Разделяне на имущество при развод – какво казва законът

разделяне на имущество при развод

В днешната публикация ще ви запознаем с основните правила касаещи разделянето на имуществото при разтрогването на брака и ще се постараем да отговорим на най-важните въпроси, които ви интересуват в тази област.

Кога е необходимо да се извърши разделяне на имущество при развод

Редки са случаите, в които това не се налага. Но ако желаете да избегнете разрешаването на този въпрос в процеса на развод, е най-добре да сключите брачен договор, с който предварително да се уговорите какво ще стане с имуществото по време на и след евентуалното приключване на брака чрез развод.

При избор на режим на семейна имуществена общност (СИО) всички вещни права, които се придобиват по време на брака чрез съвместен принос са общи и на двамата съпрузи, дори и в договора, например, да е вписано само името на единия. Това е основната хипотеза, в която говорим за разделяне на имуществото при развода.

Развод – как се разделя имуществото от СИО

До прекратяване на брака е налице съсобственост по отношение на вещните права СИО. Тази съсобственост при развод трябва да се прекрати чрез делба. Основното правило е, че дяловете на двамата съпрузи са равни – 50/50.

СК обаче предвижда възможност за определяне на по-голям дял на един от съпрузите. 3 са хипотезите, в които това се допуска:

  • Когато упражняването на родителските права създава специфични затруднения на родителя, комуто те са предоставени;
  • По отношение на родителя, упражняващ родителските права относно движимите вещи, които служат за отглеждането и възпитаването на непълнолетните деца;
  • Когато приносът на единият съпруг за придобиването на конкретно имущество надхвърля този на другия в значителни размери.

Друга законова възможност, която има отношение при разделянето е получаването на част от личното имущество на другия съпруг. Тук става въпрос за вещите, които служат за осъществяване на занаята или професията на единия съпруг или негови вземания. Част от стойността им може да се придобие от другия съпруг, ако той е допринесъл за тяхното придобиване и те са със значителна стойност.

Как стои въпросът при развод в рамките на режим на разделност

При режима на разделност, в рамките на който съпрузите притежават лично за себе си придобитите по време на брака права също е възможно да се повдигне въпроса за „преразпределяне“ на придобито имущество.

Дори да се касае за права, които по договор са притежание само на единия съпруг, законът признава правото на другия съпруг да придобие част от придобитото по време на брака от другия. Тази част той може да получи в лицето на стойност, т. е. парична сума, съответна на личния му принос в брака, който може да се явява под формата на труд, влагане на средства, домакинстване, грижи за децата и прочие.

call us icon