Медиация при развод

медиация при развод

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, който придобива все по-голяма популярност през последните години. До скоро тя беше уредена по-скоро като „пожелание“ на съда към страните (т. нар. „напътване“, ако трябва да цитираме закона) и спорещите физически и юридически лица се възползваха от нея на доброволни начала.

В началото на 2023 г. обаче бе възприет друг подход, вследствие одобряването на Законопроект за изменение на Закона за медиацията. С измененията бе въведена т. нар. съдебна медиация, която на практика представлява задължително провеждане на процедура по медиация по висящи съдебни дела. Една от хипотезите, в които задължително се провежда такава е именно по бракоразводни дела.

Какво представлява задължителната медиация при развод

Задължителната медиация при развод вече е въведена в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс. Разпоредбите влизат в сила от 2024 г. Ето и какво в конкретика представлява тя.

Процедурата е предвидена за делата за развод по исков ред, т. е. когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. При развод по взаимно съгласие това не е необходимо, тъй като целта на медиацията е именно чрез взаимни отстъпки да се стигне до решение, с което двете страни са съгласни и доволни, а това като цяло се припокрива с процедурата по разтрогване на брака, въз основа на споразумение.

Когато бъде предявен иск за развод по чл. 49 СК (поради непоправимо и дълбоко разстройване на брака) съдът ще задължава съпрузите да проведат първа среща в процедура по медиация. На нея те ще може да участват лично или чрез пълномощник (въз основа само на изрично пълномощно).

Процедура по съдебна медиация по дело за развод

Тя се ръководи от 1 или няколко професионални медиатори. Те са напълно неутрални и тяхната задача е да бъдат „мост“ между съпрузите, който да помогне всяка от страните да изрази своето отношение и емоциите си по спора и в крайна сметка да се стигне до печелившо и за двете страни решение.

На самата среща медиаторът разяснява какво представлява процедурата и какви са нейните последици. Първата среща може да бъде от 1 до 3 астрономически часа. Възможно е да се предвидят отделни срещи насаме с една или всяка от страните по спора. Процедурата може да се продължи и извън тези задължителни срещи, ако страните имат съгласие за това. По правило се провежда в съдебен център по медиация.

Изяснява се какъв е спорът, търсят се вариантите, които са приемливи и за двете страни и се очертава възможна рамка на споразумение.

Ако бъде постигнато споразумение, с което и двете страни са съгласни, при одобряването му от съда, делото се прекратява с предвидените в него последици.

call us icon