Какво трябва да знаете, преди да подадете иск за развод

молба по исков ред

Бракът се прекратява единствено и само по съдебен ред. Тук имате две опции, в зависимост от обстоятелствата, при които се налага неговото разтрогване – развод поради разстройство на брака или развод по взаимно съгласие. В първия случай съдебното производство тече по исков ред, а във втория – като охранителна процедура.

Това довежда до разлики в необходимите документи за започване на производството, подсъдността, продължителността на делото, разходите, акумулирани в процеса и други важни аспекти, които ще разясним днес тук.

Как се инициира дело за развод

Когато липсва съгласие между съпрузите за разтрогването на брака, причините за това и страните не могат да се договорят относно последиците от развода, се предпочита развод по исков ред.

Необходимо е да се подаде искова молба от единия от съпрузите срещу другия, като подалият молбата е ищец, а другият – ответник. В молбата е важно да се опише какво е довело до разстройството на брака и защо причините са непреодолими. В иск за развод се предявява и искане за произнасяне на съда относно вината за разстройството (при желание на ищеца).

Към молбата се прилагат удостоверението за граждански брак, удостоверение за раждане на децата, документ за представителство от адвокат и документ за внесена държавна такса.

При развод по взаимно съгласие се подава обща молба (по образец) от двамата съпрузи, които влизат в процесуалната роля на молители.

Къде се подават молбите?

При прекратяване на брака по исков ред, исковата молба се подава в районния съд по постоянния адрес на ответника.

При прекратяване по взаимно съгласие – в районния съд, в чиято местна компетентност попада постоянния адрес на съпрузите. Ако те са с различни такива, молбата се подава по постоянен адрес на един от тях, като решението се взема от съпрузите.

Колко струва едно бракоразводно дело

Преди да подадете иск за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака, следва да имате предвид, че исковият развод е доста по-продължителен процес и е по-икономически неизгоден за страните.

Разноските, които се налага да бъдат покрити са тези за съдебни такси, адвокатско възнаграждение и евентуално възнаграждение за извършена оценъчна експертиза.

Ако се наложи да се дели недвижимо имущество се плаща допълнителна съдебна такса за това. Начисляват се такси и при определяне на издръжка, както и за подялбата на имуществото

Възможно е да се наложи да се назначи експертиза за даване на оценка на имущество, което води до допълнителни разходи за възнаграждение на вещото лице, дало своето експертно заключение. Сумата обикновено варира около 300 лв.

Към днешна дата минималното адвокатско възнаграждение при развод по исков ред е 1200 лв., а по взаимно съгласие – 800 лв.

Когато е потърсено произнасяне на съда относно вината за разпадане на брака, разноските падат в тежест на виновния съпруг. Ако такова искане не е било направено, разноските остават за всеки от съпрузите така, както са ги направили.

call us icon