Права на жената при развод – какво трябва да знаем

права на жената при развод

Започваме директно с едно уточнение – в закона няма разписана норма в тази насока, която да се отнася само до конкретни права на жената при развод.

Тук можем да говорим за различните възможности, които законът предоставя и на двамата съпрузи, които могат да се реализират при наличието на конкретни обстоятелства в полза на единия или другия с оглед съответната регламентация. Темата на статията е формулирана по-скоро с оглед даване отговор на въпросите, които най-често съпругите си задават в тази ситуация.

След това уточнение, нека разгледаме кои са основните права на съпрузите при развода, с оглед защитата на произтичащите от разтрогването на брака интереси и да ви насочим към отговорите на въпроси като кой и какво може да иска и получи при прекратяването на брака.

Основни претенции и права на жената при развод

Какво може да иска един съпруг при разтрогването на неговия брак? Нека разгледаме най-важните хипотези.

На първо място, жената (или мъжът, в случай, че той е приел фамилията на съпругата) може да иска възстановяване на своето фамилно име. Важно е това да бъде изрично поискано пред съда.

Много често въпросите, които касаят страните са с имуществен характер, което е съвсем обяснимо, тъй като в общия случай се касае за прекратяване на семейна имуществена общност, която трябва да бъде справедливо разделена.

По правило дяловете на съпрузите при прекратяването ѝ са равни, т. е. всеки получава 50% от придобитите по времето на брака вещни права. При определени обстоятелства обаче може да бъде определен по-голям дял на един от съпрузите и именно те ни интересуват тук.

Основно значение има т. нар. съвместен принос. Приносът на съпруга означава участието му в придобиването на конкретните имущества. Той се изразява не само в заплащането на конкретна покупка със собствени пари, например, но и в домакинска работа, както и грижи за децата, като не се отдава по-голяма значимост на едното или другото.

Съвместният принос се прилага по презумпция, затова е необходимо да се докаже нарочно нееквивалентният принос относно конкретни имущества за придобиване на по-голям дял от съпругата.

И така, ако приносът на жената надхвърля значително приноса на мъжа, при развода, тя има право да търси по-голям дял от общото семейно имущество. При установяването на този факт, съдът е длъжен да уголеми дела ѝ за сметка на този на съпруга.

Права на жената при развод с оглед отглеждането на децата

Съпругът, който получи родителските права има право да търси по-голям дял ако отглеждането им създава особени затруднения за него. Освен това той получава и движимите вещи, които са необходими за тяхното отглеждане. Т. е. ако упражняването на родителските права бъде присъдено на жената тя следва да предяви съответните претенции.

Права относно семейното жилище

Извън общата хипотеза на определяне на по-голям дял, която може да се отнесе и до собствеността върху семейното жилище, придобито по време на брака интерес представляват и правата по чл. 56 от Семейния кодекс.

Ако жилището, част от предмета на СИО няма как да се ползва от бившите съпрузи поотделно, съдът може да присъди ползването на единия, в случай, че е налице жилищна нужда и той не може да я удовлетвори по друг начин. В случая се пораждат наемни отношения, т. е. жилището не се получава безвъзмездно. В кодекса са описани още няколко подобни хипотези.

call us icon