъскали с неизпълнание на задължения по договор или самите те не могат да изпълнят поети договорни задължения.

В случай, че се касае за невиновно неизпълнеие или неравноправни клаузи нашите адвокати ще ви помогнат в съдебните производства, чрез които съдът ще признае договорите за недействителни и ще съдейства за получаването на съответно обезщетение за претърпените вреди.

Ако имате въпроси касаещи всеки един аспект на договорите не се колебайте, а се свържете с нас за насрочване на дата и час за консултация с наш адвокат на телефоните или електронната поща на сайта.

Трябва да предявите иск в съда. Процедурата е бърза и съдът ще осъди наемателя да освободи имота. Ако имате и неплатени сметки, за които искате да претендирате, трябва да заведете отделен съдебен иск.

Можете да се възползвате от тази възможност, ако сте собственик на фирма и покривате определени технически изисквания. Преди да прекратите договор с доставчик на електроенергия, трябва да прегледате Общите условия на дружеството, което в момента използвате.

Договорите за дарения са безвъзмездни и не са обвързани с никакви задължения на лицето, което приема дарението. Има вариант за отмяна на дарение и за да се случи това трябва да предявите иск в съда.

Препоръчваме ви да се консултирате с адвокат, защото възможности за отмяна не са много.

При такива ситуации трябва да се обърнете към адвокат. Има много случаи, когато има грешки в документацията и ви търсят за фактури, които вече са платени.

Често се начисляват служебно нереални суми. Затова е важно да се направят проверки на сроковете и дължимите суми и да се оспорват, за да не стига до запор на банкови сметки и други принудителни мерки.

Ако бъде установено, че кредиторът ви търси за задължения, които вече не дължите, можете да потърсите обезщетение за неимуществени вреди. Най-често това се доказва чрез свидетели на потърпевшите.
Търсите адвокат по облигационно право?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon