Правни последици от бракоразводните дела върху бизнеса

Правни последици от бракоразводните дела върху бизнеса

Един от основните въпроси, с които клиентите на SBKLaw.bg идват при нас е свързан именно с възможните последици на развода върху техния бизнес. Най-честите казуси произтичат от това, че единият от съпрузите развива дейност като едноличен търговец.

Законът определя, че едноличният търговец отговаря с цялото си имущество за търговските си задължения, включително и имуществото част от съпружеската имуществена общност (СИО). Влиза ли обаче имуществото на предприятието на ЕТ в СИО, т. е. подлежи ли на разделяне при развод? Може ли съпругът, който не упражнява търговска дейност да получи част от имуществото на търговеца? Ако да – при какви условия? Всичко това разглеждаме по-долу.

Как разводът може да повлияе на предприятието на ЕТ

Важно е да уточним, че имуществото на ЕТ не влиза в СИО. В имуществената общност между съпрузите влизат само придобитите по време на брака вещни права, в резултат на общия им принос. СК изрично предвижда, че вещните права, които са придобити от единия от съпрузите като ЕТ по време на брака за упражняване на търговската му дейност и са включени в неговото предприятие са част от личното му имущество.

Въпреки това има механизъм, по който другият съпруг може да получи част от стойността на личното имущество на съпруга търговец. Това е искът по чл. 30, ал. 1 от СК. В следващите редове може да разберете и какви са условията за това.

Получаване на част от стойността на вещи и вземания на другия съпруг

Когато при развод се прекратява семейната имуществена общност, е възможно да се поиска част от стойността на вещите за упражняване на професия/занаят и от вземанията на другия съпруг. Трябва да са налице кумулативно няколко условия.

На първо място, необходимо е спорното лично имущество или вземанията да са придобити по време на брака.

На второ място, те трябва да са на, т. е. да имат значим релевантен размер (липсва конкретна дефиниция на определението и затова съдът преценява за всеки конкретен случай).

На трето място, съпругът, който търси част от личното имущество на другия, трябва да е допринесъл за придобиването на това имущество. Тук е основният момент за доказване, който е най-добре да поверите на добър адвокат по семейно право. Това е така, защото за принос може да се счетат различни фактори – не само средства и положен труд, но и грижи за децата и домакинска работа.

Ако съдът установи, че всички тези условия са налице, ще определи каква стойност от имуществото или вземанията на съпруга следва да се присъди на другия, който е допринесъл за тяхното придобиване.

call us icon