Лазар Белев

Адвокат Лазар Белев

дела за развод, издръжка и родителски права

Адвокат Лазар Белев, завършва висшето си образование и придобива магистърска степен по специалността право през 2005г. След завършването си работи в държавния и частния сектор като юрисконсулт на Държавната комисия по стоковите  борси и тържищата, Отдел „Закрила на детето“ – ДСП – Враца, „Ай Пи Финанс“, Национална верига заложни къщи Доверие. От 2010-та година е вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Пазарджик.

Юридически стаж на Адвокат Лазар Белев

Адвокат Лазар Белев има повече от 12 години юридически стаж с богат опит в правни спорове от всякакво естество, но семейното право е областта, в която се специализира и която развива като приоритетна. С опита и отношението си към клиентите адвокат Белев си е създал име на един от най-добрите бракоразводни адвокати в страната с огромен опит в делата за развод, издръжка, родителски права, домашно насилие и др. казуси от семейно-правно естество. Особено място сред поемани и успешно решавани семеййно-правни казуси заемат делата за развод с чужденец, които налагат познаването както на нашето законодателство, така и на международните нормативни актове, които уреждат тази материя.

Като второ направление в дейността си адвокат Белев развива административното право и по-специално обжалването на наказателни постановления на различни наказващи органи – КАТ, Комисия за защита на потребителите, Инспекция по труда и др. Третото основно направление, в което развива дейност е трудовото право и по специално делата за незаконно уволнение и неизплатено трудово възнаграждение.

Адвокат Лазар Белев изповядва професионалната философия, че качествена юридическа услуга клиентът може да получи единствено от специализиран в съответната правна област адвокат с достатъчно опит. И докато за повечето чисто административни проблеми може да бъде ползван и общопрактикуващ юрист, то за въпросите касаещи семейните отношения, следва да се търси адвокат, който освен отличното познаване на законите следва да има и съответния човешки поглед върху проблемите на децата и семейството.

Стотиците семейно-правни дела, които са решени успешно от адвокат Белев са формирали твърдото му убеждение, че преговорите, медиацията и опитът да се изгладят отношенията с компромиси от двете страни е най-продуктивният и правилен път за решаването на семейните проблеми. Но в случай, че другата страна не желае да постъпи цивилизовано и разумно то тя следва да бъде принудена с всички позволени от закона средства да промени това си поведение и да разбере погрешността на позицията си.

Работни езици: български и руски

call us icon