Семейното жилище при развод

семейно жилище при развод

Какво се случва със семейното жилище при развод? Този въпрос е сред задължителните, които следва да се решат при прекратяване на брака, независимо дали става въпрос за развод по исков ред или такъв по взаимно съгласие.

Преди да разгледаме различните хипотези, касаещи съвместно обитавания дом, следва първо да се изясни какво е семейно жилище по смисъла на СК. Определението може да бъде открито в §1 от Допълнителните разпоредби на Семейния кодекс и по същество представлява жилище, което е било съвместно обитавано от съпрузите и непълнолетните им деца.

Варианти на разделяне на семейното жилище при развод

Често срещана грешка сред клиентите е да твърдят, че имат семейно жилище при фактическо съжителство. По смисъла на СК обаче, едно жилище добива качеството семейно само ако се обитава от лица имащи качеството съпрузи, което от своя страна изисква задължително те да имат сключен граждански брак.

При така модерното напоследък фактическо съпружеско съжителство съвместно обитаваният от партньорите недвижим имот не придобива това качество и не може да има семейно жилище без брак.

Когато двамата съпрузи се развеждат по взаимно съгласие те в споразумението посочват кой от тях ще остане в жилището и ще го ползва след развода. Тогава решението на този въпрос се дава от самите съпрузи и каквато е тяхната воля, такова е и решението на съда.

По-сложно стои въпросът когато липсва съгласие и е образувано дело за развод по исков ред. В тази хипотеза, за да се разбере какви са правата на съпрузите следва да се изяснят въпросите чия собственост е семейното жилище.

Ако то е собственост на двамата съпрузи, то съдът изхождайки от това, че следи служебно за интересите на децата обикновено предоставя жилището на родителя, който ще полага грижи за ненавършилите пълнолетие деца.

В случай, че страните имат семейно жилище, собственост на двамата, но са без деца или децата са пълнолетни?

Тогава в случай, че жилището не може да се обитава и от двамата, то се дава на този, който докаже жилищна нужда.

Ако спорното семейно жилище е собственост на трето лице то може да бъде предоставено от съда за срок не по-голям от 12 месеца на родителя, който ще упражнява родителски права.

Собствениците на това жилище, в случай, че са роднини на другия съпруг обикновено предявяват иск за плащане на наем за ползване на техния недвижим имот.

В случай, че семейното жилище е лична собственост на единия съпруг то може да бъде предоставено на другия, ако съответно същият бъде определен за титуляр на родителските права. Лишеният от ползването съпруг може да предяви наем за ползване на семейното жилище от другия съпруг, в който обаче се приспада ползваната от детето или децата на страните част.

Какви са вариантите за решаване на спорните въпроси относно семейното жилище след развода, когато то е съпружеска имуществена общност?

В случай, че липсва съгласие между двамата съпрузи то прекратяването на съсобствеността чрез продажба, замяна или делба е най-разумният вариант, който в значителна степен би намалил конфликтността и неудовлетворението между страните.

Естествено най-добре за всички е бившите съпрузи да се разберат и да осъществят продажба съвместно на семейното жилище, като по този начин получат възможно най-добрата цена.

В случай, че това е невъзможно следва да се премине към делба на семейно жилище след развод, като в този случай на подялба съдебните разходи и оценката на съда е възможно да не донесат на страните очакваните от тях суми.

Често срещан вариант е дарение на семейно жилище на децата със запазване на правото на ползване, по този начин и двамата бивши съпрузи остават морално удовлетворени, че са направили нещо добро за децата си.

В същото време изчезва усещането, че някой от тях е прецакан защото е лишен от правото да живее в своя имот.

Предвид бума на ипотечното кредитиране все по-често се среща хипотезата дадено семейно жилище да е с ипотека. Страните следва да разбират, че банката е трето лице, което не го интересува техния развод и всеки е длъжен да плаща кредитните си задължения така както ги е поел.

Интересен вариант е когато и двамата съпрузи са съдлъжници по договора за ипотека след развода тя да се прехвърля само на единия и само той да я плаща, като в същото време се прехвърля и собствеността – било с брачен договор или със сделка след прекратяване на брака.

Както и всяко друго право на ползване и това за ползване на семейно жилище може да бъде прекратено било с изтичане на срока, за който е учредено или с нотариално заверен отказ от ползване.

Законът също така предвижда и възможност, при промяна на обстоятелства да се иска промяна на ползването, като често срещана хипотеза е когато имащия право на ползване родител се премести да живее при нов партньор.

В настоящата статия разгледахме само малка част от най-често срещаните житейски ситуации касаещи семейно жилище след развод.

Ако ви предстои дело за развод, имате въпроси относно децата и имуществото и искате да получите квалифицирана адвокатска защита от специализиран бракоразводен адвокат се обадете на тел. 0876 208 551.

call us icon